eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płoty › Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w PłotachOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOTY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Płoty

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913033405

1.5.8.) Numer faksu: 913210745

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ploty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef694598-86a6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018877/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.ploty.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portalESP: URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH, 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3Maja 1,
/c9bp2l57es/skrytka oraz poczty elektronicznej inwestycje2@ploty.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne:
1) Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal – ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin
korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania wszczętego na platformie miniPortal oraz ID postępowania jako załącznik nr 14 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2.Wymagania techniczne
1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge
3. Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub
.7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia KRI [5]. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. .rar Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Załącznikiem nr 13 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Załącznikiem nr 13 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022.IM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarną i elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach na działce o numerze geodezyjnym 62/2 w obrębie Płoty 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu inwestycji. Wykonawcy, którzy są zainteresowani jej przeprowadzeniem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w niej w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 3210745), bądź za pośrednictwem e-maila na adres: a.porebska@ploty.pl lub p.sobczak@ploty.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
Realizacja zadania będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Lad z dnia 07.02.2022r.
Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany oraz Przedmiary robót jako materiał pomocniczy – załącznik nr 12 do SWZ.
Zakres robót przedstawiony w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.
Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych:
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów
w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest
mniejsza od 5 wynik zostanie
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
1) Kryterium oceny ofert stanowi:
a) Cena – 60 punktów
b) Okres gwarancji – 40 punktów
2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
Pc – punkty kryterium cena
Pg – punkty kryterium okres gwarancji
3) Do porównania i oceny ofert w danych kryteriach zostanie przyznana następująca punktacja:
a) KRYTERIUM: CENA
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Pc = (najniższa cena brutto z ofert / cena brutto oferty badanej) x 60 x 100 %
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.
b) KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI
Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 36 miesięcy i maksymalny okres 60 m-cy.
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Pg = (okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy termin okresu gwarancji z ofert) x 40 x 100%
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.
4) Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli Wykonawca zaoferuje terminy krótsze niż minimalne wymagane przez zamawiającego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca zaoferuje terminy dłuższe niż maksymalne, do oceny oferty przyjęty zostanie maksymalny termin wskazany przez zamawiającego.
6) Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem .
7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
8) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach” . Realizacja zadania dofinansowana z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Ład z dnia 07.02.2022r.

1) Wymagani inspektorzy nadzoru:
b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej
c) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
d) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywać obowiązki i będzie posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane są w załączniku nr 10A do SWZ – projekt Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów
w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest
mniejsza od 5 wynik zostanie
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
1) Kryterium oceny ofert stanowi:
a) Cena – 60 punktów
b) Liczba wizyt inspektora na budowie w tygodniu – 40 punktów
3) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:
P = Pc + Pw
gdzie:
P – ogólna liczba punktów przyznanych ofercie
Pc – punkty kryterium cena
Pw – punkty kryterium liczba wizyt
4) Do porównania i oceny ofert w danych kryteriach zostanie przyznana następująca punktacja:
KRYTERIUM: CENA - 60 punktów
Ilość punktów zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Pc =(najniższa cena brutto z ofert/ cena brutto oferty badanej) x 60 x 100 %
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.
KRYTERIUM: Liczba wizyt inspektora na budowie w tygodniu – 40punktów
wymagana minimalna liczba wizyt na budowie w tygodniu potwierdzona wpisem do Dziennika budowy, maksymalna liczba punktów
do zdobycia w tym kryterium – 40
Wykonawca w „ Formularzu oferty” jest zobowiązany wpisać deklarowaną ilość wizyt na budowie w tygodniu – max. 3.
1 wizyta 10 pkt
2 wizyty- 20 pkt
3 wizyty- 40 pkt
3. Obliczenia punktacji dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem .
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba wizyt inspektora na budowie w tygodniu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. DOTYCZY CZĘCI NR 1 ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 1:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• kierownikiem budowy konstrukcyjno-budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• kierownikiem robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• kierownikiem robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na zasadzie spełnia / nie spełnia.
ORAZ
b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Uwaga: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. DOTYCZY CZĘCI NR 2 ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 2:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Uwaga dot. ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2:
• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, Spółka Cywilna), wskazany powyżej warunek dotyczący zdolności zawodowej wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie (sumowaniu mogą podlegać realizowane przez poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólną (należy do oferty dołączyć oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie z którego będzie wynikał zakres usług świadczonych przez poszczególnych wykonawców).
• W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania wyżej opisanego warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane (należy do oferty dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów z zakresu zdolności zawodowej zawierające oświadczenie podmiotu trzeciego, że wykona usługi, do realizacji których zdolność zawodowa jest wymagana- oświadczenie z art. 117 Pzp).
• W przypadku, gdy usługi referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w Wykazie usług, wskazać, jakie czynności w ramach tych usług były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu usług, ale także zarządzanie i administrowanie usługami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.
• W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania: braku
podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale XIV SWZ;
DLA CZĘŚCI NR 1 i 2 ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 1 i ZADANIE NR 2::
• Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
• odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty (zał. Nr 1) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego.
• oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp,
wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania: spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XV SWZ:

1. DLA CZĘĆI NR 1 ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 1:
• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

2. DLA CZĘŚCI NR 2 ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 2:
• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z załącznikiem nr 1 do SWZ – FORMULARZEM OFERTY:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w następującym zakresie:
• spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w rozdziale XV SWZ,
• wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),
a) sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, dotyczące odpowiednio:
 wykonawcy;
 każdego ze wspólników - w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna);
b) sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do SWZ, dotyczące odpowiednio podmiotów udostępniających zasoby, na które powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3. Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu (załączyć jeżeli dotyczy) - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (załączyć jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym złącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przedkłada wraz z ofertą: 1.
Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; 2. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 3. Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę składane przez Wykonawcę; każdego ze wspólników w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) (złożyć wraz z ofertą) - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. 5. W celu podpisania umowy, wykonawca przedkłada zamawiającemu również kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. DOTYCZY CZĘŚĆI NR 1 ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 1:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 13 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Ze względu na ograniczoną ilość znaków (4000) Zamawiający informuje, że pełna treść rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawarta jest w § 13 (Zmiana Umowy) załącznik nr10 do SWZ - PROJEKT UMOWY ROBOTY BUDOWLANE.

2. DOTYCZY CZĘŚĆI NR 2 ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 2:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10A do SWZ. Ze względu na ograniczoną ilość znaków (4000) Zamawiający informuje, że pełna treść rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawarta jest w § 10 załącznik nr 10a do SWZ - PROJEKT UMOWY IN .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), udostępnionego również na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DOPRECYZOWANIE SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PUNKTU 4.1.3.) Rodzaj zamówienia:
DLA ZADANIA NR 1: Roboty budowlane
DLA ZADANIA NR 2: USŁUGI
2. DOPRECYZOWANIE SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA - PUNKTU 6.5Zamawiający wymaga zabezpieczenia
należytego wykonania umowy: 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Tak - DLA ZADANIA NR 1
Nie DLA ZADANIA NR 2
3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków (4000) w punkcie 7.4. niniejszego ogłoszenia Zamawiający odsyła potencjalnych
wykonawców odnoście możliwości zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty do SWZ oraz projektu umowy - w przypadku ZADANIA NR 1 jest to załącznik nr 10 do
SWZ, a w przypadku ZADANIA NR 2 - jest to załącznik nr 10A do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.