eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.bartkowiak@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c42e0aef-c894-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071936/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 15 SWZ, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem email: agnieszka.bartkowiak@up.poznan.pl, zaleca się jednak aby komunikacja odbywała się za pośrednictwem platformy zakupowej z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, wyszczególnionymi w Rozdziale 15 SWZ za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
W przypadku kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) informacje te mają być zawarte w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być udostępniane. W przypadku złożenia informacji stanowiących tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem takich informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Wszelkie instrukcje użytkowania platformyzakupowej.pl znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” i pojawienie się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań);
b) inspektorem ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała, adres e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 8487799;
c) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
f) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany(stosowanie do art. 22 RODO);
h) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku
z przedmiotowym postępowaniem posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
i) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z przedmiotowym postępowaniem:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 899/AZ/262/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) w lokalizacjach i ilości wykazanych w pliku o nazwie Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy. W załączniku tym opisane są także podstawowe parametry i dane techniczne urządzeń dźwigowych.
W całości przedmiotu zamówienia zawiera się wykonanie corocznego resursu urządzeń, wykonanie corocznych pomiarów elektrycznych, uczestnictwo w badaniu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i wykonanie comiesięcznej konserwacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert w każdej z części przedmiotowego zamówienia przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 punktów. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga Maksymalna liczba punktów
1. Cena 100% 100


Do oceny w kryterium „Cena” będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Punkty w kryterium Cena będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa całkowita cena brutto w zbiorze ważnych ofert
--------------------------------------------------------------------------- x 100
Całkowita cena brutto oferty rozpatrywanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej jedną usługę konserwacji urządzeń dźwigowych, o wartości co najmniej 100.000,00 PLN brutto.
Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę konserwacji rozumie się wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej:
• 1 osobą, która:
- posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne kategorii I uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów, wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008 z późniejszymi zmianami)

• 1 osobą, która:
- posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru, określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392 z późniejszymi zmianami)

Uwaga!
Warunek zostanie spełniony zarówno w sytuacji kiedy jedna osoba skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadała oba ww. aktualne świadectwa kwalifikacyjne, jak
i w sytuacji, kiedy do realizacji przedmiotu zamówienia będą skierowane dwie różne osoby,
i każda z nich będzie posiadała jedno z ww. aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, w ten sposób, że w sumie dwie osoby będą posiadały aktualne oba ww. świadectwa kwalifikacyjne.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których realizacji uprawnienia te są wymagane.
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 8 - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale 9 ust. 1 pkt. 1) SWZ.

Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług, wykazanych w załączniku nr 8 do SWZ.
(dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy)

Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz ma potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale 9 ust. 1 pkt. 2) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy) – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Dokument stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (zgodnie z zał. nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie (zgodnie z zał. nr 3 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (zgodnie z zał. nr 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie (zgodnie z zał. nr 4 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia składane na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) -

Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie (art. 117 ust. 4) (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Formularz oferty składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia).
6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec,
a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
1) zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług (VAT) – stosownie do zmiany tej stawki;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia lub wynagrodzenie Wykonawcy;
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy mające wpływ na prawidłową realizację umowy lub skutkujące niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zadania.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
4) wyłączenia lub wycofania dźwigu z eksploatacji np. z powodu trwałej awarii, remontu;
5) wymiany dźwigu na nowy;
6) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
5. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem umożliwiającym aneksowanie Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych terminach wykonywania usług konserwacji
i napraw dźwigów, nie później jednak niż 4 tygodnie przed planowaną zmianą.
6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności jak również do ewentualnego niezwłocznego przedłożenia dodatkowych materiałów, niezbędnych Zamawiającemu do analizy wniosku oraz ostatecznego zajęcia stanowiska w sprawie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Zamawiający do ewentualnego wniosku Wykonawcy
o wprowadzenie zmian wyszczególnionych w przedmiotowym paragrafie naturalnie może ale nie musi się przychylić, co nie może stanowić argumentu Wykonawcy w sytuacji niewykonania przez Niego lub nieprawidłowego bądź też wadliwego wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia:
Usługa będzie świadczona przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.