eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płoty › Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w PłotachOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOTY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Płoty

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913033405

1.5.8.) Numer faksu: 913210745

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ploty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.ploty.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef694598-86a6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018877/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519675

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022.IM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1600000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarną i elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach na działce o numerze geodezyjnym 62/2 w obrębie Płoty 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu inwestycji. Wykonawcy, którzy są zainteresowani jej przeprowadzeniem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w niej w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 3210745), bądź za pośrednictwem e-maila na adres: a.porebska@ploty.pl lub p.sobczak@ploty.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
Realizacja zadania będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Lad z dnia 07.02.2022r.
Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany oraz Przedmiary robót jako materiał pomocniczy – załącznik nr 12 do SWZ.
Zakres robót przedstawiony w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.
Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych:
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.5.5.) Wartość części: 1502439,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach” . Realizacja zadania dofinansowana z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Ład z dnia 07.02.2022r.

1) Wymagani inspektorzy nadzoru:
b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej
c) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
d) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywać obowiązki i będzie posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane są w załączniku nr 10A do SWZ – projekt Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 97560,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1495680 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1497000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1497000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.U.H. POL-MAR Marek Niedźwiedzki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 253-025-95-05

7.3.3) Ulica: Łoźnicka 18

7.3.4) Miejscowość: Łobez

7.3.5) Kod pocztowy: 73-150

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1497000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 120000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JKM PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWA JOANNA MIKLAS , NIP: 856-142-16-25

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 856-142-16-25

7.3.3) Ulica: WĘGORZA 69

7.3.4) Miejscowość: WĘGORZA 69 OSINA

7.3.5) Kod pocztowy: 72-221

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 120000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.