eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość - tzw. "opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą teleopieki w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022",Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość – tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002333177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Malmeda Icchoka 8

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-440

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 879 79 50

1.5.8.) Numer faksu: 85 879 79 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.bialystok.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipmopr.um.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość – tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6738fc4-d5e2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem,
b) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,
d) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert,
e) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków
dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w
postaci papierowej, przyjmuje się datę złożenia/wysłania na Platformie.
3. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres sekretariat@mopr.bialystok.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok (nr tel. 85 879 79 50, e-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl).
2. W sprawach związanych z danymi Wykonawcy można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt pod nr telefonu: 85 879 79 84 lub pod adresem mail:iod@mopr.bialystok.pl.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą także upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w warszawie (02 -672) przy ul. Domalewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000041441, REGON 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel
Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem
ttps://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata.
7. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku , Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
2. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ok. 480 sztuk urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość – tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą teleopieki nad seniorami w wieku 65 lat i więcej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dostawę fabrycznie nowych urządzeń, tj. ok. 480 sztuk „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek, spełniających wymagania ujęte w tabeli zamieszczonej w pkt 4.2. SWZ,
b) świadczenie usługi całodobowego monitoringu dla seniorów wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku, i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek wskazanych przez Zamawiającego przez prowadzone przez Wykonawcę Centrum monitoringu, gwarantujące szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu urządzeń opisanych w punkcie a) i ich funkcji, przez maksymalnie 6 miesięcy tj. od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r.).,

System powinien odbierać, rejestrować i przechowywać, m.in. :
- datę i godzinę użycia przycisku SOS,
- lokalizację GPS w przypadku wystąpienia alarmu,
- moment zdjęcia i założenia opaski bezpieczeństwa,
- czas ładowania baterii i poziom jej naładowania,
- moment wystąpienia alarmu, zapisy rozmów dyspozytora Centrum monitoringu z użytkownikiem opaski oraz rejestr czynności jakie wykonał dyspozytor Centrum monitoringu włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,
- dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem, takich jak: np. wymiana opaski z powodu ukrytej wady, pozostałych problemów technicznych np. z baterią, z łącznością.

Centrum monitoringu powinno umożliwiać:
- odczytanie pozycji GPS,
- prowadzenie rozmowy z użytkownikiem opaski,
- generowanie bilingów i raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników opaski bezpieczeństwa,
- zdalną aktualizację danych użytkownika.

c) utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (tj. ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od użytkowników opasek, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski powinno nastąpić skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej, a także prowadzenie telefonicznego nadzorowania przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- zapewnienia całodobowego dyżuru dyspozytorów Centrum monitoringu, których zadaniem będzie utrzymywanie kontaktu telefonicznego z użytkownikami opasek, w tym m.in.:
• przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników opasek przychodzących na numer linii SOS na skutek wciśnięcia przez nich przycisku SOS, ustalenie przyczyny użycia przycisku oraz niezwłoczne podejmowanie skutecznych interwencji, adekwatnych do sytuacji, np. nawiązanie kontaktu z użytkownikiem opaski, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy, wsparcia,

• telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia osób lub służb,

• udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez użytkowników opasek bezpieczeństwa pytania dotyczące zakresu świadczonej usługi lub działania sprzętu oraz udzielanie wsparcia technicznego,

• w przypadku awarii opaski bezpieczeństwa bezzwłocznej interwencji w celu wymiany lub naprawy,

- wprowadzenia do bazy danych Centrum monitoringu danych identyfikujących użytkowników opasek, i ich opiekunów i sytuację zdrowotną użytkowników opasek z kart informacyjnych wg. wzoru Wykonawcy, w celu właściwej obsługi zgłoszeń. Karty informacyjne, wypełnione i podpisane przez użytkowników opasek, zostaną zebrane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Dane osobowe zawarte w kartach informacyjnych podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119),

d) konfigurację systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski, w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa, a także w trakcie realizacji usługi – jeden raz w miesiącu dla każdego użytkownika opaski,

e) aktywację usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługę zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp.) i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika - przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia zmiany użytkownika opaski, Wykonawca zobowiązany będzie do aktywacji usługi dla nowego użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku Wykonawcy,

f) zapewnienie abonamentu telefonicznego do wszystkich kart SIM, zapewniającego prawidłowe działanie usługi w okresie trwania umowy przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zapewni odpowiednią pulę danych (ilości minut, sms-ów, Internetu) do komunikacji z Centrum monitoringu, w każdym miejscu i o każdej porze, oraz wybór operatora komórkowego indywidualnie dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa, zapewniającego korzystanie z usługi teleopieki w sposób niezakłócony oraz posiadającego w miejscu zamieszkania użytkownika opaski najsilniejszy sygnał GSM widoczny na ogólnodostępnych bazach BTS,

g) przeszkolenie użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek oraz wskazanych pracowników Zamawiającego, z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w terminach uzgodnionych z użytkownikami opasek i z Zamawiającym.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia online dla użytkowników opasek lub osób upoważnionych przez użytkowników opasek, którzy nie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym , po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

h) zapewnienie działającego sprzętu i wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy oraz opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu przez minimum 24 miesiące od dnia dostarczenia opasek,

i) przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33196100-1 - Sprzęt dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33120000-7 - Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- zamówienie podstawowe,
- zamówienie opcjonalne.

