eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/23)Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy paliw silnikowych – tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/23)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy paliw silnikowych – tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/23)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd9e1a91-ce11-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137012/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Tankowanie pojazdów: olej napędowy i benzyna bezołowiowa Placówka SG w Bobrownikach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/posg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformy zakupowej Smart PZP (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/posg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z uwagi
na limit znaków pełne wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
zostały opisane w rozdziale V SWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformy pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/posg Za datę przekazania i odbioru danych przyjmuje się datę zapisania pliku
na serwerze Systemu. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie,
mailem lub faksem) nie będzie brana pod uwagę. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z
Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od
uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu
Wykonawcy. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez
co najmniej 1 uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
uwierzytelniania i podpisu. Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do
przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają
użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, komputer
klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy,
zainstalowane następujące oprogramowanie: w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd,
pobieranie i załączanie dokumentów: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze,
Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11, Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, Linux Kernel 4.0,
Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje; w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i
Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w
systemie operacyjnym. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do
postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za
pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Regulaminie Portalu e-Usług dostępnym z poziomu modułu E-learning dla
wszystkich użytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych w
formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw silnikowych – tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach w ilościach:
- benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż 95 spełniająca wymagania PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważne w ilości do 5 000 l.
-olej napędowy spełniający wymagania PN-EN 590:2022-08 lub równoważne w ilości do 20 000 l.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskich Norm przenoszących normy europejskie na zasadach określonych w art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stacja paliw powinna być czynna co najmniej 6 dni w tygodniu przynajmniej 8 godzin na dobę oraz znajdować się w miejscowości w której mieści się siedziba granicznej jednostki organizacyjnej (Placówka SG w Bobrownikach, 16-040 Gródek). W przypadku braku takiej stacji paliw dopuszcza się zaopatrywanie się w stacji paliw znajdującej się w miejscowości położonej w odległości do 17 km, od miejscowości, w której mieści się siedziba granicznej jednostki organizacyjnej POSG (uwzględniając dojazd drogami utwardzonymi – asfaltowymi).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszty dojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się wypełniony i podpisany:
a) formularz ofertowy -zgodny w treści z załączonym do SWZ wzorem: - Załącznik nr 2,
b) formularz cenowy - zgodny w treści z załączonym do SWZ wzorem: - Załącznik nr 1.
2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane przez Zamawiającego w rozdziale IV SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. a), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) odpis o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. b), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na limit znaków pełne informacje dot. zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia są w § 5 projektu umowy: (...)
3.Podana w formularzu cenowym (kolumna 3) cena jednostkowa za jeden litr benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego będzie waloryzowana tj. odpowiednio zwiększana albo zmniejszana o wyrażoną w złotych polskich stawkę waloryzacji (dalej: „Stawka”), która będzie wyliczana w sposób następujący:
1)Stawka będzie wyliczana przy każdym wystawieniu faktury odpowiednio za benzynę bezołowiową lub olej napędowy tj. dwa razy w miesiącu: 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca;
2)Stawka będzie wyliczana w odniesieniu do ceny za 1 m3 benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego, z dnia wskazanego w formularzu cenowym w stosunku do dnia wystawienia faktury opublikowanej na stronie internetowej PKN Orlen pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw;
3)Jeżeli w dniu wskazanym w formularzu cenowym albo w dniu wystawienia faktury cena za 1 m3 benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego nie zostanie opublikowana na stronie internetowej PKN Orlen, to wówczas do wyliczeń należy przyjąć cenę za 1 m3 paliw ostatnio opublikowaną na tej stronie internetowej, tj. odpowiednio przed dniem wskazanym w formularzu cenowym albo przed dniem wystawienia faktury;
4)do wyliczenia Stawki należy:
a)podzielić przez 1000 (słownie: jeden tysiąc) cenę za 1 m3 benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego opublikowaną na stronie internetowej PKN Orlen pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw#paliwa-archive w dniu wskazanym w formularzu cenowym (kolumna 3),
b)podzielić przez 1000 (słownie: jeden tysiąc) cenę za 1 m3 benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego opublikowaną na stronie internetowej PKN Orlen pod adresem: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw#paliwa-archive w dniu wystawienia faktury za pobrane paliwa,
c)w przypadku wzrostu cen hurtowych benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego
w stosunku do cen benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego Stawka zostanie ustalona jako różnica pomiędzy ilorazem wyliczonym zgodnie z postanowieniem pkt lit. b) powyżej, a ilorazem wyliczonym zgodnie z postanowieniem pkt. lit. a) powyżej (podwyżka podanej w formularzu cenowym (kolumna 3) ceny jednostkowej za 1 litr paliwa);
d)w przypadku spadku cen hurtowych benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego Stawka zostanie ustalona jako różnica pomiędzy ilorazem wyliczonym zgodnie
z postanowieniem pkt lit. a) powyżej, a ilorazem wyliczonym zgodnie
z postanowieniem pkt. lit. b) powyżej (obniżka podanej w formularzu cenowym (kolumna 3) ceny jednostkowej za 1 litr paliwa);
5)wyliczenie ceny jednostkowej za 1 litr benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego nastąpi poprzez powiększenie ceny za 1 litr paliwa wskazanej w formularzu cenowym
o stawkę, o której mowa w pkt 4) lit. c powiększoną o należny podatek VAT lub poprzez zmniejszenie ceny za 1 litr paliwa wskazanej w formularzu cenowym o stawkę, o której mowa w pkt 4lit. d powiększoną o należny podatek VAT.
6)Wyliczenie, o którym mowa w pkt 5) zostanie każdorazowo sporządzone na piśmie
i dołączone do faktury i wykazu tankowanego służbowego sprzętu technicznego, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Do wyliczenia, faktury i wykazu zostaną dołączone wydruki ze strony internetowej PKN Orlen zawierające informacje o cenach benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego;
7)Maksymalna wartość zmian należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca
ze stosowania opisanego powyżej w pkt 1) – pkt 5) mechanizmu waloryzacji, tj. zarówno podwyżek jak i obniżek wynagrodzenia nie może przekroczyć 50 % kwoty, o której mowa
w ust. 1.
4.Zamawiający dopuszcza zmianę cen, o których mowa w ust. 1, w przypadku urzędowej zamiany stawek podatku VAT w okresie realizacji umowy i mających wpływ
na zaoferowane przez Wykonawcę ceny. Wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT. Ww. zmiana będzie wymagała podpisania przez obie strony aneksu do umowy.(…)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://portal.smartpzp.pl/posg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia 1 rok od dnia podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.