eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowyOgłoszenie z dnia 2021-08-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia)
do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 22 273 16 30; + 48 735 394 911

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia)
do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a633ac-eb1d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002558/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Magnetron + akcesoria

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124398/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.270.38.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawy w okresie 3 lat od zawarcia umowy:
a) Urządzenie I – „Magnetron S-Band” w ilości:
- w 2021 r. – 3 szt;
- w 2022 r. – 2 szt;
- w 2023 r. – 2 szt;
b) Urządzenie II – „Elektromagnes” w ilości:
-w 2021 r. – 3 szt;
- w 2022 r. – 2 szt;
- w 2023 r. – 2 szt;
c) Urządzenie III – „Falowód przejścia” w ilości:
- w 2021 r. – 3 szt;
- w 2022 r. – 2 szt;
- w 2023 r. – 2 szt;
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne poszczególnych Urządzeń zostały określone w załączniku Nr 1 do SWZ (Szczegółowa Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia) oraz warunki realizacji zamówienia w załączniku nr 6 (Projektowane postanowienia umowy) wersja w języku polskim i angielskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31711421-0 - Magnetrony

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 287133,00 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287133,00 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.