eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tursk › ,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku - różne produkty spożywcze, w tym mrożonki"Ogłoszenie z dnia 2023-03-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211037617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 28

1.5.2.) Miejscowość: Tursk

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpstursk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59e24d80-94e8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59e24d80-94e8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024877/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065537

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.3300.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 237187,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - różne produkty spożywcze
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego różnych produktów spożywczych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1A stanowiącym integralną część SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 148876,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - produkty mrożone
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego produktów mrożonych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1B stanowiącym integralną część SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 88310,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przed otwarciem ofert opublikował kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, która wynosi: 82.000,00 zł brutto.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 192 037,73 zł. Zamawiający nie może zwiększyć środków w budżecie na sfinansowanie zamówienia dlatego zasadne jest unieważnieni części I zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3) pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95812,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95812,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95812,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU FALA GRZEGORZ ROMANOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 572050147

7.3.3) Ulica: . Podmiejska – Boczna 12

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95812,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres na jaki została zawarta umowa to 11 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.