eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c7ef719-bf39-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00133164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez:
a) platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg z użyciem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.
UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
albo
b) pocztę elektroniczną: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty – podpis dowodem osobistym z warstwą elektroniczną osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pod pojęciem „sporządzenia oferty w formie elektronicznej” zamawiający rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o którym mowa w pkt. 12 bez względu na sposób jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).
3. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie określonej w niniejszym rozdziale w pkt. 20. musi zostać dołączone do oferty.
4. Zaleca się, aby podpis elektroniczny zawierał znacznik czasu oraz dane umożliwiające weryfikację właściwości podpisu po wygaśnięciu certyfikatu.
5. Zamawiający zaleca złożenie dokumentów w formie elektronicznej w formacie .pdf z podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES). W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku zawierającego podpis.
6. W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu. Jest to równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Zamawiający dopuszcza format kompresji .rar.
7. Zamawiający dokona weryfikacji złożonych podpisów za pomocą narzędzi do walidacji podpisu elektronicznego pochodzących od kwalifikowanych dostawców usług zaufania, np. Szafir 2.0., ProCerum SmartSign, Sigillum Sign.
8. Dokumenty muszą być złożone w sposób zapewniający pełną czytelność ich treści.
9. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
12. Zalecane formaty przesyłanych danych: .pdf, .xlsx, .docx. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.; .xml
13. W przypadku podpisania oferty lub innego dokumentu podpisem zaufanym, należy przesłać podpisany plik w formacie xml. zaleca się dołączenie jego wizualizacji w formacie .pdf.
14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i odpowiednio oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 20 48, e-mail: szpital@zco-dg.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami,
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
2) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/12/ZCO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi prawnej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
2. Obsługa prawna ZCO w Dąbrowie Górniczej obejmuje w szczególności:
a) zastępstwo procesowe oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej, samorządowej, urzędami, organami odwoławczymi oraz przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
b) wykonywanie czynności prawnych niezbędnych dla zaspokojenia roszczeń majątkowych Zamawiającego, dochodzenia na drodze sądowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
c) nadzorowanie windykacji należności,
d) uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach,
e) uczestnictwo oraz bieżące doradztwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody sądowej jak również pozasądowej, w tym opiniowanie oraz parafowanie pism zmierzających do zawarcia ugody oraz treści ugody,
f) doradztwo w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz majątku ruchomego
g) udzielanie konsultacji i porad prawnych,
h) doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności Zamawiającego,
i) opiniowanie dokumentów i instrukcji wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego,
j) sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie kompleksowej działalności Zamawiającego,
k) opiniowanie oraz przygotowywanie wraz z komórkami organizacyjnymi Zamawiającego projektów umów, w tym aneksów do umów oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowanie ich treści,
l) wsparcie i doradztwo prawne Dyrektora w trakcie wybranych posiedzeń Rady Miejskiej oraz
w posiedzeniach właściwych komisji Rady Miejskiej,
m) opiniowanie dokumentów przygotowywanych na posiedzenia Rady Społecznej,
n) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Społecznej,
o) opiniowanie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Zamawiającego, związanych z wejściem w życie pakietów ustaw zdrowotnych,
p) przygotowywanie sprawozdań z prowadzonych postępowań sądowych na potrzeby Dyrektora lub Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
q) aktualizowanie wykazów aktów prawnych na potrzeby komórek organizacyjnych Szpitala,
r) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym wraz z propozycjami modyfikacji dokumentów obowiązujących u Zamawiającego.

2. Obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych obejmuje w szczególności:
a) konsultacje i praktyczne zastosowanie ustawy Pzp,
b) szkolenie pracowników w zakresie stosowania ustawy Pzp,
c) bieżące rozwiązywanie problemów w zakresie udzielania zamówień publicznych,
w tym przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, wystąpień i reprezentowanie przed KIO,
d) doradztwo prawne w zakresie zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena, doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej (d1 i d2):
d1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
d1.1) minimum 1 usługę usług obsługi prawnej w podmiocie leczniczym posiadającym co najmniej 10 oddziałów oraz co najmniej 10 poradniami przyszpitalnych, w tym co najmniej:
- oddział urazowo – ortopedyczny, kod resortowy identyfikujący komórkę (VII) - 006
zakres świadczeń zdrowotnych (VIII) - 4580
- oddział onkologii klinicznej, kod resortowy identyfikujący komórkę (VII) - 073
zakres świadczeń zdrowotnych (VIII) - 4240
- oddział chirurgii onkologicznej, kod resortowy identyfikujący komórkę (VII) - 087
zakres świadczeń zdrowotnych (VIII) - 4540
- oddział ginekologiczno – położniczy, kod resortowy identyfikujący komórkę (VII) - 115
zakres świadczeń zdrowotnych (VIII) - 4450
- SOR, kod resortowy identyfikujący komórkę (VII) - 067
zakres świadczeń zdrowotnych (VIII) - 4902
d1.2) min. 1 usługę polegającą na świadczeniu obsługi prawnej podmiotu leczniczego działającego w formie SP ZOZ w okresie min. 12 miesięcy nieprzerwanie, gdzie wartość wynagrodzenia wykonawcy była nie mniejsza niż 200.000,00 zł brutto rocznie,
d1.3) reprezentował lub reprezentuje podmiot leczniczy w zakresie postępowań sądowych dotyczących odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd medyczny w co najmniej 5 sprawach, w tym jedno o wartości przedmiotu sporu min. 3.000.000,00 zł,
d1.4) brał udział po stronie Zamawiającego w co najmniej 1 postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
d1.5) udzielał pomocy prawnej na rzecz podmiotu użyteczności publicznej przy jednej inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł,
d1.6) reprezentował pracodawcę w 2 postępowaniach mediacyjnych w ramach sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi,
d1.7) reprezentował podmiot leczniczy w postępowaniu sądowym o zapłatę przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia (sprawa z powództwa podmiotu leczniczego),
d1.8) reprezentował podmiot leczniczy w min. 3 postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

d2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
d2.1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada w swoich zasobach co najmniej trzech radców prawnych / adwokatów posiadających (każdy) doświadczenie zawodowe min. 4 lata w obsłudze podmiotów udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego i/lub w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych (w tym koordynator obsługi prawnej),
d2.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada w swoich zasobach co najmniej jednego radcę prawnego / adwokata posiadającego doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
d2.3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada w swoich zasobach co najmniej jednego radcę prawnego / adwokata - specjalistę do spraw zamówień publicznych z doświadczeniem w zakresie reprezentowania w charakterze pełnomocnika stron przed KIO (min. 1 postępowanie),
d2.4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada w swoich zasobach co najmniej jednego radcę prawnego / adwokata, który brał udział po stronie Zamawiającego w co najmniej 2 postępowaniach przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
d2.5) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada w swoich zasobach co najmniej jednego radcę prawnego / adwokata, który udzielał doradztwa prawnego SP ZOZ z zakresie jednej transakcji sprzedaży „know –how” odnośnie realizacji świadczeń zdrowotnych na oddziale szpitalnym o wartości transakcji min. 4 mln zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt. c) SWZ – należy przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (obsługa prawna) ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, określonej w Rozdziale V ust. 2 pkt. c) SWZ.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt. d) ppkt. d1) SWZ – należy przedstawić wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych , w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SWZ.
3. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt. d) ppkt. d2) SWZ – należy przedstawić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SWZ.
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczenie – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również spółki cywilnej).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt. d) SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane z uwzględnieniem wymogu określonego w Rozdziele V ust. 2.4. niniejszej SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym mowa w Rozdziale XIII ust.20 lit. c) SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Jeżeli w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianie ulegnie stosowana przez Wykonawcę stawka podatku VAT oraz podatku akcyzowego, Zamawiający dopuszcza modyfikację postanowień umowy w zakresie kwoty brutto wynagrodzenia, poprzez obliczenie tej kwoty w oparciu o nową stawkę podatku VAT/podatku akcyzowego, z zachowaniem kwoty netto wynagrodzenia w niezmienionej wysokości. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona mająca podstawę żądania zmiany wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:
a) wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany
b) propozycję nowej wysokości wynagrodzenia
11. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów.
12. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia.
13. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12 powyżej, powinien zawierać w szczególności:
a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, tj. np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
14. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zmiany umowy c.d.:
15. W przypadku zmiany cen materiałów niezbędnych do realizacji umowy (zgodnie z przedmiotem zamówienia) o co najmniej 5% w skali jednego roku kalendarzowego, ustalonej na podstawie rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Strony dokonają odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
a) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie polegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, co odpowiada wymogom zwartym w art. 439 ustawy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 7%.
b) Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która nie została jeszcze zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany). W powyższym przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
c) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w opisanych okolicznościach nastąpi tylko jednokrotnie, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy.
16. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 15 powyżej, dokonuje się raz w roku kalendarzowym.
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6 oraz 15 powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.