eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mikroskopu z kontrastem różnicowym DIC, kamerą do rejestracji w podczerwieni i platformą do pozycjonowaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mikroskopu z kontrastem różnicowym DIC, kamerą do rejestracji w
podczerwieni i platformą do pozycjonowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Pasteura 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-093

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nencki.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nencki.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowo - badawcza i edukacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mikroskopu z kontrastem różnicowym DIC, kamerą do rejestracji w
podczerwieni i platformą do pozycjonowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72166dcf-cedd-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028511/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Mikroskop z kontrastem różnicowym DIC, kamerą do rejestracji w podczerwieni i platformą do pozycjonowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO opisane są w pkt 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-261-26/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mikroskopu z kontrastem różnicowym DIC, kamerą do rejestracji w
podczerwieni i platformą do pozycjonowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium
równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium. Punktacja
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00149181/01 z dnia 2023-03-23

2023-03-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

obliczana jest w zaokrągleniu do setnych części punktu. Wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych poniżej wzorów i zasad.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności
Oświadczenia o aktualności informacji, zawartych w złożonym wraz z Ofertą
Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp,. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o aktualności informacji, obowiązuje oddzielnie każdego z
Wykonawców.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust.
1 ustawy Pzp (np. konsorcja), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania.
Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do Oferty
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym; zaufanym, lub
osobistym, lub kwalifikowanym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.jedn.: Dz.U. z 2019
r., poz. 1292) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
1) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników dotyczą ustalenia tego Rozdziału.
2) Oferta spółki cywilnej musi być podpisana przez wszystkich wspólników lub zawierać
pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np.
poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
Brak podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać
samodzielnie. Dokumenty/oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
składane są osobno przez każdego z Wykonawców (jeśli zostały określone w SWZ).
Zamawiający nie określa sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia postawionych warunków udziału.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których te zdolności są wymagane. Do oferty Wykonawcy
załączają Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp i który stanowi załącznik do SWZ.
Warunek udziału dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia jest
spełniony jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z pośród nich, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. Do oferty Wykonawcy załączają Oświadczenie o podziale zadań
pomiędzy konsorcjantów, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp i który stanowi załącznik do
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadzanie zmian do treści Umowy może nastąpić jedynie pisemnie i w zakresie zgodnym z ustaleniami art. 455 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.