eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawę artykułów higienicznych oraz środków czystości codziennego użytku dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę artykułów higienicznych oraz środków czystości codziennego użytku
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 27

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 293 59 89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: laskowsj@uek.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.uek.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę artykułów higienicznych oraz środków czystości codziennego użytku
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fae9b300-d2a1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016988/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Artykuły higieny iśrodki czystości 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń lub dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://uekkrakow.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i
organizacyjne oraz zasady dot. korespondencji określa Rozdział 11 SWZ, pn.: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarte jest w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych".

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO i ograniczenie stosowania RODO zawarto w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.201.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 438330,22 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 219165 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę artykułów higienicznych oraz środków czystości codziennego użytku
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania


Dostawę artykułów higienicznych oraz środków czystości codziennego użytku dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2 zadania

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale 17 SWZ. Punkty będą
przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia cząstkowego (czas reakcji) [D]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
.4 Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie, tj: zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedno) zamówienie na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych lub środków czystości - każde trwające przez minimum 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i każde o wartości minimum 70 000 złotych netto.

Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jedną umowę, w ramach której wykonano lub nadal jest wykonywana sukcesywna dostawa artykułów higienicznych lub środków czystości. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 70 000,00 zł netto.
Przez zamówienie wykonane należy rozumieć umowę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną). W przypadku zamówienia (umowy) rozpoczętego będącego w trakcie realizacji (aktualnie wykonywane), warunek zostanie spełniony, jeśli faktycznie wykonana część zamówienia (umowy), wartość należycie dostarczonych w ramach tego zamówienia (umowy) artykułów higienicznych lub środków czystości wyniosła co najmniej 70 000,00 zł netto.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek o którym mowa w pkt. 9.1.4 lit. a) SWZ, musi zostać w całości spełniony przez jeden podmiot. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wielu podmiotów w celu wykazania doświadczenia w tym warunku
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykaz dostaw wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. a) SWZ. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1. Oświadczenia, o którym mowa w §3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) – tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
1. Dotyczy zadania 1 - próbki:
Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia próbek w odniesieniu do wszystkich produktów wskazanych w pozycjach nr 1 - 13 tabeli zawartej w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 5A do SWZ, po jednej (1) sztuce każdego produktu:
a) Próbki będą oceniane w celu potwierdzenia, że przedstawione w ofercie produkty odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie analizy wybranych parametrów, zgodnie z załączoną ‘Tabelą oceny próbek’ stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
b) Próbki produktów stanowią element składanej oferty. Zamawiający wymaga złożenia ww. próbek w terminie składania ofert.
c) Realizacja przedmiotu zamówienia musi odpowiadać przedstawionym próbkom przez cały okres realizacji zamówienia.
d) Próbki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będą stanowić załącznik do umowy i nie będą podlegać zwrotowi.
e) Oceniane parametry próbek asortymentów z poz. 1 do 5 muszą być zgodne z przedłożonymi przez Wykonawcę kartami charakterystyki lub ulotkami informacyjnymi.
f) Próbki, celem identyfikacji danego produktu, powinny być odpowiednio oznaczone, zgodnie z numeracją określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 5A do SWZ, Kolumna „Indeks Towarowy”.

2. Dotyczy zadania 1 - karty charakterystyki:
Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia kart charakterystyki lub ulotek informacyjnych zawierających opis parametrów – w odniesieniu do produktów w pozycjach nr 1 - 13 tabeli opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 5A do SWZ. Dokumenty muszą potwierdzać zgodność oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 5A do SWZ. Karty charakterystyki/ulotki informacyjne powinny być opisane zgodnie z numeracją określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 5A do SWZ, Kolumna „Indeks Towarowy”.
3. Dotyczy zadania 1 - Certyfikat ISO
Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary z poz. 2 i 3 zadania 1 odznaczały się najwyższą jakością przez cały okres trwania umowy. W celu udokumentowania powyższego wymagania producent dostarczanych materiałów musi posiadać certyfikat jakości ISO 9001 lub równoważny.
Równoważnym będzie dokument potwierdzający spełnienie wymagań norm charakteryzującymi się cechami normy ISO 9001, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą lub inny uprawniony podmiot.


