eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz wapna sodowanego do pochłaniaczy (2 zadania)Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz wapna sodowanego do pochłaniaczy (2 zadania)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chorzowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 / 282 25 25

1.5.8.) Numer faksu: 32 / 282 26 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csrg.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.csrg.bytom.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz wapna sodowanego do pochłaniaczy (2 zadania)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0ed754b-c4b3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/1B/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 165648,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa pochłaniaczy dwutlenku węgla (wkładów jednorazowych) typu CO228 do tlenowych aparatów izolujących oddechowych typu W-70 produkcji Fabryki Sprzętu Ratowniczego i Lamp Górniczych „Faser” S.A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 44191,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa wapna sodowanego (ostaryt–sorbent) do pochłaniaczy dwutlenku węgla (CO2) stanowiących wyposażenie tlenowych aparatów oddechowych typu W-70 używanych w podziemnych zakładach górniczych produkowanych przez Fabrykę Sprzętu Ratowniczego i Lamp Górniczych „Faser” S.A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 159555,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.