eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łochów › Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia UTM w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia UTM w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łochów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Pokoju 75

1.5.2.) Miejscowość: Łochów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalochow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia UTM w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63c72bd8-c97f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052023/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia UTM w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63c72bd8-c97f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania/wycofania oferty);
2) poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl (nie dotyczy składania, wycofania lub zmiany oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1Komunikacja w postepowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną poprzez e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). W sposób określony w zdaniu pierwszym odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
2.Formularze do komunikacji dostępne na platformie e-Zamówienia umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Uwaga: w przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postepowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w
podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zapisy dot. Wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej znajdują się w Rozdziale IX SWZ niniejszego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana
przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, zwana dalej „administratorem”;
2) na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gminalochow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze WOA.271.1.2.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jako uczestników postępowania o udzielenie zamówienia jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z
ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)1),
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO) 2),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
prawa o ochronie danych osobowych;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje zawiera Rozdział XXI i XXII
SWZ niniejszego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.271.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 26003,24 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego w Części 1 jest – Zakup komputerów przenośnych TYP 1 w ilości 2 szt. w ramach
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – dla Części 1
4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, patent lub pochodzenie,
źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy traktować
je jako rozwiązania przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne. Zamawiający dopuszcza
oferowanie parametrów lub urządzeń równoważnych opisywanych w SWZ, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji przetargowej.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Rozdziale III ust. 5 SWZ. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych zamawiający
rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne co najmniej równe do określonych w dokumentacji przetargowej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz załączonymi do niej
dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

4.2.5.) Wartość części: 7120,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiednimi ich znaczeniami.
3. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie
obliczona według poniższego wzoru:
K= K1+K2
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
K2 – punkty uzyskane w kryterium „Skrócenie terminu dostawy”.
4. Ocena punktowa w kryterium „K1” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w
Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „K2” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w Formularzu
ofertowym i oceniona w sposób opisany w powyższej tabeli. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wykonawca nie
zadeklaruje w Formularzu oferty skrócenia terminu dostawy lub wskaże różne terminy, zamawiający na podstawie oświadczenia o
akceptacji przez wykonawcę wszystkich postanowień SWZ przyzna wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej
5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego w Części 2 jest zakup zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorem w
ilości 3 szt., w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia.
2. Część 2 – Zakup zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – dla Części 2.
4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, patent lub pochodzenie,
źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy traktować
je jako rozwiązania przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne. Zamawiający dopuszcza
oferowanie parametrów lub urządzeń równoważnych opisywanych w SWZ, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji przetargowej.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Rozdziale III ust. 5 SWZ. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych zamawiający
rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne co najmniej równe do określonych
w dokumentacji przetargowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz załączonymi do niej
dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

4.2.5.) Wartość części: 15719,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiednimi ich znaczeniami.
3. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie
obliczona według poniższego wzoru:
K= K1+K2
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
K2 – punkty uzyskane w kryterium „Skrócenie terminu dostawy”.
4. Ocena punktowa w kryterium „K1” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w
Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „K2” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w Formularzu
ofertowym i oceniona w sposób opisany w powyższej tabeli. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wykonawca nie
zadeklaruje w Formularzu oferty skrócenia terminu dostawy lub wskaże różne terminy, zamawiający na podstawie oświadczenia o
akceptacji przez wykonawcę wszystkich postanowień SWZ przyzna wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej
5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego w Części 3 jest zakup urządzenia UTM w ramach realizacji projektu grantowego
„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – dla Części 3
3. Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, patent lub pochodzenie,
źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy traktować
je jako rozwiązania przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne. Zamawiający dopuszcza
oferowanie parametrów lub urządzeń równoważnych opisywanych w SWZ, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji przetargowej.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Rozdziale III ust. 5 SWZ. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych zamawiający
rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne co najmniej równe do określonych
w dokumentacji przetargowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz załączonymi do niej
dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

4.2.5.) Wartość części: 3163,39 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiednimi ich znaczeniami.
3. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie
obliczona według poniższego wzoru:
K= K1+K2
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
K2 – punkty uzyskane w kryterium „Skrócenie terminu dostawy”.
4. Ocena punktowa w kryterium „K1” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w
Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „K2” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w Formularzu
ofertowym i oceniona w sposób opisany w powyższej tabeli. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wykonawca nie
zadeklaruje w Formularzu oferty skrócenia terminu dostawy lub wskaże różne terminy, zamawiający na podstawie oświadczenia o
akceptacji przez wykonawcę wszystkich postanowień SWZ przyzna wykonawcy w tym kryterium 0 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej
5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik
nr 13 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp,
*Uwaga:
¬ dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie
(w przypadku składania oferty wspólnej),
¬ Zamawiający samodzielnie pobierze dokument wskazany w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 w oparciu o dane zamieszczone w
oświadczeniu z art. 125 ust. 1,
¬ w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Cześć zamówienia nie jest wymagane składanie oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ odrębnie dla każdej Części.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez
Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje
podstawowe”.
2) Formularz cenowy (wspólny dla wszystkich Części) sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do SWZ
3) Formularz potwierdzający parametry techniczne oferowanego sprzętu sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ -
4) Deklarację określającą pochodzenie sprzętu (jeżeli dotyczy)
5) Deklarację potwierdzającą, że sprzęt nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach
dotacji z krajowych środków publicznych (jeżeli dotyczy)
UWAGA: Deklaracje o których mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 4 i 5 należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy
Wykonawca zaoferuje sprzęt odnowiony przez sprzedawcę lub producenta w klasie jakości A+, tj. sprzęt w idealnej kondycji,
bez widocznych śladów użytkowania. Technicznie w 100% sprawne. Matryca w idealnym stanie (bez rys, przebarwień,badpixeli) – dotyczy Części 1 i 2.
6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale VII SWZ z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ w zakresie art. 125 ust. 1 Pzp
7) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy)
8) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, z którego wynikać będzie, które dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy)
9) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać elementy wskazane w Rozdziale
XII ust. 3 pkt 4 lit. a SWZ;
3) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 3 SWZ;
4) wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 6 SWZ;
5) każdy z wykonawców oddzielnie składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia na
postawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców
występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do niniejszego Ogłoszenia szczegółowe informacje
dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera § 8 projektowanych postanowień
umowy stanowiących załączniki nr 10 -12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.