eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługi w zakresie wycen niezabudowanych nieruchomości rolnych i nierolnych znajdujących się w ZWRSP i położonych na terenie woj. łódzkiego - zamówienie składa się z 3 części.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie wycen niezabudowanych nieruchomości rolnych i nierolnych znajdujących się w ZWRSP i położonych na terenie woj. łódzkiego – zamówienie składa się z 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-420

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie Zasobem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie wycen niezabudowanych nieruchomości rolnych i nierolnych znajdujących się w ZWRSP i położonych na terenie woj. łódzkiego – zamówienie składa się z 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-576dd606-c961-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118478/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi wyceny nieruchomości rolnych niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/.
2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami również za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl, z poniższym zastrzeżeniem:
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt. 2 adres mailowy – Z WYŁĄCZENIEM OFERT WRAZ Z
ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRE SĄ SKŁADANE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ
https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę sporządza się w języku
polskim i składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 2. Do podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy
pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdESlubASIC
(Zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla
plików w pozostałych dopuszczalnych formatach).
UWAGA !!! W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać
Zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.
4. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu osobistego stosuje się następujące formaty
podpisów: PAdES.
5. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml i w takim formacie należy
przesyłać je do Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, zgodnie
z zapisami w Rozdziale V ust. I pkt. 8. 7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Szczegółowa informacja nt. wymagań technicznych i
organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarta jest w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może
się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w ust. 1.
3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn.
zm. (dalej PZP), w celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z
obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia
ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to
uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów
prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie
archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu
zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
6. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny,
ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału
Ciąg dalszy informacji RODO tzn pkt 7-10.3 znajduje się na końcu niniejszego ogłoszenia w punkcie "Informacje dodatkowe".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LOD.WOP.260.2.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 2

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie 120 szt. operatów szacunkowych dla 120 nieruchomości z powiatów: łowickiego (25), łęczyckiego (42), kutnowskiego (2), brzezińskiego (12), łódzkiego wschodniego (6), rawskiego (4), skierniewickiego (6), tomaszowskiego (23)
Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 6a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie 108 szt. operatów szacunkowych dla 108 nieruchomości z powiatów: opoczyńskiego (30), piotrkowskiego (40), radomszczańskiego (38)
Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 6b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie 89 szt. operatów szacunkowych dla 89 nieruchomości z powiatów: wieluńskiego (1), bełchatowskiego (12), łaskiego (10), pajęczańskiego (42), poddębickiego (6), wieruszowskiego (3), sieradzkiego (8), zgierskiego (7),
Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 6c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz którzy spełniają poniższe warunki zamówienia w zakresie zdolności technicznej, zawodowej oraz ekonomicznej tj.:

I. posiadający wiedzę i doświadczenie zawodowe z w postaci wykonania, nie wcześniej jednak niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług tożsamych z przedmiotem zamówienia tj.
Dotyczy części nr od 1 do 3.
(..) usług ustalenia wartości rynkowej dla co najmniej 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, z podaniem wartości wykonanej usługi, przedmiotu wyceny, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie

II. dysponujący osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia tj.:
Dotyczy części nr od 1 do 3.
(..) dysponujący co najmniej jednym rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.0.1899 t.j.)

III. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie należyte wykonanie zamówienia tj. dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Dotyczy części nr od 1 do 3.
– tj.: posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym świadczenie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie:
a) załączonego do oferty oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zasady składania oświadczenia, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu udostępniającego swoje zasoby lub w przypadku składania oferty wspólnej, zostały opisane
w Rozdziale IV niniejszej SWZ.
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Uwaga: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w powyższym punkcie składa każdy z nich.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Polisa OC lub inny dokument potwierdzający że osoba odpowiedzialna za świadczenie usług tj. wykonanie operatu szacunkowego, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług tożsamych z przedmiotem zamówienia,
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Do złożenia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych wymienionych zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. PEŁNOMOCNICTWO
1.1. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
1.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty.
1.3. W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała
wspólników, wskazujące jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników).
1.4. Wymagana forma umocowania została szczegółowo opisana w SWZ
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji, Wykonawcy są zobowiązani
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2.2. Wymagana forma została szczegółowo określona w SWZ.
3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY
3.1. W przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego swoje zasoby, Wykonawca wraz z ofertą składa
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek
łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3.2. Wymagana forma została szczegółowo określona w SWZ
4. Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że osoba odpowiedzialna za świadczenie usług tj. wykonanie operatu
szacunkowego, jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług tożsamych z przedmiotem
zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
1.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości (nie więcej niż 1,5% wartości szacunkowej zamówienia):
- Część 1) 500,00 zł (pięćset złotych),
- Część 2) 500,00 zł (pięćset złotych),
- Część 3) 500,00 zł (pięćset złotych).
1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, w:
1.3.1. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi nr 37 1130 1163 0014 7124 8320 0002 z dopiskiem: WADIUM nr postępowania LOD.WOP.260.2.2023.JG
1.3.2. gwarancjach bankowych;
1.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1.4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 1 pkt 1.3.2.-1.3.4. musi:
1.4.1. wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);
1.4.2. wskazywać Beneficjenta – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi;
1.4.3. określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który musi obejmować okres związania ofertą;
1.4.4. określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);
1.4.5. gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie;
1.4.6. wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ust. 1.3.1. przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1.3.2.-1.3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
1.7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1.3.2.-1.3.4. nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczenia przyczyn zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (m.in. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa wraz z
ofertą oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić tylko i wyłącznie z zastrzeżeniem zapisów art. 455 ustawy Pzp. Zmiany umowy
zostały szczegółowo opisane w Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej eB2b pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki „Załączniki"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego
prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany
w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do
państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.
10. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza się:
10.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
10.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
10.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.