eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w StargardzieOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Stargardzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 4804802/803

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 4804801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego w Stargardzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7003983a-989b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00169904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042206/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Obsługa prawna Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052964

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.272.2.2023.WJ1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna świadczona na rzecz Rady Powiatu Stargardzkiego i Starostwa Powiatowego.
2. W zakresie I części zamówienia usługi prawne świadczone będą w łącznym wymiarze 16 godzin tygodniowo, w tym: 12 godzin stacjonarnie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-13:00 oraz 4 godziny zdalnie, w formie elektronicznej bądź telefonicznej we wtorki i czwartki w godz.13:00-15:00.
3. Miejscem wykonywania usługi jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
4. Obsługa prawna będzie wykonywana wyłącznie przez osoby wymienione w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zarówno obsługa stacjonarna, jak również zdalna, świadczona była przez tą samą - jedną osobę, zwaną wiodącą. W przypadku niemożności świadczenia usługi przez wskazaną osobę (wiodącą), Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania usługi przez drugą spośród osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zwaną dalej osobą zastępującą, z powodów opisanych w §3 pkt 4 ppkt 1 SWZ. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji zamówienia większej liczby osób, aniżeli dwie w każdej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.5.) Wartość części: 129600,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna, świadczona na rzecz Rady Powiatu Stargardzkiego i Starostwa Powiatowego.
2. W zakresie II części zamówienia usługi prawne świadczone będą w łącznym wymiarze 14 godzin tygodniowo, w tym: 8 godzin stacjonarnie we wtorki i czwartki, w godz.9:00-13:00 oraz zdalnie, w formie elektronicznej bądź telefonicznej w poniedziałki, środy i piątki w godz.13:00-15:00.
3. Miejscem wykonywania usługi jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
4. Obsługa prawna będzie wykonywana wyłącznie przez osoby wymienione w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zarówno obsługa stacjonarna, jak również zdalna, świadczona była przez tą samą - jedną osobę, zwaną wiodącą. W przypadku niemożności świadczenia usługi przez wskazaną osobę (wiodącą), Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania usługi przez drugą spośród osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zwaną dalej osobą zastępującą, z powodów opisanych w §3 pkt 4 ppkt 1 SWZ. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji zamówienia większej liczby osób, aniżeli dwie w każdej części zamówienia.
5. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.5.5.) Wartość części: 86400,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10455,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10455,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Wesołowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 852-230-24-02

7.3.3) Ulica: Królowej Jadwigi 43/3

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-300

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Osoba zastępująca - Pan Michał Pawłowski – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – Kancelaria Adwokacka Michał Pawłowski z siedzibą w Goleniowie, będący jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby w zakresie zdolności zawodowej, na którego Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 125460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie w zakresie II części zamówienia unieważniono, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.