eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa obsługa techniczna urządzeń drukujących w obiektach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz ich dzierżawaOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa techniczna urządzeń drukujących w obiektach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz ich dzierżawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001256049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 51A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-873

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.swiergocka@mokotow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mokotow.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,245,246

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa techniczna urządzeń drukujących w obiektach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz ich dzierżawa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6475af88-a6e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135612/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6475af88-a6e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6475af88-a6e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty składane w toku przedmiotowego postępowania składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem
osobistym lub kwalifikowanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG-26-1-4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego w lokalizacjach:
a) al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa - |wydziały Ksiąg Wieczystych, Oddział Administracyjny
b) ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa – Wydział Ksiąg Wieczystych
c) ul. Miodowa 21, 00-268 Warszawa – Oddział Finansowy, Oddział Kadr, Oddział Gospodarczy
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji wymienionych w punkcie b i c, na inną w obrębie miasta Warszawy. W przypadku takiej zmiany zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
2. zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, w tym ich naprawy, konserwacje i przeglądy zarówno tych, które stanowią własność Zamawiającego, jak i dostarczonych przez Wykonawcę w ramach usługi wynajmu użytkowanych w wymienionych wyżej lokalizacjach.
3. zapewnienie stanów magazynowych na poziomie dziesięciu tonerów oraz po 5 jednostek obrazujących dla każdego typu drukarki i ciągłego uzupełnienia stanu magazynowego
4. zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych spełniających obowiązujące normy i parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. kompatybilnych ze sprzętem będącym w użytkowaniu u Zamawiającego, ponadto posiadającym deklarację producenta IT Eco Declaration zgodnie ze standardem ECMA-370 do produktów równoważnych stosowanych w urządzeniach których producenci posiadają IT Eco Declaration;
5. dostawa systemu, działającego w oparciu o serwery Wykonawcy, którego szczegółowe funkcje określone są w Dziale II
6. śledzenie i analizowanie przez Wykonawcę stanów zużycia materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących Zamawiającego (w zależności od technologii urządzenia) oraz na tej podstawie płynną ich dostawę (z wyjątkiem papieru);
7. odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w terminie do 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego;
8. Przedmiotem zamówienia objęte będą posiadane przez Zamawiającego urządzenia oraz urządzenia drukujące nabywane przez Zamawiającego w ramach tworzenia nowych stanowisk.
9. Wykonawca musi zapewnić możliwość użyczenia 102 szt. +/- 20 sztuk drukarek w maksymalnie dwóch rodzajach producentów/modelów o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienie powtórzone będzie stanowić 100% zamówienia podstawowego, czyli realizację usługi przez kolejne 12 miesięcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyniki testu oprogramowania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas pracy pracownika

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ co najmniej 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. zdolność techniczna lub zawodowa :Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje co najmniej 2 osobami, które będa skierowane do świadczenia usługi stałego serwisu w
3. zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie 2 (dwie) usługi polegające na udostępnieniu, dzierżawie, najmie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem, w ramach jednego kontraktu, u jednego Zamawiającego o wartości nie mniejszej niż nie 130 000 zł netto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Referencje
Kopia polisy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile zachodzi taka okoliczność

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku niewyczerpania wartości kwoty umowy w okresie 12 miesięcy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w formie aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 Poz. 1342 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość́ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się̨, a wartość́ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość́ wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń́ osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń́ publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3-4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość́ wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść́ w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę̨ oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość́ wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz zapodaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawcę̨ dokumentów potwierdzających zasadność́ złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się̨ bezpośrednio do realizowanego zamówienia.
7. Postanowienia wymienione w pkt. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 2 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w pkt. 2
9. Strony przewidują możliwość zmiany umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: strona prowadzonego postępowania www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.