3. Poprzez zamówienie podstawowe Zamawiający rozumie dostawę opasek bezpieczeństwa w maksymalnej ilości 480 sztuk oraz świadczenie usługi teleopieki w maksymalnej ilości 2 880 miesięcznych abonamentów za usługę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości podstawowego przedmiotu zamówienia w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny.

4. Prawo opcji obejmuje dostawę opasek bezpieczeństwa w ilości nie przekraczającej 30% zamówienia podstawowego, tj. w ilości nie większej niż 144 sztuk, oraz usługi teleopieki w ilości nie przekraczającej 30% zamówienia podstawowego, tj. w ilości 864 miesięcznych abonamentów za usługę.

5. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i w trybie opisanym poniżej:

a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części, w przypadku gdy w okresie realizacji umowy Zamawiający będzie dysponował dodatkowymi środkami finansowymi i będzie to wynikało z jego aktualnych potrzeb,

b) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

c) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienie od Zamawiającego, żę zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego liczbę opasek bezpieczeństwa i ilości miesięcy świadczenia usługi teleopieki, w ramach przedmiotowego uprawnienia zamawiającego,

d) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy,

e) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązywać będą przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji zamówienia,

f) Zamawiający zastrzega, że ilości przewidziane w ramach prawa opcji, o których mowa w pkt 4.6.3. są wielkościami maksymalnymi, i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia,

g) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do trzech miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany został w pkt 19 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: posiadanie certyfikatu ISO 27001

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille'a

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu,

4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczony okres zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie dostawy opasek bezpieczeństwa/opasek telemedycznych wraz z usługą teleopieki o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (rozumiana jako jedna umowa),

oraz załączy dowody określające czy te dostawy wraz z usługą zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca może wykazać zgodnie ze swoim wyborem, dostawę(y) za wykonane lub/i wykonywaną (-e), przy czym: pod pojęciem dostawy wykonanej należy rozumieć dostawę zrealizowaną (zakończoną), pod pojęciem dostawy wykonywanej należy rozumieć dostawę będącą w trakcie realizacji (dostawę aktualnie świadczoną) i należy wykazać, iż wartość wykonanej części dostawy na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto, do dnia otwarcia ofert.

UWAGI!:
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,
2) W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 ustawy PZP.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na podstawie danych i informacji zawartych w żądanym do załączenia do oferty – oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP ( zgodnie z wzorem, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ), oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 13 SWZ, złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,

b) dowody potwierdzające, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw i usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 107 ustawy PZP wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:

a) szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń, według wzoru zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Przygotowana w formie tabeli specyfikacja techniczna zawiera wszystkie wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w pkt 4 niniejszej SWZ, oraz wszystkie informacje niezbędne do weryfikacji zgodności oferowanych urządzeń z wymogami Zamawiającego,

b) certyfikatu ISO 27001 w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla usługi teleopieki lub równoważnego, wydanego przez odpowiedni podmiot oceniający zgodność.

Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
Zamawiający wymaga, złożenia certyfikatów wydanych przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

2) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

3) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4) Postanowienia pkt 2) nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy (tj. certyfikat ISO 27001 lub równoważny) służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,

5) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, według wzoru zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 17.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) wypełniony i podpisany Formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

b) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „Gwarancja jakości” - na Formularzu oferty,

c) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium „przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille’a” - na Formularzu oferty,

d) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy:
- umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: - Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

e) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) jako własne oświadczenie Wykonawcy, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

f) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

g) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

h) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dla Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

i) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 13.2 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

j) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy czy usługi wykonają poszczególni Wykonawcy ( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia przy uwzględnieniu poniższych warunków:

a) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza, by warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniał co najmniej jeden z Wykonawców,

c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane,

d) w przypadku, o którym mowa w pkt 12.4 lit. c), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ,

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest w §
15 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platform pod adresem: https://moprbialystok.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotycząc e terminu wykonania zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w terminie do 10 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem świadczenia usługi teleopieki w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia opcjonalnego w terminie do 7 dni, liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy informacji (zamówienia) o skorzystaniu z prawa opcji, z zastrzeżeniem świadczenia usługi teleopieki od dnia uruchomienia usługi do dnia 31.12.2022 r. Warunkiem uruchomienia zamówienia opcjonalnego jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnej informacji (zamówienia) o potrzebie skorzystania z prawa opcji najpóźniej w terminie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.