eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-04-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369765900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielna 39

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-108

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@1943.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1943.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://1943.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e20c410-a324-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00180091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi promocyjne związane z 80 rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078947

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MGW/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Etapu 1 [opracowanie koncepcji kampanii oraz harmonogramu działań], obejmującego w szczególności:
a) opracowanie koncepcji kampanii opierającej się w szczególności na przygotowaniu i przedstawieniu pomysłu, celów i szczegółowych działań zaplanowanych do wykonania w ramach kampanii (dalej: „koncepcja kampanii”). Koncepcja kampanii stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie wstępnej koncepcji kampanii przedstawionej w ofercie Wykonawcy.
b) opracowanie harmonogramu działań wynikających z koncepcji kampanii wskazujących konkretne narzędzia marketingowe, media plany, terminy i zakładane mierniki efektywności kampanii (dalej: „harmonogram kampanii”).
2) Etapu 2 [przygotowanie działań promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii], obejmującego w szczególności:
a) wyprodukowanie wszystkich niezbędnych materiałów (np. graficznych, spotów itd.) wraz z przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę praw autorskich do wszystkich materiałów wyprodukowanych w ramach kampanii,
b) zakup powierzchni reklamowej w mediach o zasięgu regionalnym na czas trwania całej kampanii, w lokalizacjach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia,
c) Produkcję kampanii z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO,
d) Obsługę techniczną kampanii,
e) Raport końcowy zawierający podsumowanie dot. efektywności kampanii;
3) Prawa opcji polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii w SM na zasadach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia i w § 9 Umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający oświadcza, że na wykonanie zamówienia zamierza przeznaczyć 237 000 PLN brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79416000-3 - Usługi public relations

22462000-6 - Materiały reklamowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165671 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200490 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200490 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fabryka Marketingu Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132900362

7.3.3) Ulica: ul. Ratuszowa 11,

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 200490 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.