eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.09.2022 - 31.08.2024Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.09.2022 - 31.08.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001273208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Radzyńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-850

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 741 37 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso1.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zso1.bip.lublin.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.09.2022 - 31.08.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1e05ef2-d5b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00161440/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.09.2022r do 31.08.2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu,
dostępnego pod adresem: /zso1/Skrytka ESP
10.1.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
10.1.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
10.1.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.
10.1.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się
numerem referencyjnym: KG 262.4.2022/1P
10.1.5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
10.1.6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej
z zakładki Postępowania.
10.1.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po
otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
10.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
10.2.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal.
10.2.2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki.
10.3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Zamawiający posiada narzędzia do poprawnego odczytu danych zapisanych
w następujących formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .jpg, .png, .bmp, .tif, .zip,
.7z. Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:
21.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta
Adres : ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin
21.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.
Zbigniewa Herberta , ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: zso1@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres
Administratora danych.
21.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
21.4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
21.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
21.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Pzp.
21.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
21.8. Posiada Pani/Pan:
21.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
21.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
21.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
21.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
21.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
21.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
21.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KG 262.4.2022/1P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na świadczenie usług żywieniowychdla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w
Lublinie w okresie od 01.09.2022 r do 31.08.2024 r ”
Przedmiotem zamówienie jest przygotowywanie i podawanie obiadów dla uczniów ZSO nr 1.
Szacunkowa ilość obiadów wynosi do 180 dziennie. Zamawiający szacuje, że przez cały okres zamówienia ilość obiadów wyniesie:
1) 64 800 obiadów
2) zalecany wsad do kotła: min. 4,50 zł nie więcej niż 5,40 zł,
a) Zamawiający będzie refundował Wykonawcy różnicę pomiędzy ceną całkowitą posiłku a wsadem do kotła. Koszty wsadu do kotła będą pokrywane przez uczniów korzystających z posiłków poprzez bezpośrednie regulowanie opłat na rachunek wskazany przez Wykonawcę lub bezpośrednio u Wykonawcy. Refundacja dotyczy tylko uczniów ZSO nr 1.
Podana ilość posiłków jest szacunkowa i może ulec zarówno zmniejszeniu jak i zwiększeniu.
Wydawanie obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 02.09.2022 r.- do 30.06.2024 r od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii letnich, zimowych i pozostałych dni wolnych od nauki szkolnej w godzinach 11.25-13.00
W sytuacji niezależnej od zamawiającego wydawanie posiłków może zostać wstrzymane lub znacznie ograniczone bez konsekwencji prawnych i finansowych dla zamawiającego.
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, wydawanie obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego i
umieszczenie w gablocie przy stołówce szkolnej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
1) zupa: gramatura ok. 350 ml i kaloryczność ok. 250 kcal,
2) drugie danie: gramatura ok. 400 gram i kaloryczność ok. 600 kcal,
3) deser: np. kompot, owoc, napoje owocowe lub warzywne o poj. Do 200 ml.
Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
1. jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2. w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego),
3. co najmniej 1 raz obiad z drugim daniem rybnym.
4. potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez dodatków konserwujących, barwiących, sztucznie aromatyzowanych,
5. w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
6. do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów spożywczych - oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane zaś do smażenia olej roślinny rafinowany,
stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli (obniżona zawartość sodu)
7. ważna jest estetyka potraw i posiłków.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem
daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z faktycznym stanem technicznym pomieszczeń, urządzeń, instalacji itp.
niezbędnej do właściwej oceny kosztów przystosowania pomieszczeń do prowadzenia działalności. Termin wizji do ustalenia z Kierownikiem gospodarczym (kontakt poprzez e-mail:
kierownik@zso1.lublin.pl), jednak nie później niż do dnia 25.05.2022r.
Transport posiłków powinien odbywać się w naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw .
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej takie jak :
- porcjowanie posiłków
- nalewanie zupy do waz i umieszczenie ich na stolikach -nalewanie i podawanie zupy na stoliki dla klas 1-3 SP 45
- rozkładanie i zbieranie talerzy i sztućców
- codzienne sprzątanie pomieszczeń jadalni po posiłkach
Koszty związane z dystrybucją ,wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ,wywóz resztek poobiadowych ponosić będzie Wykonawca
Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia usług (przygotowywania posiłków) w pomieszczeniach Zamawiającego oraz dzierżawy tych pomieszczeń za kwotę określoną w niniejszej SWZ i wzorze umowy.
