eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Usługa całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1Ogłoszenie z dnia 2023-03-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221635204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-339

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumemigracji.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polska1.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie działalności kulturalnej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, badawczej i wydawniczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da054e4d-bf46-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138468

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039834/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa całodobowej fizycznej ochrony mienia na terenie Muzeum

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da054e4d-bf46-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da054e4d-bf46-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl;
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da054e4d-bf46-11ed-b311-9aae6ad31be8
3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto, ma dostęp do formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
9. Wykonawca, przy użyciu Platformy e-Zamówienia może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
10. Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą e-mailową, na adres: zamowienia@muzeumemigracji.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania. Maksymalna wielkość załączonego pliku do pojedynczej wiadomości: 10 MB.
11. Zamawiający zaleca przekazywanie pytań również w formie edytowalnej
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, biuro@muzeumemigracji.pl, tel.: 58 6704150;
- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: e-mail: iod@muzeumemigracji.pl, adres do korespondencji: 81-339 Gdynia, Polska 1;
- pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez Zamawiającego informacji lub sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia odwołania, Sąd Okręgowy w Warszawie
w przypadku wniesienia skargi, odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia
o wyniku postępowania – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej, a także podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli udzielenie zamówienia;
- pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających;
- obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcom:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że w stosunku do Wykonawców, a także w stosunku do ewentualnych podwykonawców, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do Wykonawców lub podwykonawców zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe pośrednio.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO, Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż samego Wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób przebywających na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni oraz mienia składającego się z budynku Muzeum Emigracji w Gdyni, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, w tym ekspozycji sal wystawienniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przedsięwzięć (imprez) odbywających się na terenie Muzeum Emigracji w Gdyni na podstawie zleceń jednostkowych oraz zapewnienia ochrony przez patrol interwencyjny w okresie od 31.05.2023 r. godz. 12.00 do 31.05.2024 r. godz. 12.00.– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, dalej „OPZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. polegającego na powtórzeniu podobnych usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na następujących warunkach:
1) zamówienie na podobne usługi, zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia, może być udzielone Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego, podstawowego zamówienia;
2) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ;
3) całkowita wartość powtórzonych podobnych usług została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i nie będzie mogła stanowić więcej niż 100% wartości niniejszego zamówienia, chyba, że wystąpią obiektywne okoliczności mające wpływ na tę wartość (np. w szczególności w sytuacji ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę);

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona badania i oceny ofert.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i zyska najkorzystniejszy bilans punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Dowódcy Zmiany w obiektach instytucji kultury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1995).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 [słownie: jeden milion] złotych;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej, każda o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto dla 12 miesięcy i każda wykonywana przez okres co najmniej 12-tu kolejnych miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku usług wykonywanych – wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie może być niższa niż 500.000 zł brutto i okres jej wykonywania nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wartość usług oraz okresy realizacji nie podlegają sumowaniu.
Do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN (zł), Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 4 (cztery) osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dopuszczane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności pod warunkiem, że osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz będą sprawnymi fizycznie i psychicznie, by realizować usługę zgodnie z wymaganiami OPZ., posiadającymi co najmniej średnie wykształcenie, biegle posługującymi się językiem polskim w mowie i piśmie oraz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, z minimum 2-letnim doświadczeniem kwalifikowanego pracownika ochrony w budynku użyteczności publicznej
- skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 (dwie) osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dopuszczane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności pod warunkiem, że osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz będą sprawnymi fizycznie i psychicznie, by realizować usługę zgodnie z wymaganiami OPZ., posiadającymi co najmniej wykształcenie średnie, biegle posługującymi się językiem polskim w mowie i piśmie oraz językiem angielskim w stopniu komunikatywnym z minimum 4-letnim doświadczeniem zawodowym w ochronie mienia i osób, w tym 2-letnim w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku Dowódcy Zmiany w obiekcie użyteczności publicznej.
Budynek użyteczności publicznej jest to budynek użyteczności publicznej
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 1 lit. a) lub lit. b) powyżej, winien samodzielnie spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast warunki opisane
w ust. 1 lit. c) tiret drugi i trzeci mogą być spełnione łącznie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w odniesieniu do warunku doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, usługi ochrony osób i mienia (z wyjątkiem usług świadczonych przez patrol interwencyjny) oraz usługi zapewnienia nadzoru i koordynacji pracowników ochrony – będą musiały być wykonane przez tych Wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącego doświadczenia (opisanego w treści ust. 1 lit. c tiret pierwszy i drugi niniejszego Rozdziału), zaś usługi polegające na zapewnienia nadzoru i koordynacji pracowników ochrony będą musiały być wykonane przez tych Wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącego dysponowania osobami pełniącymi funkcję Dowódcy Zmiany (opisanego w treści ust. 1 lit. c tiret trzeci niniejszego Rozdziału). Z uwagi na to, że wykonywanie wszelkich usług ochrony i mienia wymaga posiadania uprawnień, będących przedmiotem warunku opisanego w ust. 1 lit. a niniejszego Rozdziału, każdy z Wykonawców wykazujących spełnianie warunków określonych w ust. 1 lit. c tiret pierwszy, tiret drugi oraz tiret trzeci, musi jednocześnie wykazać spełnienie warunku określonego w ust. 1 lit. a niniejszego Rozdziału.
4. Z uwagi na treść art. 118 ust. 2 ustawy Pzp oraz dokonane zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy Pzp, zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego zadania obejmującego świadczenie wszystkich usług określonych w OPZ, z wyłączeniem usług świadczonych przez patrol interwencyjny, do realizacji których wymagane są zdolności w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia opisanych w treści ust. 1 lit. c tiret pierwszy, tiret drugi oraz tiret trzeci niniejszego Rozdziału, w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca. Oświadczenie te może być złożone przez pełnomocnika, jednakże musi dotyczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
2. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995.), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
2) Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł,
3) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SWZ,
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY:
1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) składa każdy z ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca. Oświadczenie te może być złożone przez pełnomocnika, jednakże musi dotyczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków składa każdy z Wykonawców, w zakresie jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych, podmiotów udostepniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej zasady współpracy uczestników
postępowania. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da054e4d-bf46-11ed-b311-9aae6ad31be8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.