eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wiślica › Dostawa sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i książekOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i książek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Wiślica

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-160

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3690900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@umig.wislica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dfa04d4-9b14-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i książek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dfa04d4-9b14-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051635

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy.
Lp. Nazwa produktu/usługi Jedn. Ilość
BIOLOGIA
1. Zestaw narzędzi preparacyjnych szt. 6
2. Szkiełka nakrywkowe kpl. 2
3. Serce – model serca naturalnych rozmiarów 2 częściowy szt. 1
4. Rozwój prenatalny człowieka – 8 stadiów – 14 części szt. 1
5. Mikroskop szt. 3
MATEMATYKA
6. Zestaw do budowy szkieletów brył zestaw 5
7. Zestaw brył transparentnych zestaw 3
8. Zestaw brył rozkładanych z siatkami zestaw 5
9. Liniał tablicowy 1 m drewniany szt. 10
10. Prostokątny układ współrzędnych zestaw 4
FIZYKA
11. Wahadło matematyczne szt. 1
12. Termodynamika i ciepło – zestaw doświadczalny szt. 1
13. Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej – ława optyczna szt. 1
14. Zestaw do ćwiczeń w obwodzie szeregowym i równoległym szt. 1
15. Zestaw do ćwiczeń z mechaniki szt. 1
16. Demonstrator linii pola magnetycznego szt. 1
17. Komplet do doświadczeń z elektrostatyki szt. 1
18. Zasilacz laboratoryjny 0-30V szt. 1
CHEMIA
19. Komplet szkła laboratoryjnego do podstawowych eksperymentów szt. 1
20. Modele atomów zestaw poszerzony szt. 1
21. Układ okresowy plansza dydaktyczna szt. 1
22. Szkolny model atomu szt. 1
23. Detektor przewodnictwa szt. 1
24. Taca laboratoryjna szt. 1
25. Uniwersalne papierki wskaźnikowe szt. 2
26. Molekuły – zestaw z wypustkami szt. 1
GEOGRAFIA
27. Tellurium z napędem ręcznym (tarcza opisana w języku polskim) szt. 1
28. Dzieje geologiczne ziemi plansza dydaktyczna szt. 2
29. Mapa pogody plansza dydaktyczna szt. 2
30. Rzeźba powierzchni Ziemi plansza dydaktyczna geografia szt. 2
31. Zestaw skał i minerałów szt. 2
32. Zegar słoneczny szt. 1
33. Globus szt. 6
34. Litosfera i wnętrze Ziemi szt. 1
35. Magnetyzm kuli ziemskiej szt. 1
36. Kompas zestaw 1
37. Przenośna stacja pogodowa szt. 2
38. Termometr uczniowski zestaw 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 3a do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 29674,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie biblioteki przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy

Lp. Tytuł Autor
1. Cukierku, ty łobuzie! Waldemar Cichoń
2. Dziady cz.II (lektura z opracowaniem) Adam Mickiewicz
3. Dziewczynka z parku Barbara Kosmowska
4. Ilustrowana klasyka. Zemsta Aleksander Fredro
5. Kajko i Kokosz. Szkoła latania Janusz Christa
6. Klechdy sezamowe (lektura z opracowaniem) Bolesław Leśmian
7. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata Zofia Kossak - Szczucka
8. Którędy do Yellowstone? Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński
9. Latarnik (lektura z opracowaniem) Henryk Sienkiewicz
10. Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły Piotr Kordyasz
11. Mania, dziewczyna inna niż wszystkie Julita Grodek
12. Mikołajek (1) Rene Goscinny, Jean Jacques Sempe

13. Mitologia Jan Parandowski
14. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) Justyna Bednarek
15. Pamiętnik Czarnego Noska (z opracowaniem) Janina Porazińska
16. Piaskowy wilk Asa Lind
17. Psie troski Tom Justyniarski
18. Siłaczka (lektura z opracowaniem) Stefan Żeromski
19. Tędy i owędy (pełne wydanie bez skrótów) Melchior Wańkowicz
20. Wścibscy Dorota Gellner
21. Wybór nowel (lektura z opracowaniem) Bolesław Prus

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 3b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22113000-5 - Książki biblioteczne

4.5.5.) Wartość części: 4920,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa siedzisk przy istniejącym boisku sportowym o sztucznej nawierzchni i piłkochwytów

Siedziska na konstrukcji stalowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 24 kompletów siedzisk zewnętrznych zamontowanych na konstrukcji stalowej po 6 siedzisk każdy komplet (łącznie 144 siedziska)
Siatka do piłkochwytów
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch nowych siatek do piłkochwytów zewnętrznych. Siatka jednego piłkochwytu powinna umożliwić mocowanie na 6 słupach.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik Nr 3c do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

39111000-3 - Siedziska

4.5.5.) Wartość części: 31441,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 16

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 16

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20655,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35824,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20655,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DIVERTI GRAŻYNA TOMASZEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381649202

7.3.3) Ulica: CIESZYŃSKA 362

7.3.4) Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20655,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5047,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8940,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5922,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DIVERTI GRAŻYNA TOMASZEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381649202

7.3.3) Ulica: CIESZYŃSKA 362

7.3.4) Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5922,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28373,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28373,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPORT SYSTEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941830163

7.3.3) Ulica: UL.MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1/17

7.3.4) Miejscowość: PRZEWORSK

7.3.5) Kod pocztowy: 37-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28373,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.