eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępice › Dostawa mebli do Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie WarcinoOgłoszenie z dnia 2022-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli do Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Władysława Sikorskiego 11A

1.5.2.) Miejscowość: Kępice

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-59) 857 66 71

1.5.8.) Numer faksu: (0-59) 857 69 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: warcino@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://warcino.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli do Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-681a1b0c-db3a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.warcino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy Portalu e-Usług SMARTPZP oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy
użyciu platformy Portalu e-Usług SMARTPZP. Adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.warcino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy,
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Nadleśnictwo Warcino. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolinę Jüngling, z którym w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
iod.warcino@szczecinek.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 59 857 66 71.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe
będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.79.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 226550,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stolików oraz szaf do Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino w miejscowości Kawka, gmina Kępice:
a) Dostawa stolika nocnego w ilości 9 szt. o wymiarach: szerokość 80 cm x długość 50 cm x wysokość 55 cm z litego drewna sosnowego klasy selekt (bez większych sęków, pęknięć, bielu i innych wad), naturalny bezbarwny kolor drewna dębowego, wykończenie drewna olejowoskami, ewentualne elementy okuć i łączniki ze stali nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem technicznym stolika nocnego „Projekt mebli- stół i szafka nocna nr AM08”, stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, dalej „OPZ”;
b) Dostawa szafy ubraniowej w ilości 9 szt. o wymiarach: wysokość 190 cm x długość 60 cm x szerokość 122 cm z litego drewna sosnowego klasy selekt (bez większych sęków, pęknięć, bielu i innych wad), naturalny bezbarwny kolor drewna dębowego, wykończenie drewna olejowoskami, ewentualne elementy okuć i łączniki ze stali nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem technicznym szafy ubraniowej „Projekt mebli- szafa do pokoju nr AM09”, stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ;
c) Dostawa szafy na broń klasy S1 w ilości 9 szt. o wymiarach: wysokość 145 cm x szerokość 21 cm x głębokość 28 cm w kolorze jasnoszarym, z 3 uchwytami na broń długą, zamykana zamkiem kluczykowym, w górnej części szafy schowek sejfowy;

4.2.5.) Wartość części: 46350,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1 Cena brutto (C) z wagą 60 %
2 Okres gwarancji (G) z wagą 40 %
Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty, sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na dostarczone wyposażenie licząc
od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za
Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może
zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert
wyniesie 60 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 60
miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku
podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu
wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy
zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 pkt
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
Go – okres gwarancji oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa krzeseł oraz stołów do Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino w miejscowości Kawka, gmina Kępice:
a) Dostawa krzesła na 4 nogach w ilości 84 szt., o wysokości 90 cm, szerokości siedziska 44 cm, wysokości siedziska 45 cm, wykonanych z litego drewna dębowego klasy selekt (bez większych sęków, pęknięć, bielu i innych wad), naturalny bezbarwny kolor drewna dębowego, wykończenie drewna olejowoskami posiadającymi atest dopuszczający powierzchnie nimi wykończone do kontaktu z żywnością (wg EN1186-11/14) lub do stosowania przy produkcji zabawek dziecięcych (wg EN 71-3), oparcie krzesła dębowego wyprofilowane po delikatnym łuku poprzez frezowanie grubych desek, krzesło zapewniające maksymalne obciążenie 110 kg, zgodnie z pkt. 3 „Dobór mebli nr AM07”, stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ;
b) Dostawa stołu na 4 nogach w ilości 12 szt. o wymiarach blatu długość 180 cm x szerokość 90 cm, blat wykonany z drewna dębowego klasy selekt (bez większych sęków, pęknięć, bielu i innych wad) klejonego warstwowo, bez łączeń na długości blatu, grubość blatu min. 4 cm, nogi stołu wykonane z klejonki dębowych z lameli litych, wysokość stołu 76 cm, naturalny bezbarwny kolor drewna dębowego, wykończenie drewna olejowoskami posiadającymi atest dopuszczający powierzchnie nimi wykończone do kontaktu z żywnością (wg EN1186-11/14) lub do stosowania przy produkcji zabawek dziecięcych (wg EN 71-3), zgodnie z pkt. 1 „Dobór mebli nr AM07”, stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ;

4.2.5.) Wartość części: 115800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1 Cena brutto (C) z wagą 60 %
2 Okres gwarancji (G) z wagą 40 %
Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty, sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na dostarczone wyposażenie licząc
od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za
Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może
zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert
wyniesie 60 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 60
miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku
podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu
wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy
zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 pkt
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
Go – okres gwarancji oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gablot oraz regałów do Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino w miejscowości Kawka, gmina Kępice:
a) Dostawa gabloty mobilnej w ilości 3 szt. o wymiarach: szerokość 110 cm x wysokość 218 cm, długość 50 cm, zgodnie z rysunkiem technicznym gabloty mobilnej „Projekt gabloty mobilnej nr AM06”, stanowiącym załącznik nr 4 do OPZ, gablota mobilna z 3 szklanymi półkami, wykonana z płyty MDF NRO o grubości min. 18 mm, wykończona lakierem matowym, wewnętrzna i zewnętrzna strona płyty z forniru naturalnego dębowego, cokół meblowy systemowy w kolorze białym o wysokości 15 cm wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany na klipsach montażowych, szkło gabloty bezpieczne VSG 33.1, krawędzie szlifowane, gablota wyposażona w zamki patentowe, gablota zawierająca kółka meblowe z blokadą, mocowane na 4 śruby do ramy, kółka o nośności min. 150 kg, dostęp do kółek przez demontowany cokół boczny;
b) Dostawa gabloty w ilości 4 szt. o wymiarach: szerokość 110 cm x wysokość 220 cm, długość 70 cm, zgodnie z rysunkiem technicznym gabloty „Projekt gabloty w łączniku nr AM05”, stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ, gablota z 3 szklanymi półkami, wykonana z płyty MDR NRO o grubości 18 mm, wykończona lakierem matowym, wewnętrzna i zewnętrzna strona płyty z forniru naturalnego dębowego, cokół meblowy systemowy w kolorze białym o wysokości 15 cm wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, mocowany na klipsach montażowych, szkło gabloty bezpieczne VSG 33.1, krawędzie szlifowane; gablota wyposażona w zamki patentowe;
c) Dostawa i montaż regałów drewnianych w ilości 2 szt. o wymiarach: wysokość 180 cm, szerokość 160 cm, głębokość 45 cm, wyposażonych w 5 półek, zapewniających nośność każdej półki min. 100 kg, regały wykonane z litego drewna sosnowego, wraz z przymocowaniem regałów do ściany za pomocą elementu montażowego w celu zapobiegnięcia przewrócenia się regału;

