eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem" Z PODZIAŁEM NA ZADANIAOgłoszenie z dnia 2023-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021673636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://niepelnosprawni.swidnica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28daa4ba-a849-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029164/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi społeczne w ramach Rządowego Programu ,,Za Życiem” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087668

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 141570,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 49500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi pedagogiczne – terapeutyczne:

Część nr 1 - obejmuje około 200 h, miejsce świadczenia usługi miasto Świdnica.
CPV 85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej
80340000-9 Usługi edukacji specjalnej
85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych – terapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Usługi organizowane będą indywidualnie lub w grupach.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie terapii, wsparcia pedagogicznego,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na usługę i liczby osób, które z niej skorzystały,
9) w razie zaistnienia potrzeby - współpraca z innymi instytucjami, podmiotami.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca jest zobligowany do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach zespołowych organizowanych dla rodziców/opiekunów prawnych ( do 15% godzin).

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2023 r.;
- II turnus od maja 2023 r. – do sierpnia 2023 r.
- III turnus od września 2023 r. – do grudnia 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.5.) Wartość części: 18000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi pedagogiczne – terapeutyczne:

Część nr 2 - obejmuje około 50 h, miejsce świadczenia usługi miasto Strzegom.

CPV 85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej
80340000-9 Usługi edukacji specjalnej
85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych – terapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 lat do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Usługi organizowane będą indywidualnie lub w grupach.

Do obowiązków Wykonawcy danej części będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie terapii, wsparcia pedagogicznego,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanego wsparcia i/lub terapii z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na usługę i liczby osób, które z niej skorzystały,
9) w razie zaistnienia potrzeby - współpraca z innymi instytucjami, podmiotami.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca jest zobligowany do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach zespołowych organizowanych dla rodziców/opiekunów prawnych ( do 15% godzin).

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2023 r.;
- II turnus od maja 2023 r. – do sierpnia 2023 r.
- III turnus od września 2023 r. – do grudnia 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.5.) Wartość części: 4500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

INFORMACJE DLA CZĘŚCI/ZADANIA NR 3:

USŁUGI PSYCHODIETETYKI Z ELEMENTAMI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI:

CPV 85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej
80340000-9 Usługi edukacji specjalnej
85312300-2 Usługi dozoru i doradztwa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychodietetyki z elementami aktywności fizycznej w szacunkowej ilości około 300 h dla dzieci w wieku od 0 lat do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Usługi organizowane będą indywidualnie lub w grupach.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć :
1) prowadzanie diagnozy problemów,
2) prowadzenie psychodietetyki z elementami aktywności fizycznej,
3) prowadzenie dokumentacji m.in.: karty pracy specjalisty, kart pracy z klientem,
4) prowadzenia rejestru przyjętych osób,
5) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
6) czuwania nad prawidłową realizacją niniejszego zamówienia,
7) świadczenia usług zgodnie z harmonogramem,
8) przedkładania do 5-go dnia miesiąca zestawienia z zrealizowanej usługi z uwzględnieniem: liczby godzin przeznaczonych na usługę i liczby osób, które z niej skorzystały,
9) w razie zaistnienia potrzeby - współpraca z innymi instytucjami, podmiotami.

W ramach usługi Prowadzący/Usługodawca jest zobligowany do brania udziału w spotkaniach i konsultacjach zespołowych organizowanych dla rodziców/opiekunów prawnych ( do 15% godzin).

Planowany harmonogram zajęć zostanie podzielony na następujące turnusy:
- I turnus od dnia podpisania umowy – do kwietnia 2023 r.;
- II turnus od maja 2023 r. – do sierpnia 2023 r.
- III turnus od września 2023 r. – do grudnia 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

4.5.5.) Wartość części: 27000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P. Anny Czernickiej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 82052418589

7.3.3) Ulica: Wiry 52a

7.3.4) Miejscowość: Wiry

7.3.5) Kod pocztowy: 58-124

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P. Joanna Dejnaka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 80010601686

7.3.3) Ulica: Brzegowa 123b/6

7.3.4) Miejscowość: Dzierżoniów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SMAKOSTACJA HONORATA OBERMAN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8842437150

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego nr 36 lok. 1

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.