eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość - tzw. "opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą teleopieki w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022",Ogłoszenie z dnia 2022-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość – tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002333177

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Malmeda Icchoka 8

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-440

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 85 879 79 50

1.4.8.) Numer faksu: 85 879 79 51

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.bialystok.p

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipmopr.um.bialystok.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177265

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00163246/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ok. 480 sztuk urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość – tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki nad seniorami w wieku 65 lat i więcej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dostawę fabrycznie nowych urządzeń, tj. ok. 480 sztuk „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek, spełniających wymagania ujęte w tabeli zamieszczonej w pkt 4.2. SWZ,
b) świadczenie usługi całodobowego monitoringu dla seniorów wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku, i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek wskazanych przez Zamawiającego przez prowadzone przez Wykonawcę Centrum monitoringu, gwarantujące szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu urządzeń opisanych w punkcie a) i ich funkcji, przez maksymalnie 6 miesięcy tj. od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.).,

System powinien odbierać, rejestrować i przechowywać, m.in. :
- datę i godzinę użycia przycisku SOS,
- lokalizację GPS w przypadku wystąpienia alarmu,
- moment zdjęcia i założenia opaski bezpieczeństwa,
- czas ładowania baterii i poziom jej naładowania,
- moment wystąpienia alarmu, zapisy rozmów dyspozytora Centrum monitoringu z użytkownikiem opaski oraz rejestr czynności jakie wykonał dyspozytor Centrum monitoringu włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,
- dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem, takich jak: np. wymiana opaski z powodu ukrytej wady, pozostałych problemów technicznych np. z baterią, z łącznością.

Centrum monitoringu powinno umożliwiać:
- odczytanie pozycji GPS,
- prowadzenie rozmowy z użytkownikiem opaski,
- generowanie bilingów i raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników opaski bezpieczeństwa,
- zdalną aktualizację danych użytkownika.

c) utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (tj. ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od użytkowników opasek, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski powinno nastąpić skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej, a także prowadzenie telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zapewnienia całodobowego dyżuru dyspozytorów Centrum monitoringu, których zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z użytkownikami opasek, w tym m.in.:
• przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników opasek przychodzących na numer linii SOS na skutek wciśnięcia przez nich przycisku SOS, ustalenie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podejmowanie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji, np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem opaski, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy, wsparcia,

• telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia osób lub służb,

• udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników opasek bezpieczeństwa pytania dotyczące zakresu świadczonej usługi lub działania sprzętu oraz udzielanie wsparcia technicznego,

• w przypadku awarii opaski bezpieczeństwa bezzwłocznej interwencji w celu wymiany lub naprawy,

- wprowadzenia do bazy danych Centrum monitoringu danych identyfikujących użytkowników opasek, i ich opiekunów i sytuację zdrowotną użytkowników opasek z kart informacyjnych wg. wzoru Wykonawcy, w celu właściwej obsługi zgłoszeń. Karty informacyjne, wypełnione i podpisane przez użytkowników opasek, zostaną zebrane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Dane osobowe zawarte w kartach informacyjnych podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119),

d) konfigurację systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski, w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa, a także w trakcie realizacji usługi – jeden raz w miesiącu dla każdego użytkownika opaski,

e) aktywację usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługę zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp.) i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika - przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia zmiany użytkownika opaski, Wykonawca zobowiązany będzie do aktywacji usługi dla nowego użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku Wykonawcy,

f) zapewnienie abonamentu telefonicznego do wszystkich kart SIM, zapewniającego prawidłowe działanie usługi w okresie trwania umowy przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zapewni odpowiednią pulę danych (ilości minut, sms-ów, Internetu) do komunikacji z Centrum monitoringu, w każdym miejscu i o każdej porze, oraz wybór operatora komórkowego indywidualnie dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa, zapewniającego korzystanie z usługi teleopieki w sposób niezakłócony oraz posiadającego w miejscu zamieszkania użytkownika opaski najsilniejszy sygnał GSM widoczny na ogólnodostępnych bazach BTS,

g) przeszkolenie użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek oraz wskazanych pracowników Zamawiającego, z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w terminach uzgodnionych z użytkownikami opasek i z Zamawiającym.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia online dla użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek, którzy nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym , po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

h) zapewnienie działającego sprzętu i wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy oraz opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu przez minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia opasek,

i) przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ok. 480 sztuk urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość – tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki nad seniorami w wieku 65 lat i więcej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dostawę fabrycznie nowych urządzeń, tj. ok. 480 sztuk „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek, spełniających wymagania ujęte w tabeli zamieszczonej w pkt 4.2. SWZ,
b) świadczenie usługi całodobowego monitoringu dla seniorów wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku, i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek wskazanych przez Zamawiającego przez prowadzone przez Wykonawcę Centrum monitoringu, gwarantujące szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu urządzeń opisanych w punkcie a) i ich funkcji, przez maksymalnie 6 miesięcy tj. od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.).,

System powinien odbierać, rejestrować i przechowywać, m.in. :
- datę i godzinę użycia przycisku SOS,
- lokalizację GPS w przypadku wystąpienia alarmu,
- moment zdjęcia i założenia opaski bezpieczeństwa,
- czas ładowania baterii i poziom jej naładowania,
- moment wystąpienia alarmu, zapisy rozmów dyspozytora Centrum monitoringu z użytkownikiem opaski oraz rejestr czynności jakie wykonał dyspozytor Centrum monitoringu włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,
- dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem, takich jak: np. wymiana opaski z powodu ukrytej wady, pozostałych problemów technicznych np. z baterią, z łącznością.

