eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeżno › Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości BrzeżnoOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeżno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzeżno 50

1.5.2.) Miejscowość: Brzeżno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-316

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 94 36 42 740

1.5.8.) Numer faksu: 94 36 42 741

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.brzezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-971f2991-ca36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040578/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-971f2991-ca36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami :
1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym wyjaśnienia treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gmina.brzezno.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XX - SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXXI - SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1118622,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) – stanowiących Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.
2) Realizacja zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno”.
3) Zamawiający oczekuje wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych;
b) robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć, tj. oddaniu do użytkowania drogi, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadających obowiązującym przepisom.
4) Inwestycja zostanie wykonana metodą „zaprojektuj – wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane, obejmujące roboty budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji drogi gminnej na terenie miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno, Powiat Świdwiński, województwo Zachodniopomorskie, wraz z dokumentacją projektową, przedstawiającą zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe. Inwestycja polega na wykonaniu ciągu pieszo – jezdnego o długości ok. 317 m wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 162. Roboty budowlane zlokalizowane będą na terenie działki nr 210, obręb Brzeżno, gmina Brzeżno.
W ramach robót budowlanych przewiduje się m.in.: korytowanie nawierzchni gruntowej wykonanie podbudowy, odwodnienie, wykonanie nowej nawierzchni z kostki typu POLBRUK, okrawężnikowanie, oświetlenie drogi poprzez montaż lamp solarnych.
5) Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczególności:
a) wykonanie koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego (koncepcja wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych);
b) wykonanie dokumentacji projektowej realizacji przebudowy i modernizacji drogi gminnej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar, kosztorys na wartość robót określoną w ofercie oraz inne opracowania, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, realizowanego na działce nr 210, obręb Brzeżno, gmina Brzeżno, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, zwaną dalej „dokumentacją projektową”;
c) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej związanych z przebudową dróg gminnych na dz. nr 210, obręb Brzeżno, gmina Brzeżno, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, zwanymi dalej "robotami budowlanymi":
- opracowanie harmonogramu realizacji prac;
- opracowanie i przedstawienia dla Zamawiającego planu zagospodarowania terenu;
- wykonanie robót budowlanych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, montażem lamp solarnych, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, uprzednio wytyczonych przez uprawnionego geodetę;
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót;
- odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych;
- uporządkowanie terenu przyległego do terenu prowadzonych robót;
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót;
- wykonanie pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z wymogami SST, akceptowalnych przez Inspektora Nadzoru;
- wykonanie tablicy promocyjnej zgodnie z wytycznymi Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, protokół przekazania terenu budowy oraz protokoły robót zanikowych, badania materiałów oraz wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności i aprobaty materiałów, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót;
- wykonanie zadania zgodnie z przepisami oraz przekazanie Zamawiającemu zrealizowanych robót.
d) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej:
- wykonywanie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;
- wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, które dotyczą rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej, powstałych podczas realizacji inwestycji;
- współpraca z uczestnikami procesu budowlanego oraz udział w komisjach oraz naradach technicznych na budowie;
- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego, bieżące monitorowanie realizowanych robót, rozstrzyganie wszelkich wątpliwości, pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji, związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.

4.2.5.) Wartość części: 1096688,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09331000-8 - Baterie słoneczne

09330000-1 - Energia słoneczna

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXV - SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania objętego cz. I niniejszego postępowania - „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno” w formule zaprojektuj i wybuduj.
2) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonania swoich obowiązków zgodnie z artykułem 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) oraz przejęcia czynności przygotowywania i realizacji inwestycji, w tym:
a) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,
b) zapoznanie się z dokumentacją projektową (PFU), umową z Wykonawcą zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno, terenem budowy - przed wejściem Wykonawcy na teren budowy,
c) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli nad realizowaniem zadania: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzeżno, w formule zaprojektuj i wybuduj oraz zgodności jego realizacji z PFU, SWZ oraz obowiązującymi normami i przepisami,
d) współpraca z Zamawiającym, Projektantem i Wykonawcą robot budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
e) nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi, czy są zgodne z wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją PFU, SWZ oraz przepisami,
f) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
g) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych (m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) oraz sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
h) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
i) sprawdzanie jakości wykonanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
j) dokonywanie odbiorów robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi ponadto udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
k) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia się usterek i wad,
l) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,
m) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,
n) potwierdzanie swoim podpisem na zgłoszeniu prze Wykonawcę gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,
o) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (zwłaszcza robót ulegających zakryciu) w formie elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego i przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót, i na każde wezwanie Zamawiającego,
p) nadzór przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ, nadzór w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych,
q) nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
r) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
s) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowania, aby roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w ofercie podwykonawców, a także żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,
t) Inspektorowie Nadzoru zobowiązują się do wykonania nadzoru inwestorskiego będąc co najmniej raz w tygodniu w trakcie realizacji inwestycji na placu budowy lub w razie potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 21933,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXV - SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
W zakresie CZĘŚCI I
a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie o charakterze i trudności wykonania takim samych lub podobnym jak zamówione roboty o wartości jednego zadania nie mniejszej niż 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku gdy wartość wykazanych robót budowlanych jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
b) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
W zakresie CZĘŚCI II
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: minimum jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie inwestycji drogowych, których wartość wynosiła minimum 750.000,00 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z Rozdziałem XVII - SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem XVII - SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z Rozdziałem XXII - SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem XVI - SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikami nr 4 i 4a - Projekty umów do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane będzie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.