4. Dotyczy zadania 2 - karty charakterystyki:
Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia kart charakterystyki lub ulotek informacyjnych zawierających opis parametrów – w odniesieniu do produktów w pozycjach nr 1-41, 52-54 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 5B do SWZ. Dokumenty muszą potwierdzać zgodność oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 5B do SWZ. Karty charakterystyki/ulotki informacyjne powinny byś opisane konkretną pozycją tabeli.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
.1. Dotyczy zadania 1 - próbki:
Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia próbek w odniesieniu do wszystkich produktów wskazanych w pozycjach nr 1 - 13 tabeli zawartej w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 5A do SWZ, po jednej (1) sztuce każdego produktu:
a) Próbki będą oceniane w celu potwierdzenia, że przedstawione w ofercie produkty odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie analizy wybranych parametrów, zgodnie z załączoną ‘Tabelą oceny próbek’ stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ.
b) Próbki produktów stanowią element składanej oferty. Zamawiający wymaga złożenia ww. próbek w terminie składania ofert.
c) Realizacja przedmiotu zamówienia musi odpowiadać przedstawionym próbkom przez cały okres realizacji zamówienia.
d) Próbki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będą stanowić załącznik do umowy i nie będą podlegać zwrotowi.
e) Oceniane parametry próbek asortymentów z poz. 1 do 5 muszą być zgodne z przedłożonymi przez Wykonawcę kartami charakterystyki lub ulotkami informacyjnymi.
f) Próbki, celem identyfikacji danego produktu, powinny być odpowiednio oznaczone, zgodnie z numeracją określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 5A do SWZ, Kolumna „Indeks Towarowy”.

.2. Dotyczy zadania 1 - karty charakterystyki:
Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia kart charakterystyki lub ulotek informacyjnych zawierających opis parametrów – w odniesieniu do produktów w pozycjach nr 1 - 13 tabeli opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 5A do SWZ. Dokumenty muszą potwierdzać zgodność oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 5A do SWZ. Karty charakterystyki/ulotki informacyjne powinny być opisane zgodnie z numeracją określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 5A do SWZ, Kolumna „Indeks Towarowy”.
3. Dotyczy zadania 1 - Certyfikat ISO
Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary z poz. 2 i 3 zadania 1 odznaczały się najwyższą jakością przez cały okres trwania umowy. W celu udokumentowania powyższego wymagania producent dostarczanych materiałów musi posiadać certyfikat jakości ISO 9001 lub równoważny.
Równoważnym będzie dokument potwierdzający spełnienie wymagań norm charakteryzującymi się cechami normy ISO 9001, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą lub inny uprawniony podmiot.


4. Dotyczy zadania 2 - karty charakterystyki:
Zamawiający, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia kart charakterystyki lub ulotek informacyjnych zawierających opis parametrów – w odniesieniu do produktów w pozycjach nr 1-41, 52-54 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 5B do SWZ. Dokumenty muszą potwierdzać zgodność oferowanych produktów oraz ich parametrów z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 5B do SWZ. Karty charakterystyki/ulotki informacyjne powinny byś opisane konkretną pozycją tabeli.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SWZ;
2) wypełniony/e i podpisany/e Formularz/e oferty szczegółowej (tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - załączniki nr 5A i 5B do SWZ wypełniony/e i podpisany/e przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Powyższy/e dokument/y składany/e jest/są wraz z ofertą;
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne);
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) – propozycja zobowiązania stanowi zał. nr 6 do SWZ;
6) przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt 6.1. SWZ
7) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku obligatoryjne jest złożenie pełnomocnictwa.
. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o uzyskanie zamówienia wskazane są w pkt 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następującym zakresie:
1) W przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Działu Zaopatrzenia UEK w Krakowie, w terminie 7 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT lub wynagrodzenie netto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku akcyzowego, zaś nowe stawki będą obowiązywały za towar dostarczany po dniu, w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
2) wstrzymania, wycofania z produkcji artykułów objętych umową lub zmiany nazwy handlowej artykułów objętych umową w okresie trwania umowy, możliwa jest zmiana w zakresie zaoferowanych artykułów pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy artykuł/-y o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż ten, który został wyspecyfikowany w pierwotnej ofercie i spełnia wymagania postawione w SWZ, oraz pod warunkiem, że cena artykułu/ów o nowych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie ulegnie zwiększeniu.
3) w przypadku problemów z zaopatrzeniem występujących u Wykonawcy, a spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności działaniem siły wyższej skutkującej: czasowym lub zupełnym brakiem dostępności określonych artykułów na rynku lub w magazynach, opóźnieniami w produkcji lub dystrybucji, powodujących brak możliwości dostarczenia ich przez Wykonawcę możliwa jest zmiana:
a) w zakresie zaoferowanych towarów pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy artykuły o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż te, które zostały wyspecyfikowane w pierwotnej ofercie i spełniają wymagania postawione w SWZ, oraz pod warunkiem, że ich cena nie ulegnie zwiększeniu lub
b) terminu realizacji cząstkowego zamówienia, określonego w § 3 ust. 1 umowy - o czas odpowiadający okresowi utrzymywania się tych okoliczności oraz przywrócenia dostępności artykułów bądź ich komponentów na rynku
- pod warunkiem udowodnienia wystąpienia tych okoliczności przez Wykonawcę, w szczególności poprzez przedłożenie oświadczeń producentów lub dystrybutorów.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznościuzasadniających jej zmianę. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.
3. Zmiany dotyczące zmian danych teleadresowych określonych w umowie, zmian numerów kont bankowych nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
4. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu/Platformy https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.