eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72f2cfe5-c249-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny
na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: monika.jedrys@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KWP z siedzibą w Radomiu (postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego):
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
- prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest – Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.Urz.UE.L.2007.263.1 z późn.zm.).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Specyfikacji technicznej pojazdu;
3) Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3.Nazwa i kody CPV:
34114000-9 – Pojazdy specjalne

4. Integralną częścią OPZ jest projekt umowy z załącznikami

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd:
a) był fabrycznie nowy,
b) był w pełni sprawny,
c) był wolny od wad,
d) posiadał dokumenty określone w specyfikacji technicznej,
e) był zatankowany taką ilością paliwa, aby w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”.

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd, był wykonany zgodnie z:
a) specyfikacją techniczną,
b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
c) posiadał wymagane atesty i homologacje w zakresie walorów użytkowych.

7. Wykonawca w dniu dostawy pojazdu przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację wskazaną w specyfikacji technicznej.

8. Miejsce dostawy/odbioru pojazdów:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

9. Wykonawca dokona oznakowania dostarczonego pojazdu wg wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz załącznika do Uchwały Nr 1057/2022 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 28.06.2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 214 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium I: Cena oferty brutto „C” – waga 60%
Kryterium II: Okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu „G” – waga 20%
Kryterium III: Moc netto silnika w kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE) „M” – waga 20%

Liczba punktów będzie liczona według następujących zasad:

Kryterium I: Cena oferty brutto „C”– waga 60%

Liczba punktów w kryterium Cena oferty brutto „C” wyliczona zostanie w następujący sposób:

najniższa cena ofertowa z ważnych ofert
C = ¬----------------------------------------------------------- x 60pkt.
cena badanej oferty

Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium II: Okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu „G” – waga 20%

Liczba punktów w kryterium Okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu wyliczona zostanie w następujący sposób:
(minimum 24 miesięcy)
24 miesiące – 0 punktów
od 25 do 35 miesięcy – 10 punktów
od 36 i powyżej – 20 punktów

Kryterium II będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w oświadczeniu Wykonawcy okresu udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

Oferta zawierająca okres gwarancji krótszy niż wymagane przez Zamawiającego oraz w niepełnych miesiącach zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

Kryterium III: Moc netto silnika w kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE) „M” – waga 20%

Liczba punktów w kryterium Moc netto silnika w kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE) „M” wyliczona zostanie w następujący sposób:

moc netto silnika w kW badanej oferty
(wg danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE)
M = ¬---------------------------------------------------------------- x 20pkt.
największa moc netto silnika w kW z ważnych ofert
(wg danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE)

Wynik zostanie obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna moc netto silnika min. 110kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE)

Oferta zawierająca maksymalną moc netto silnika w kW mniejszą niż 110kW zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia

Dla każdej oferty wyliczona zostanie łączna liczba punktów wg. poniższego wzoru:

Ł = C + G + M

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZAMAWIAJĄCY UZNA OFERTĘ KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZA LICZBĘ PUNKÓW (Ł).

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2023, poz. 168).
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Moc netto silnika w kW

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert wykonawca zobowiązany jest ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe:
a) świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

2. Powyższe przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert i nie będą podlegały uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.).
3. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie dotyczące konfiguracji dla zaoferowanego pojazdu, a także oświadczenie w zakresie gwarancji z minimalnym limitem przebiegu kilometrów

4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 3 lit. a wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 3 lit. a będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od wykonawcy:
a) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,
b) uzupełnienia części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część
5. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 1 wraz z ofertą, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
6. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu, wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.
8. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie został sporządzony jako dokument elektroniczny oraz wystawiony przez upoważnione podmioty:
 przekazuje się ten dokument
Przez dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty należy rozumieć zaświadczenia wydawane przez organy publiczne i osoby trzecie. Pojęcie „dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty” nie obowiązuje zatem oświadczeń wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby oraz podwykonawcy.
9. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (tj. skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
11. Jeżeli przedmiotowy środek dowodowy oraz inny dokument lub oświadczenie zostały sporządzone jako dokumenty elektroniczne oraz wystawione/sporządzone przez wykonawcę, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby:
 dokumenty te przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie dotyczące konfiguracji dla zaoferowanego pojazdu, a także oświadczenie w zakresie gwarancji z minimalnym limitem przebiegu kilometrów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

20. Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy (oferta),
2) Przedmiotowe środki dowodowe , o których mowa w pkt. V.2. SWZ - tj:
a) Na potwierdzenie, zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert wykonawca zobowiązany jest ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.
b) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące konfiguracji dla zaoferowanego pojazdu, a także oświadczenie w zakresie gwarancji z minimalnym limitem przebiegu kilometrów
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
6) Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
7) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej poświadcza mocodawca lub notariusz.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków , pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców.
3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych poniżej warunkach:
a) Dopuszczalne jest obniżenie przy fakturowaniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;
b) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania przez Wykonawcę okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: NIE
2) Liczba części zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia wynosi: nie dotyczy
3) Powód niedokonania podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy): Zamawiający podjął decyzję nie dzielenia zamówienia na części. Zdaniem Zamawiającego, niniejsza decyzja, nie naruszy uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny, ponieważ dotyczy zakupu 1 szt. ambulansu kryminalistycznego
4) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej: nie dotyczy
5) Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp. – NIE.
8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
12) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
13) Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635).
14) Na podstawie art. 310 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

Dotyczy punktu 4.2.10.) ogłoszenia: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: "Termin realizacji zamówienia w zakresie dostawy pojazdu: 214 dni, licząc od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 15.12.2023r."
Uzasadnienie:
Środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zamawiający zobowiązany jest wydatkować w danym roku budżetowym, tj. do dnia 31.12.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.