eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Wynajem samochodów ciężarowychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wynajem samochodów ciężarowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łagiewnicka 76

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-608

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpuk.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpuk.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem samochodów ciężarowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3de8c44b-c973-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale 16 SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 rozdziału 12 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego zamowienia@mpuk.eu oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzu oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału 13 SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPUK/DN/ZP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą wg potrzeb Zamawiającego:
a) samochód samowyładowczy o ładowności min. 12 t wyposażony w HDS – szacunkowa ilość 100 godzin,
b) samochód ciężarowy typu bramowiec do transportu kontenerów KG-3, KG-5, KP-7 – szacunkowa ilość 50 godzin,
c) samochód samowyładowczy o ładowności min. 18 t – szacunkowa ilość 250 godzin,
d) samochód samowyładowczy o ładowności min. 24 t. ( nie dopuszcza się zestawu – ciągnik wraz z naczepą z uwagi na konieczność poruszania się w trudnych warunkach np. wjazd do wykopu) – szacunkowa ilość 850 godzin
2. Samochody wykorzystywane będą m.in. przy robotach drogowych, wyburzeniowych.
3. Wykonawca wynajmie Zamawiającemu samochód/y na podstawie zamówienia otrzymanego e-mailem, w którym Zamawiający dokładnie określi ilość samochodów, czas i miejsce realizacji zamówienia.
4. Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu wynajem jednocześnie (tj. w tym samym czasie i terminie) minimum:
- dwóch samochodów samowyładowczych czteroosiowych o ładowności min. 18t,
- trzech samochód samowyładowczych pięcioosiowych o ładowności min. 24 t
5. Czas wynajmu będzie liczony od momentu przybycia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, do czasu zakończenia prac u Zamawiającego. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca.
6. Cena za godzinę wynajmu musi być taka sama zarówno w dni robocze, jak i w niedziele, święta oraz godziny nocne.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert,
8. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego samochodami posiadającymi wszelkie wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa aktualne dopuszczenia, certyfikaty, itp. wymagane do jego używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, te same kryteria odnoszą się do pracowników/kierowców tych samochodów skierowanych przez Wykonawcę, którzy muszą posiadać aktualne wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, pozwolenia, licencję, badania itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art. 11 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2021).

Zdolność techniczna lub zawodowa:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego:
a) jednym samochodem samowyładowczym o ładowności min. 12 t wyposażonym w HDS,
b) jednym samochodem ciężarowym - bramowcem do transportu kontenerów KG-3, KG-5, KP-7
c) dwoma samochodami samowyładowczymi o ładowności min.18 t
d) trzema samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 24 t

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:
a) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy na podstawie art.11 ustawy o transporcie drogowym z dnia 14 października 2019 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 2201)
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy wyłącznie w następujących przypadkach i na określonych niżej warunkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 3 Umowy,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;
b) zmiany kosztów usługi związanych z realizacją zamówienia:
- ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie realizacji zamówienia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia obowiązywania Umowy,
- ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023r. zawarty w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wyższy lub niższy o 10% od wskaźnika ogłoszonego w kwartale, w którym zawarto umowę,
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian zostaje określona w wysokości 10% ceny ogółem określonej w § 3 Umowy,
- sposób wyliczenia nowej ceny jednostkowej usługi w związku ze zmianą cen jest następujący: dotychczasowa cena w zł +/- wartość wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023r.
- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wzrost cen należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
- zmiana ceny może skutkować wzrostem jak i obniżeniem cen jednostkowych materiałów wymienionych w formularzu ofertowym - złącznik do Umowy,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpuk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.