eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dostawa samochodu elektrycznego z windą elektrohydraulicznąOgłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa samochodu elektrycznego z windą elektrohydrauliczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000683016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-114

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 48 61 877 57 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.konarskiego@m.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poznan.pl/mim/cuw/dom-pomocy-spolecznej,1129/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/737679

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa samochodu elektrycznego z windą elektrohydrauliczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfc9cc5c-ca28-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065292/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150599

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW-SAZ.4440.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 280000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodu elektrycznego z windą elektrohydrauliczna przystosowanego do przewozu
9 osób (łącznie z kierowca) w pozycji siedzącej w wariancie z możliwością przewiezienia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż na platformie prowadzonego postępowania z uwagi na błąd techniczny pierwotny termin składania ofert upłynął i nie złożono żadnej oferty. Natomiast w dokumentacji postępowania zmieniono termin składania ofert na 7 kwietnia 2023r. i Wykonawcy nie mogli w odpowiednim czasie złożyć oferty.
Z uwagi na powyższe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych
art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W unieważnieniu postępowania wskazano dwa uzasadnienia prawne:
art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych i art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.