eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OGÓLNYCH NA TEREN BUDOWY W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36Ogłoszenie z dnia 2021-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OGÓLNYCH NA TEREN BUDOWY W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Łódzki Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100124868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Sady 19

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 94-102

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 27-23-450

1.5.8.) Numer faksu: +48 42 27-23-451

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaklad@lzuk.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lzuk.lodz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.lzuk.lodz.pl/przetargi/; https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OGÓLNYCH NA TEREN BUDOWY W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28b5a92f-fa00-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001982/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OGÓLNYCH NA TEREN BUDOWY W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144574/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1.2.3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 158071,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa opraw oświetleniowych ogólnych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „DOSTAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OGÓLNYCH NA TEREN BUDOWY W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36”. OŚWIETLENIE OGÓLNE WEWNĘTRZNE: Zaprojektowane oświetlenie ogólne zostało zaprojektowane na oprawach zawierających źródła światła LED. Wymagana barwa we wszystkich pomieszczeniach budynku 840 (współczynnik oddawania kolorów CRI>80, temperatura barwowa 4000K). W zależności od rodzaju sufitu w danym pomieszczeniu oraz miejsca montażu zaprojektowane oprawy będą montowane: w modułowych sufitach podwieszanych, bezpośrednio na stropach, na ścianach. Oznaczenie w projekcie: A1, A2, A3, B, Bd, C, C2, D2, D3, E, F, G, H1(H1a), H2, I, U, B1. OŚWIETLENIE OGÓLNE ZEWNĘTRZNE: W ramach oświetlenia dziedzińca kamienicy przewidziano zainstalowanie naświetlaczy na elewacjach budynku. Przyjęto oprawy szczelne IP66 z rozsyłem asymetrycznym ze źródłem światła LED, każda o mocy 70W.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz Załącznikach Nr 1a i Nr 1b do OPZ, zaś Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.

Szczegółowe zestawienie opisów i ilości poszczególnych opraw znajduje się w Załączniku Nr 1a do OPZ – Zestawienie opraw oraz Załączniku Nr 1b do OPZ – Specyfikacja Techniczna opraw oświetlenia ogólnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty złożone przez następujących Wykonawców: TPelektro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Tomasz Matczak TMtech (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Przedsiębiorstwo el 12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Euro-Light Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku każdej ze złożonych ofert Zamawiający stwierdził niegodność oferty z warunkami zamówienia, bowiem Wykonawcy zaproponowali typy opraw oświetleniowych ogólnych (typy opraw były określone przez Wykonawców w Formularzach cenowych składanych przez Wykonawców wraz z Formularzem ofertowym), których parametry nie odpowiadały wymogom Zamawiającego określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikach do OPZ. Wykonawca Przedsiębiorstwo el 12 Sp. z o. o. został wezwany do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, natomiast Wykonawca Euro-Light Sp. z o. o., który złożył przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie niezgodności oferty z warunkami zamówienia (niezgodności w zakresie parametrów oferowanych opraw oświetlenia ogólnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ i załącznikach).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia TPelektro Sp. z o. o. oraz Tomasz Matczak TMtech zostali wezwani do złożenia wyjaśnień w przedmiocie niezgodności oferty z warunkami zamówienia (niezgodności w zakresie parametrów oferowanych opraw oświetlenia ogólnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ i załącznikach), złożenia przedmiotowych środków dowodowych oraz poprawienia i uzupełnienia dokumentów i oświadczeń. Wykonawca Euro-Light nie odpowiedział na wezwanie do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca Przedsiębiorstwo el 12 Sp. z o. o. złożył przedmiotowe środki dowodowe, które wykazały, że oferowane oprawy są niezgodne z warunkami zamówienia. Natomiast Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia TPelektro Sp. z o. o. oraz Tomasz Matczak TMtech złożyli jedynie szczątkowe wyjaśnienia, nie odnosząc się do szeregu kwestii wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, złożyli przedmiotowe środki dowodowe, które wskazywały, że oferowane oprawy oświetleniowe są niezgodne z warunkami zamówienia oraz dokonali nieskutecznego poprawienia i uzupełnienia pozostałych dokumentów i oświadczeń. W tym stanie rzeczy oferta złożona przez Wykonawcę Euro-Light Sp. z o. o. została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp, oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo el 12 Sp. z o. o. została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zaś oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TPelektro Sp. z o. o. oraz Tomasz Matczak TMtech została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 5 oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.