4.2.5.) Wartość części: 26400,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1 Cena brutto (C) z wagą 60 %
2 Okres gwarancji (G) z wagą 40 %
Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty, sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na dostarczone wyposażenie licząc
od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za
Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może
zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert
wyniesie 60 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 60
miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku
podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu
wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy
zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 pkt
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
Go – okres gwarancji oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie zabudowy meblowej do saloniku oraz pod schodami:
a) Wykonanie zabudowy meblowej- regałów do saloniku w ilości 3 szt. zgodnie z rysunkiem technicznym „Projekt mebli do klubiku- pom. 1.03 nr AM01”, stanowiącym załącznik nr 9 do OPZ, wykonanie zabudowy meblowej z drewna sosnowego klasy selekt (bez większych sęków, pęknięć, bielu i innych wad), naturalny bezbarwny kolor drewna dębowego, wykończenie drewna olejowoskami, ewentualne elementy okuć i łączniki ze stali nierdzewnej, Zamawiający zastrzega konieczność weryfikacji przez Wykonawcę pomiarów na gruncie;
b) Wykonanie zabudowy meblowej pod schodami wewnętrznej klatki schodowej- 1 szt. zgodnie z rysunkiem technicznym „Zabudowa indywidualna schodów- szatnia widok nr AM12”, stanowiącym załącznik nr 10 do OPZ, oraz detalami uszczegółowionymi w rysunku technicznym „Zabudowa indywidualna schodów- szatnia przekrój A-A nr AM13”, stanowiącym załącznik nr 11 do OPZ, wykonanie zabudowy meblowe z drewna dębowego klasy selekt (bez większych sęków, pęknięć, bielu i innych wad), naturalny bezbarwny kolor drewna dębowego, deski dębowe o szerokości min. 11 cm, grubość desek min. 20 mm, wykończenie drewna olejowoskami, szerokość siedziska min. 40 cm, siedzisko zapewniające maksymalne obciążenie 110 kg, zabudowa meblowa z hakami wieszakowymi podwójnymi przedłożonymi do akceptacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega konieczność weryfikacji przez Wykonawcę pomiarów na gruncie;

4.2.5.) Wartość części: 38000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1 Cena brutto (C) z wagą 60 %
2 Okres gwarancji (G) z wagą 40 %
Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty, sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na dostarczone wyposażenie licząc
od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za
Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może
zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert
wyniesie 60 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 60
miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku
podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu
wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy
zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 pkt
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych
Go – okres gwarancji oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z
najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
Dla części 1: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)
Dla części 2: 40 000,00 zł (słowie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
Dla części 3: 10 000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Dla części 4: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na kilka części musi wykazać się zdolnością finansową w wysokości odpowiadającej sumie kwot określonych w warunku dla części zamówienia, o których udzielenie ubiega się Wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1., 6.3. i 6.4. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust. 1 PZP, tj.
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
SWZ oraz
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1
PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), o których
mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
6) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
Dla części 1: 700 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
Dla części 2: 1 700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100)
Dla części 3: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)
Dla części 4: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w
zakresie zmiany sposobu wykonania dostawy oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.
2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w
przypadku:
a. wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały
wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy.
- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania
Przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (przesłanka ta uprawnia także do zmiany Wynagrodzenia),
b. poprzez zastąpienie części Przedmiotu Umowy innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i
spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach stanowiących załącznik nr 1
do Umowy, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się sprzętu lub wyposażenia nowszej
generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego,
przy czym zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia;
c. zmiany materiału z którego miał zostać wykonany Przedmiot Umowy, zmiany komponentu lub koloru (wzoru), wybarwień,
koloru lub kształtu o ile nie wpłynie to na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, a poprawi funkcjonalność,
trwałość lub estetykę Przedmiotu Umowy i będzie równoważne z materiałem określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
d. zmiany wymiarów Przedmiotu Umowy powstałych na skutek niezgodności stanu faktycznego z opisem
przedmiotuzamówienia określonym w SWZ,
e. zastąpienie wyposażenia, które ma być dostarczone Zamawiającemu w ramach Umowy, innym wyposażeniem
posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadało wyposażenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy,
w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji wyposażenia, które ma być dostarczone przez Wykonawcę, pod
warunkiem, iż cena dostarczonego wyposażenia nie ulegnie zwiększeniu,
f. zmianę i/lub ustalenie nowych miejsc dostawy ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego.
3) zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT.
4) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
5) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia w
przypadku wystąpienia okoliczności związanych z epidemią COVID-19,
6) jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży lub zaprzestanie produkcji
którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy i wystąpi jednocześnie brak możliwości zastąpienia przez Wykonawcę tej części
innym produktem/elementem równoważnym dopuszczalna jest zmiana zakresu Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia
Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Portalu e-Usług SMARTPZP oferty (https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.warcino)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.