eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tursk › ,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku - różne produkty spożywcze, w tym mrożonki"Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211037617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 28

1.5.2.) Miejscowość: Tursk

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpstursk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59e24d80-94e8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065537

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024877/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59e24d80-94e8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59e24d80-94e8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem X i XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Tursku;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@dpstursk.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.3300.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - różne produkty spożywcze
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego różnych produktów spożywczych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1A stanowiącym integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy p.z.p po zrealizowaniu umowy w zakresie zamówienia podstawowego w 100%:
a) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy;
b) Rodzaj i maksymalną wielkość opcji określa Załącznik nr 1A do SWZ oraz §5 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
c) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem w trakcie trwania umowy, po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu z jednoczesnym wskazaniem asortymentu (w tym ilości i rodzaju) produktów spożywczych podlegających zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanych w załączniku nr 1A do SWZ.
d) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
e) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - produkty mrożone
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego produktów mrożonych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1B stanowiącym integralną część SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy p.z.p po zrealizowaniu umowy w zakresie zamówienia podstawowego w 100%:
a) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy;
b) Rodzaj i maksymalną wielkość opcji określa Załącznik nr 1B do SWZ oraz §5 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy
stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.
c) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem w trakcie trwania umowy, po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu z jednoczesnym wskazaniem asortymentu (w tym ilości i rodzaju) produktów spożywczych podlegających zamówieniom w ramach opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanych w załączniku nr 1B do SWZ.
d) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
e) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 Ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu (zasady określone w rozdziale VII),
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 Ustawy Pzp tj. :
A. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
B. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) posiada aktualną decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1753 t.j.),
lub
posiada aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.),
lub
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730 ze zm.),
b) posiada dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP: certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP
C. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
D. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualną decyzję administracyjną właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1753 t.j.),
lub
aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.),
lub
Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730 ze zm.),
b) dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP: certyfikat HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą lub protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

c) Przedmiotowe środki dowodowe: opisy oferowanego asortymentu określonego w Załącznika nr 1A od pozycji 19 do 22 (makarony) oraz pozycje od nr 59 do 61 (rodzaje pieprzu) (np. zeskanowane etykiety oferowanych produktów, na których będzie widoczny skład i nazwa handlowa produktu) – celem weryfikacji zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia.
W przypadku wątpliwości w zakresie spełnienia wymagań jakościowych asortymentu, w przedstawionych opisach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeśli wykonawca nie złożył ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

c) Przedmiotowe środki dowodowe: opisy oferowanego asortymentu określonego w Załącznika nr 1A od pozycji 19 do 22 (makarony) oraz pozycje od nr 59 do 61 (rodzaje pieprzu) (np. zeskanowane etykiety oferowanych produktów, na których będzie widoczny skład i nazwa handlowa produktu) – celem weryfikacji zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia.
W przypadku wątpliwości w zakresie spełnienia wymagań jakościowych asortymentu, w przedstawionych opisach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z Ofertą, na którą składa się Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy oraz właściwy Załącznik 1 A i/lub 1B - Formularz cenowy (w zależności na którą część/części wykonawca składa ofertę), Wykonawca składa:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp – Załącznik nr 3.
Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców.
b) Potwierdzenie wpłaty wadium.
c)Przedmiotowe środki dowodowe (dot. Załącznika nr 1A pozycje: 19-22 i 59-61)
d) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub przepisów prawa, a także w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna).
e) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 – załącznik nr 4 do SWZ.
f) W przypadku zastosowania stawki Vat innej niż 5% Wykonawcy składają oświadczenie (Załącznik nr 5 do SWZ), w którym należy podać podstawę faktyczną i prawną zastosowania takiej stawki.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4 lit c) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4 lit c) SWZ zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość:
a) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na część nr 1 (Różne produkty spożywcze): 2200,00 zł (słownie dwa tysiące dwieście zł 00/100);
b) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na część nr 2 (Produkty mrożone): 1300,00 zł (słownie jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część, wadium należy wnieść odrębnie na każde zadanie.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022, poz. 2080 t.j.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer:
02 8369 0008 7109 1835 2000 0060
z dopiskiem: „Wadium - DO.3300.4.2023, część nr / nazwa części ………” lub równoważnym, z którego jednoznacznie będzie wynikać, którego postępowania i której części dotyczy wpłacone wadium. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonania przelewu został załączony do oferty
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w p.z.p, bez potwierdzania tych okoliczności
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania
6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, tj. Dom Pomocy Społecznej w Tursku
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p, zostanie odrzucona.
7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. a SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 4).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.