eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72f2cfe5-c249-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00169236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007485/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z WFOŚiGW w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142930

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest – Zakup ambulansu kryminalistycznego służącego do wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu - zakup współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.Urz.UE.L.2007.263.1 z późn.zm.).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Specyfikacji technicznej pojazdu;
3) Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

3.Nazwa i kody CPV:
34114000-9 – Pojazdy specjalne

4. Integralną częścią OPZ jest projekt umowy z załącznikami

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd:
a) był fabrycznie nowy,
b) był w pełni sprawny,
c) był wolny od wad,
d) posiadał dokumenty określone w specyfikacji technicznej,
e) był zatankowany taką ilością paliwa, aby w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”.

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd, był wykonany zgodnie z:
a) specyfikacją techniczną,
b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
c) posiadał wymagane atesty i homologacje w zakresie walorów użytkowych.

7. Wykonawca w dniu dostawy pojazdu przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację wskazaną w specyfikacji technicznej.

8. Miejsce dostawy/odbioru pojazdów:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

9. Wykonawca dokona oznakowania dostarczonego pojazdu wg wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz załącznika do Uchwały Nr 1057/2022 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 28.06.2022r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.).
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.