eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowyOgłoszenie z dnia 2021-07-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124398 z dnia 2021-07-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia)
do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 273 16 30; + 48 735 394 911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia)
do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a633ac-eb1d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002558/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Magnetron + akcesoria

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawiera
załącznik nr 5 do SWZ, adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl;
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym sposób złożenia Oferty,
określa Załącznik nr 5 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako Administrator lub NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl lub pod nr tel. 22 273 22 31.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności:
1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Realizacja umów zawartych z kontrahentami
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obsługa działań związanych z prowadzonym zamówieniem
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych na podstawie zgody
przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe przekazywane są zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 78 pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, której okres obowiązywania przekracza 4 lata, czas przechowywania będzie zgodny z okresem jej obowiązywania oraz zgodny z realizacją celów określonych w pkt 4 powyżej.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) Art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) Art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 pzp).
3) Art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 ust. 3 b), d) lub e) RODO.
4) Art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile ograniczenie przetwarzania nie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 pzp)
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Powyższe prawa należy kierować do NCBJ zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli NCBJ nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, NCBJ zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, NCBJ poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego wysłany był wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.270.38.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy w okresie 3 lat od zawarcia umowy:
a) Urządzenie I – „Magnetron S-Band” w ilości:
- w 2021 r. – 3 szt;
- w 2022 r. – 2 szt;
- w 2023 r. – 2 szt;
b) Urządzenie II – „Elektromagnes” w ilości:
-w 2021 r. – 3 szt;
- w 2022 r. – 2 szt;
- w 2023 r. – 2 szt;
c) Urządzenie III – „Falowód przejścia” w ilości:
- w 2021 r. – 3 szt;
- w 2022 r. – 2 szt;
- w 2023 r. – 2 szt;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne poszczególnych Urządzeń zostały określone w załączniku Nr 1 do SWZ (Szczegółowa Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia) oraz warunki realizacji zamówienia w załączniku nr 6 (Projektowane postanowienia umowy) wersja w języku polskim i angielskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31711421-0 - Magnetrony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena "C" - 90% = 90 pkt
Okres gwarancji "G" - 10% = 10 pkt
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem: P = C + G, gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”
3. Szczegółowe informacje zawarte w SWZ .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Zgodnie z art. 106 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania (parametry techniczne) – Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika A do formularza ofertowego tj. Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia, w którym Wykonawca musi wskazać oferowane parametry techniczne.
2. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium okres gwarancji „G”– wskazany w pkt 5 Załączniku 2 Formularza ofertowego.
3. Zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki są niekompletne, Zmawiający zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia, z wyłączeniem parametrów, które będą podlegały punktacji - wymienionych w opisie kryteriów oceny oferty, zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwo
do podpisania Oferty wraz z załącznikami, jeśli osoba bądź osoby podpisujące ofertę działają na
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122849/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
podstawie pełnomocnictwa, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie
wynika z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę w wysokości 30 % Wynagrodzenia netto powiększoną o należny podatek Vat za dane Urządzenie, tytułem zaliczki na poczet Wynagrodzenia za to Urządzenie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności 30 dni.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w
45
Umowie, w tym zmiana stawki podatku Vat,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;
- innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;
c) w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
d) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych w Urządzeniach niż istniejące w chwili podpisania Umowy, niepowodujących zmiany przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie. Wprowadzenie do Umowy zmian, o których mowa w niniejszym punkcie jest warunkowane złożeniem przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany. Wprowadzenie do Umowy zmian, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
2. Powyższe postanowienia ust. 1 ppkt. b stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na profilu Zamawiającego https://platforma zxakupowa.pl/pn/ncbj w zakładce dedykowanej do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy w następujących terminach:
a) Urządzenie I „Magnetron S-Band”
- w 2021 r. – 3 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
- w 2022 r. – 2 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
- w 2023 r. – 2 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
b) Urządzenie II „Elekromagnes”
- w 2021 r. – 3 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
- w 2022 r. – 2 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
- w 2023 r. – 2 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
c) Urządzenie III „Falowód przejścia”
- w 2021 r. – 3 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
- w 2022 r. – 2 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia;
- w 2023 r. – 2 szt w terminie do 4 tygodni od złożenia zamówienia
2021-07-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.