eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369765900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielna 39

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-108

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@1943.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1943.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e20c410-a324-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi promocyjne związane z 80 rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://1943.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja elektroniczna oraz składanie ofert i wszelkich dokumentów odbywa się
zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie za pomocą Platformy zakupowej MGW (https://1943.ezamawiajacy.pl/), w tym składanie ofert. W przypadku braku
możliwości komunikacji
poprzez Platformę zakupową określa § 11 SWZ.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp (§ 9 ust. 1 SWZ), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp (§ 9 ust. 9, §13 ust. 12 SWZ), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym
mowa w art. 118 ust. 3 pzp pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza
przesyłanie danych w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, . pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt,
.ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, . msg, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy https://1943.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Getta Warszawskiego, 00-108 Warszawa ul. Zielna 39; W Muzeum Getta
Warszawskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: iodo@1943.pl, lub
telefonicznie (22) 419 92 50
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów pzp;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania a także
organy uprawnionym do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wykonywania umów w sprawie zamówienia
publicznego niezależnie od podstawy prawnej tego uprawnienia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pzp Zamawiający udostępnia dane
osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
IX pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania danych
wynikają pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
7) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania danych
osobowych oraz przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego (art. 18 RODO);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO)
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679:
1) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MGW/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Etapu 1 [opracowanie koncepcji kampanii oraz harmonogramu działań], obejmującego w szczególności:
a) opracowanie koncepcji kampanii opierającej się w szczególności na przygotowaniu i przedstawieniu pomysłu, celów i szczegółowych działań zaplanowanych do wykonania w ramach kampanii (dalej: „koncepcja kampanii”). Koncepcja kampanii stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie wstępnej koncepcji kampanii przedstawionej w ofercie Wykonawcy.
b) opracowanie harmonogramu działań wynikających z koncepcji kampanii wskazujących konkretne narzędzia marketingowe, media plany, terminy i zakładane mierniki efektywności kampanii (dalej: „harmonogram kampanii”).
2) Etapu 2 [przygotowanie działań promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii], obejmującego w szczególności:
a) wyprodukowanie wszystkich niezbędnych materiałów (np. graficznych, spotów itd.) wraz z przekazaniem Zamawiającemu przez Wykonawcę praw autorskich do wszystkich materiałów wyprodukowanych w ramach kampanii,
b) zakup powierzchni reklamowej w mediach o zasięgu regionalnym na czas trwania całej kampanii, w lokalizacjach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia,
c) Produkcję kampanii z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO,
d) Obsługę techniczną kampanii,
e) Raport końcowy zawierający podsumowanie dot. efektywności kampanii;
3) Prawa opcji polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii w SM na zasadach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia i w § 9 Umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający oświadcza, że na wykonanie zamówienia zamierza przeznaczyć 237 000 PLN brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79416000-3 - Usługi public relations

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z Prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) Umowy. W ramach Prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do realizacji kampanii w SM szczegółowo określonej w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Realizacja Umowy w zakresie objętym Prawem opcji, zależy wyłącznie od decyzji Zamawiającego. Brak skorzystania z Prawa opcji przez Zamawiającego oznacza brak obowiązku realizacji kampanii w SM oraz nie uprawnia Wykonawcy do żadnych świadczeń ze strony Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Prawa opcji poprzez jednostronne oświadczenie woli złożone przez Zamawiającego. Skorzystanie z Prawa opcji nie stanowi przyczyny zmiany Umowy.
3. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej w dniu zawarcia Umowy albo w czasie realizacji przedmiotu Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji Prawa opcji. Wykonawca przystąpi do wykonania Prawa opcji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Tylko w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego Prawem opcji określone w ofercie Wykonawcy.
Wartość opcji nie przekroczy 30% wartości zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna koncepcja kampanii

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie Koordynatora ds. kampanii społecznych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej dwie kampanie medialne lub promocyjne, z których co najmniej jedna miała wartość nie mniejszą niż 200 000,00 PLN brutto;
b) dysponuje minimum 1 osobą zarządzającą projektem (Zarządzający projektem), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert zarządzała minimum dwoma projektami o charakterze promocyjnym lub medialnym (kampania promocyjna lub medialna) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każdy;

W przypadku, gdy wartość usług wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających spełnienie warunku określonego w § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (odpowiedzialnych za świadczenie usługi), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz , doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku określonego w § 8 ust. 1 pkt 3 lit. b – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wykonawca obowiązany jest wykazać umocowanie osoby podpisującej ofertę załączając do oferty stosowne dokumenty.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
9. W przypadku gdy wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia z innymi wykonawcami, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
1) gdy dochowanie terminu lub warunków świadczenia usługi określonych w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,
2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie,
3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,
4) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, uzasadniających ryzyko, że jego usługi, lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości,
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie), termin wykonania przedmiotu Umowy, terminy wynikające z harmonogramu kampanii, termin lub sposób dokonywania płatności, sposób realizacji przedmiotu Umowy.
5) dopuszczalna jest zmiana Opisu przedmiotu zamówienia, koncepcji kampanii lub harmonogramu kampanii polegająca w szczególności na: zmianie kolejności wykonania działań, zmianie terminu wykonania poszczególnych działań, zmianie zakresów działań (w tym poprzez dodanie nowych działań i pominięcie pierwotnie zaplanowanych), zmianie lokalizacji i typów nośników, rodzaju prasy w przypadku: gdy osiągnięcie celów kampanii jest nie możliwe ze względów czasowych, ze względów niezależnych od Stron lub gdy możliwe jest osiągnięcie celów kampanii w sposób bardziej efektywny;
6) dopuszczalna jest zmiana w terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia polegająca na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym Etapie/rodzaju kampanii i podziale płatności przewidzianej za dany Etap/rodzaj kampanii, jeżeli zakres prac wykonanych w ramach Etapu/rodzaju kampanii może zostać odebrany przez Zamawiającego. W takim przypadku dopuszczalny jest podział Etapu na mniejsze etapy lub zmiana zakresu Etapów i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym prac przewidzianych w poszczególnych Etapach.
- ponadto w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) może ulec również odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie), termin wykonania przedmiotu Umowy, terminy wynikające z harmonogramu kampanii, termin lub sposób dokonywania płatności, sposób realizacji przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://1943.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.