eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejOgłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c7ef719-bf39-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133164

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/12/ZCO/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 631269,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
2. Obsługa prawna ZCO w Dąbrowie Górniczej obejmuje w szczególności:
a) zastępstwo procesowe oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej, samorządowej, urzędami, organami odwoławczymi oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
b) wykonywanie czynności prawnych niezbędnych dla zaspokojenia roszczeń majątkowych Zamawiającego, dochodzenia na drodze sądowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
c) nadzorowanie windykacji należności,
d) uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach,
e) uczestnictwo oraz bieżące doradztwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody sądowej jak również pozasądowej, w tym opiniowanie oraz parafowanie pism zmierzających do zawarcia ugody oraz treści ugody,
f) doradztwo w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz majątku ruchomego
g) udzielanie konsultacji i porad prawnych,
h) doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności Zamawiającego,
i) opiniowanie dokumentów i instrukcji wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego,
j) sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie kompleksowej działalności Zamawiającego,
k) opiniowanie oraz przygotowywanie wraz z komórkami organizacyjnymi Zamawiającego projektów umów, w tym aneksów do umów oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowanie ich treści,
l) wsparcie i doradztwo prawne Dyrektora w trakcie wybranych posiedzeń Rady Miejskiej oraz
w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miejskiej,
m) opiniowanie dokumentów przygotowywanych na posiedzenia Rady Społecznej,
n) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Społecznej,
o) opiniowanie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Zamawiającego, związanych z wejściem w życie pakietów ustaw zdrowotnych,
p) przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych postępowań sądowych na potrzeby Dyrektora lub Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
q) aktualizowanie wykazów aktów prawnych na potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala,
r) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym wraz z propozycjami modyfikacji dokumentów obowiązujących u Zamawiającego.

2. Obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności:
a) konsultacje i praktyczne zastosowanie ustawy Pzp,
b) szkolenie pracowników w zakresie stosowania ustawy Pzp,
c) bieżące rozwiązywanie problemów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
w tym przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, wystąpień i reprezentowanie przed KIO,
d) doradztwo prawne w zakresie zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty, która była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu wynosi 907 740,00 zł brutto, a Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 776 461,72 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający zobligowany jest unieważnić postępowanie zgodnie ze wskazaną podstawą prawną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.