eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wyposażenia studia nagrań na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia studia nagrań na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 617 96 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia studia nagrań na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14c4d144-cd3f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2017 r., nr POWR.02.17.00-00-0036/17-01.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=d02d3ad5-085f-43bf-b39c-b8dd2427afd5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawcy znajduje się w Rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA-X.2611.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 11151,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia studia nagrań na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości na podstawie umowy z dnia 27 listopada 2017 r., nr POWR.02.17.00-00-0036/17-01.
Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ .
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy), które stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 60 pkt (60%);
- dodatkowa gwarancja– 20 pkt (20 %);
- skrócenie czasu dostawy – 20 pkt (20%).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
a) Cena brutto zamówienia (C) – 60 pkt
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia otrzyma 60,00 pkt, pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
[najniższa cena brutto]: [cena brutto oferty ocenianej] x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
b) Dodatkowa gwarancja (G) – 20 pkt
Minimalny okres gwarancji na sprzęt:
poz. 6, 8,
wynosi 24 miesiące.
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
- W sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje gwarancję na sprzęt z pozycji wymienionych powyżej na poziomie minimalnym, wymaganym przez Zamawiającego w kryterium „dodatkowa gwarancja”, otrzyma 0,00 (zero) punktów.
- W sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje gwarancję na sprzęt wymieniony powyżej zwiększoną o „12 miesięcy i więcej” dla każdej z pozycji OPZ wymienionej powyżej Zamawiający przyzna 20,00 punktów.
Warunki dodatkowej (przedłużonej) gwarancji na sprzęt wymieniony powyżej muszą odbywać się w trybie i na zasadach takich samych jak gwarancja podstawowa. Zaproponowanie zwiększenia gwarancji o mniej niż 12 miesięcy, nie będzie dodatkowo punktowane.
Nie podanie przez Wykonawcę żądnej informacji dotyczącej dodatkowej gwarancji odczytywane będzie przez Zamawiającego, jako minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
c) Skrócenie terminu dostawy – 20 pkt
Maksymalny termin dostawy wynosi 40 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy.
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
Termin dostawy:
- do 20 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy – 20 pkt.
- do 30 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy – 10 pkt.
- do 35 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy – 5 pkt.
- do 40 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy – 0 pkt.
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje czas dostawy zamówienia dłuższy niż 40 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty czasu dostawy Zamawiający uzna, że zaoferował czas maksymalny tj. 40 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SWZ, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych
we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów (P). Suma punktów w kryterium „cena brutto zamówienia”, „ dodatkowa gwarancja”, „termin dostawy ”, wyliczana będzie według wzoru:
P= C+D+ E
Gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena brutto zamówienia”
D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „dodatkowa gwarancja”
E- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin dostawy”
3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto.
4. Wyniki powyższych działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SWZ, która uzyska najwyższą sumę punktów (1% = 1 pkt) w kryteriach wskazanych w ust. 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
1. Zamawiający wymaga złożenia n/w przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania dla:
a) poz. 6, 8
- specyfikację oferowanego sprzętu sporządzoną przez producenta lub;
- wydruk/i ze stron internetowych producenta lub;
- karty katalogowe produktu lub;
- opis techniczny oferowanego sprzętu,
b) poz. 6 (Laptop) – wydruk testu PassMark CPU Mark ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający wydajność punktową oferowanego procesora. Wydruk testu nie może być starszy niż na dzień ogłoszenia o zamówieniu.
2. w celu wykazania, iż oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik 2 do SWZ (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający wymaga złożenia n/w przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania dla:
a) poz. 6, 8
- specyfikację oferowanego sprzętu sporządzoną przez producenta lub;
- wydruk/i ze stron internetowych producenta lub;
- karty katalogowe produktu lub;
- opis techniczny oferowanego sprzętu,
b) poz. 6 (Laptop) – wydruk testu PassMark CPU Mark ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający wydajność punktową oferowanego procesora. Wydruk testu nie może być starszy niż na dzień ogłoszenia o zamówieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SWZ w następującym układzie:
1) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 2 i 3 SWZ;
a) oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale 6 SWZ:
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo;
c) zastrzeżenie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy);
d) Przedmiotowe środki dowodowe:
1. Zamawiający wymaga złożenia n/w przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania dla:
a) poz. 6, 8
- specyfikację oferowanego sprzętu sporządzoną przez producenta lub;
- wydruk/i ze stron internetowych producenta lub;
- karty katalogowe produktu lub;
- opis techniczny oferowanego sprzętu,
b) poz. 6 (Laptop) – wydruk testu PassMark CPU Mark ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający wydajność punktową oferowanego procesora. Wydruk testu nie może być starszy niż na dzień ogłoszenia o zamówieniu.
2. w celu wykazania, iż oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia- załącznik 2do SWZ (jeśli dotyczy).
3) informacje o których mowa w Rozdziale 13 ust. 11 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu ”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Szczegóły w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835). Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po dniu zawarcia umowy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wybrany w drodze niniejszego postępowania Wykonawca winien przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu:
1) informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego;
2) pełnomocnictwo, chyba że dokumentach postępowania znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważaniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) ewentualny wykaz podwykonawców.
5. Szczegóły w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.