eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iercze › "Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w 安ierczach, zakup trena瞠ra czasu reakcji oraz wyznaczenie przej軼ia dla pieszych na ul. Szkolnej w 安ierczach"Og這szenie z dnia 2023-03-31

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w 安ierczach, zakup trena瞠ra czasu reakcji oraz wyznaczenie przej軼ia dla pieszych na ul. Szkolnej w 安ierczach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 名IERCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378491

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pu速uska 47

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iercze

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-150

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swiercze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://swiercze.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w 安ierczach, zakup trena瞠ra czasu reakcji oraz wyznaczenie przej軼ia dla pieszych na ul. Szkolnej w 安ierczach”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7d88a000-cfd6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00160582

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00040058/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w 安ierczach, zakup trena瞠ra czasu reakcji oraz wyznaczenie przej軼ia dla pieszych na ul. Szkolnej w 安ierczach

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach dzia豉nia 3.1.: Rozw鎩 drogowej i lotniczej sieci TEN-T o priorytetowa III: Rozw鎩 Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d88a000-cfd6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym, a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia pod adresem: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zosta造 okre郵one w SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y informuj, 瞠 dane osobowe pozyskane w zwi您ku z przeprowadzeniem
niniejszego post瘼owania przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporz康zenie RODO" w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia
publicznego
1) Administratorem danych osobowych jest Zamawiaj帷y. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa
Prawo zam闚ie publicznych.
2) Dane osobowe b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wy這nionym w niniejszym post瘼owaniu wykonawc,
c) dokonania rozliczenia i p豉tno軼i zwi您anych z realizacj umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych post瘼owa kontrolnych i / lub audytu przez kom鏎ki Zamawiaj帷ego i inne uprawnione podmioty,
e) udost瘼nienie dokumentacji post瘼owania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji post瘼owania.
3) Dane osobowe b璠 ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
4) Dane osobowe b璠 przechowywane przez okres obowi您ywania umowy a nast瘼nie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z
przepisami dotycz帷ymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestnik闚 post瘼owania.
5) Osobie, kt鏎ej dane dotycz przys逝guje na warunkach okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia RODO:
a) prawo dost瘼u do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usuni璚ia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Osobie, kt鏎ej dane dotycz nie przys逝guje:
a) prawo do usuni璚ia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporz康zenia
RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 Rozporz康zenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o kt鏎ym mowa w art. 21 Rozporz康zenia RODO,
7) Podanie danych jest dobrowolne, jednak瞠 ich niepodanie mo瞠 uniemo磧iwi Zamawiaj帷emu dokonanie oceny spe軟iania
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zdolno軼i wykonawcy do nale篡tego wykonania zam闚ienia, co skutkowa mo瞠
wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania lub odrzuceniem jego oferty.
8) Wykonawca sk豉daj帷 ofert sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w 安ierczach oraz
wyznaczenie przej軼ia dla pieszych na ul. Szkolnej w 安ierczach.
Zakres prac obejmuje w szczeg鏊no軼i:
- wykonanie podbudowy i nawierzchni pod miasteczko rowerowe
- wykonanie miasteczka rowerowego stacjonarnego
- wyznaczenie nowego przej軼ia dla pieszych – wymalowanie pas闚 na jezdni i oznakowanie

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa
nast瘼uj帷ymi kryteriami: cena 60%, okres gwarancji 30%, do鈍iadczenie kierownika budowy 10%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu,
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiaj帷y okre郵a minimalne warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Jako spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca b璠zie posiada op豉cone ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum ubezpieczenia w kwocie
minimum
100 000,00 z na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i udzia貫m w豉snym lub/i franszyz nie wy窺z ni
10% nale積ego odszkodowania lub 10 000z.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Jako spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca wykaza w:
a) wykazie rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania
ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te
zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy
czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty
budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych
dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wska瞠 w wykazie rob鏒 budowlanych i wykona w okresie
ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym
okresie- roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu co najmniej dw鏂h rob鏒 polegaj帷ych na budowie lub/i przebudowie
lub/i remoncie nawierzchni utwardzonej np. dr鏬 rowerowych lub/i ci庵闚 pieszo-rowerowych lub/i 軼ie瞠k pieszych lub/i
chodnik闚 lub/i plac闚 przyszkolnych lub/i plac闚 manewrowych lub/i plac闚 utwardzonych w kostce brukowej, o warto軼i
minimum 100 000,00 z brutto ka盥a robota, oraz za陰czy dowody dotycz帷e tych rob鏒 okre郵aj帷e, 瞠 roboty te zosta造
wykonane w spos鏏 nale篡ty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
b) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych
za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠
zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, si dysponowaniem do uczestniczenia w wykonaniu
niniejszego zam闚ienia nast瘼uj帷ymi kluczowymi osobami:
1) Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiada nast瘼uj帷e do鈍iadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykszta販enie
wy窺ze techniczne. do鈍iadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych – 5 lat licz帷 od daty
otrzymania uprawnie budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w
specjalno軼i drogowej bez ogranicze lub r闚nowa積e im wa積e uprawnienia wydane wed逝g wcze郾iejszych przepis闚,
zrzeszona we w豉軼iwej Okr璕owej Izbie In篡nier闚 Budownictwa
Wszystkie wymagane kluczowe osoby winny pos逝giwa si j瞛ykiem polskim lub dysponowa na sta貫 t逝maczem j瞛yka
polskiego.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : 1) W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca zobowi您any jest do z這瞠nia o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w o鈍iadczeniu o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz
s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez
zamawiaj帷ego – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia wraz z
o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ppkt. 1 tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o aktualno軼i informacji
zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w o鈍iadczeniu o braku podstaw wykluczenia z
post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie
przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w zakresie podstaw
wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1)
wykazu rob鏒 budowlanych - zgodnego ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 7 do SWZ, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w ust.
VIII pkt.2 ppkt. 4) lit. a) SWZ - wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest
kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te
zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym
dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane
zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne
odpowiednie dokumenty;
2) wykazu os鏏- zgodnego ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 8 do SWZ, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w ust. VIII pkt. 2
ppkt. 4) lit b) SWZ - skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za
鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu
wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej
z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – suma gwarancyjna zosta豉 okre郵ona przez
Zamawiaj帷ego w ust. VIII pkt. 2
ppkt. 3) lit. a) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zosta造
okre郵one w SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany zawarte s w projekcie umowy stanowi帷ym za陰cznik do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-17 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-16

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.