eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691193682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Stanisława Naruszewicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-055

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup-rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9378af8-bcb6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001263/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9378af8-bcb6-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9378af8-bcb6-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający wskazuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) posługując się prawidłowym Identyfikatorem postępowania (ID) na Platformie e-Zamówienia.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy (http://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin#regulamin-serwisu).
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Szczegółowe zasady dotyczące:
10.1. Sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) zostały zawarte w Rozdziale 13 SWZ;
10.2. Opisu sposobu przygotowania oraz składania oferty zostały zawarte w Rozdziale 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w Rozdziale 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO-ZP.2310.5.2023.IMS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 278048,77 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 234667,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w interaktywnym „Formularzu ofertowym”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery/tusze) o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie realizację jednej dostawy w ramach jednej umowy lub zamówienia, na rzecz jednego podmiotu.
W przypadku niezakończonych umów należy wykazać przedmiot i wartość dostaw zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Czytelne fotografie, dotyczące każdego typu materiału eksploatacyjnego do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przedstawiające:
1. sam produkt z widocznymi zabezpieczeniami szczelności zbiorników z tonerem (jeżeli produkt takie posiada),
2. opakowanie i instrukcję instalacji (pozwalające sprawdzić czy produkt i opakowanie są oznaczone zgodnie z ust. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ).
Każda fotografia ma być opisana (np. w nazwie pliku) numerem wiersza (zgodnie z tabelą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ) produktu, którego dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Czytelne fotografie, dotyczące każdego typu materiału eksploatacyjnego do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przedstawiające:
1. sam produkt z widocznymi zabezpieczeniami szczelności zbiorników z tonerem (jeżeli produkt takie posiada),
2. opakowanie i instrukcję instalacji (pozwalające sprawdzić czy produkt i opakowanie są oznaczone zgodnie z ust. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ).
Każda fotografia ma być opisana (np. w nazwie pliku) numerem wiersza (zgodnie z tabelą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ) produktu, którego dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składa się „Formularz ofertowy” (sporządzony zgodnie z interaktywnym „Formularzem ofertowym” udostępnionym na Platformie e-Zamówienia) oraz Wykaz oferowanych materiałów eksploatacyjnych, stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ. Ponadto należy złożyć:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2.1 do SWZ albo odpowiednio zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki Nr 2.1 i 2.2 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wskazanie danych umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3. Czytelne fotografie, dotyczące każdego typu materiału eksploatacyjnego do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przedstawiające:
3.1. sam produkt z widocznymi zabezpieczeniami szczelności zbiorników z tonerem (jeżeli produkt takie posiada),
3.2. opakowanie i instrukcję instalacji (pozwalające sprawdzić czy produkt i opakowanie są oznaczone zgodnie z ust. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ).
3.3. Każda fotografia ma być opisana (np. w nazwie pliku) numerem wiersza (zgodnie z tabelą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ) produktu, którego dotyczy.
4. jeżeli dotyczy:
4.1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4.2. Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o podziale zadań między Wykonawcami), o którym mowa w Rozdziale 11.
4.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze (np.: konsorcja, spółki cywilne itp.) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
1.2. w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Rozdział 7), dla każdego Wykonawcy oddzielnie.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w Rozdziale 11 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto.
Szczegóły określające rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w § 4 ust. 4-6 Załącznika Nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9378af8-bcb6-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.