W związku z powyższym wykonawca zobowiązany będzie do:
1. dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o powierzchni 452.85 m2 za kwotę
6962,76 zł/ brutto ( w tym VAT 1301,98 zł ) miesięcznie.
Warunki zapłaty czynszu określa wzór umowy.
2. Nieodpłatnego wzięcia w użyczenie pomieszczenia jadalni o pow. 250.0m2 na czas prowadzenia żywienia.
3. utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki, pomieszczeń kuchennych i jadalni zgodnie z wymogami odpowiednich służb sanitarnych ,
4. wyposażenia na własny koszt dzierżawionych pomieszczeń w urządzenia i naczynia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej .
5. przeprowadzenia na własny koszt niezbędnych prac remontowych pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności .
6. przeprowadzania na własny koszt bieżących napraw i konserwacji, niezbędnych do prowadzenia działalności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferowana cena (C). Waga kryterium ceny - 60 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
15.2. Wyspecjalizowany personel zatrudniony na umowę o pracę kucharz/kucharka (P). Waga
kryterium - 40%.
Dysponowanie kucharzem/kucharką zatrudnionym/ą na umowę o pracę ze stażem pracy powyżej 3 lat – 40 pkt.
Dysponowanie kucharzem/kucharką zatrudnionym/ą na umowę o pracę ze stażem pracy od 1 roku do
3 lat – 20 pkt
Dysponowanie kucharzem/kucharką zatrudnionym/ą na umowę o pracę ze stażem pracy krótszym niż
12 miesięcy – 10 pkt
Nie dysponowanie kucharzem/kucharką zatrudnionym/ą na umowę o pracę – 0 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w formularzu ofertowym rubrykę wstawiając imię i nazwisko osób/osoby na stanowisku kucharza/kucharki (minimum jedna osoba). Nie wypełnienie
stosownej rubryki w formularzu ofertowym, nie podanie długości stażu, skutkować będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium.
15.3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska zamówienia największą liczbę punktów łącznie w obu kryteriach wg następującego wzoru:
C x 60% + P = łączna liczba punktów
gdzie:
C - liczba punktów w kryterium ceny
P - liczba punktów w kryterium personelu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyspecjalizowany personel zatrudniony na umowę o pracę kucharz/kucharka

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełnienie zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga:
7.2.4.1.
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
świadczył w sposób należyty minimum jedną usługę w ramach jednego zamówienia, umowy, kontraktu polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących obiadów , których odbiorcami były osoby niepełnoletnie o wartości minimum 150 000 zł brutto każda.
Wyjaśnienie:
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego świadczenia minimum jednej usługi w ramach jednego zamówienia, umowy, kontraktu polegającej na przygotowywaniu i dostarczeniu obiadów dla osób niepełnoletnich (dzieci) w ramach jednego zamówienia, kontraktu umowy nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto
pięćdziesiąt tysięcy) oraz dostarczenie zamawiającemu dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług/usługi żywieniowych/ej w wymienionym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług (zgodnie z zał. do SWZ)
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 latach;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - oświadczenie Wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (zgodnie z zał. do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany
a) nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT o różnicę w wysokości stawki
b) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
c) w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia, która będzie wynikać z wprowadzenia przez Wykonawcę nowych, niższych w stosunku do obowiązujących w umowie, cen za przedmiot zamówienia.
d) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmian terminowych
w harmonogramie pracy Zamawiającego.
e) wprowadzenie nowych diet nie wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy u dzieci objętych żywieniem stwierdzi się konieczność ich stosowania.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zawieszenia umowy lub rozwiązania jej za porozumieniem stron w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowej niezależnej zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy (np. ogłoszenie stanu epidemii, wystąpienia choroby zakaźnej, stanu klęski żywiołowej lub innej sytuacji nie przewidzianej uniemożliwiającej realizację umowy).
W przypadku zawieszenia realizacji umowy czas zawieszenia będzie odpowiadał okresowi niemożliwości jej wykonywania z przyczyn niezależnych od obu stron.
3. W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
4. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Adres skrzynki ePUAP: /zso1/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.