eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/23)Ogłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy paliw silnikowych – tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/23)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/posg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy paliw silnikowych – tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/23)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd9e1a91-ce11-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137012/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Tankowanie pojazdów: olej napędowy i benzyna bezołowiowa Placówka SG w Bobrownikach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155604

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw silnikowych – tankowanie pojazdów służbowych Placówki SG w Bobrownikach w ilościach:
- benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż 95 spełniająca wymagania PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważne w ilości do 5 000 l.
-olej napędowy spełniający wymagania PN-EN 590:2022-08 lub równoważne w ilości do 20 000 l.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskich Norm przenoszących normy europejskie na zasadach określonych w art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stacja paliw powinna być czynna co najmniej 6 dni w tygodniu przynajmniej 8 godzin na dobę oraz znajdować się w miejscowości w której mieści się siedziba granicznej jednostki organizacyjnej (Placówka SG w Bobrownikach, 16-040 Gródek). W przypadku braku takiej stacji paliw dopuszcza się zaopatrywanie się w stacji paliw znajdującej się w miejscowości położonej w odległości do 17 km, od miejscowości, w której mieści się siedziba granicznej jednostki organizacyjnej POSG (uwzględniając dojazd drogami utwardzonymi – asfaltowymi).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.