Centrum monitoringu powinno umożliwiać:
- odczytanie pozycji GPS,
- prowadzenie rozmowy z użytkownikiem opaski,
- generowanie bilingów i raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników opaski bezpieczeństwa,
- zdalną aktualizację danych użytkownika.

c) utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (tj. ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od użytkowników opasek, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski powinno nastąpić skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej, a także prowadzenie telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zapewnienia całodobowego dyżuru dyspozytorów Centrum monitoringu, których zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z użytkownikami opasek, w tym m.in.:
• przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników opasek przychodzących na numer linii SOS na skutek wciśnięcia przez nich przycisku SOS, ustalenie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podejmowanie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji, np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem opaski, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy, wsparcia,

• telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia osób lub służb,

• udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników opasek bezpieczeństwa pytania dotyczące zakresu świadczonej usługi lub działania sprzętu oraz udzielanie wsparcia technicznego,

• w przypadku awarii opaski bezpieczeństwa bezzwłocznej interwencji w celu wymiany lub naprawy,

- wprowadzenia do bazy danych Centrum monitoringu danych identyfikujących użytkowników opasek, i ich opiekunów i sytuację zdrowotną użytkowników opasek z kart informacyjnych wg. wzoru Wykonawcy, w celu właściwej obsługi zgłoszeń. Karty informacyjne, wypełnione i podpisane przez użytkowników opasek, zostaną zebrane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Dane osobowe zawarte w kartach informacyjnych podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119),

d) konfigurację systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski, w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa, a także w trakcie realizacji usługi – jeden raz w miesiącu dla każdego użytkownika opaski,

e) aktywację usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługę zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp.) i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika - przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia zmiany użytkownika opaski, Wykonawca zobowiązany będzie do aktywacji usługi dla nowego użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku Wykonawcy,

f) zapewnienie abonamentu telefonicznego do wszystkich kart SIM, zapewniającego prawidłowe działanie usługi w okresie trwania umowy przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zapewni odpowiednią pulę danych (ilości minut, sms-ów, Internetu) do komunikacji z Centrum monitoringu, w każdym miejscu i o każdej porze, oraz wybór operatora komórkowego dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa, zapewniającego korzystanie z usługi teleopieki w sposób niezakłócony,

g) przeszkolenie użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek oraz wskazanych pracowników Zamawiającego, z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w terminach uzgodnionych z użytkownikami opasek i z Zamawiającym.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia online dla użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek, którzy nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym , po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

h) zapewnienie działającego sprzętu i wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy oraz opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu przez minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia opasek,

i) przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
posiadanie certyfikatu ISO 27001

Po zmianie:
posiadanie certyfikatu ISO 27001 lub równoważnego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:
przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille'a

Po zmianie:
przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille'a lub wypukły

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczony okres zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie dostawy opasek bezpieczeństwa/opasek telemedycznych wraz z usługą teleopieki o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (rozumiana jako jedna umowa),

oraz załączy dowody określające czy te dostawy wraz z usługą zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem, dostawę(y) za wykonane lub/i wykonywaną (-e), przy czym: pod pojęciem dostawy wykonanej należy rozumieć dostawę zrealizowaną (zakończoną), pod pojęciem dostawy wykonywanej należy rozumieć dostawę będącą w trakcie realizacji (dostawę aktualnie świadczoną) i należy wykazać, iż wartość wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto, do dnia otwarcia ofert.

UWAGI!:
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,
2) W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy PZP.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP ( zgodnie z wzorem, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ), oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 13 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.

Po zmianie:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczony okres zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie dostawy opasek bezpieczeństwa/opasek telemedycznych wraz z usługą teleopieki o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (rozumiana jako jedna umowa),

oraz załączy dowody określające czy te dostawy wraz z usługą zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem, dostawę(y) za wykonane lub/i wykonywaną (-e), przy czym: pod pojęciem dostawy wykonanej należy rozumieć dostawę zrealizowaną (zakończoną), pod pojęciem dostawy wykonywanej należy rozumieć dostawę będącą w trakcie realizacji (dostawę aktualnie świadczoną) i należy wykazać, iż wartość wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto, do dnia otwarcia ofert.

UWAGI!:
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,
2) W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy PZP.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP ( zgodnie z wzorem, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ), oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 13 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
W terminie składania ofert określonym w pkt 17.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

b) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „Gwarancja jakości” - na Formularzu oferty,

c) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a” - na Formularzu oferty,

d) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy:
- umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: - Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

e) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) jako własne oświadczenie Wykonawcy, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

f) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

g) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

h) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

i) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 13.2 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

j) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy czy usługi wykonają poszczególni Wykonawcy ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

Po zmianie:
W terminie składania ofert określonym w pkt 17.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

b) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „Gwarancja jakości” - na Formularzu oferty,

c) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a” lub wypukły - na Formularzu oferty,

d) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy:
- umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: - Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

e) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) jako własne oświadczenie Wykonawcy, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

f) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

g) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

h) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

i) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 13.2 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

j) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy czy usługi wykonają poszczególni Wykonawcy ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.