eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: RCKiK w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Wojska Polskiego 80-82

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-482

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cfc0f02-9ae9-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00123264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010795/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055004

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki do oznaczeń antygenów krwinki czerwonej

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 130000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Pakiet 2– Odczynniki chemiczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 57000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Pakiet 3 – Krwinki do badań immunohematologicznych oraz odczynniki i surowice do badań immunohematologicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 60000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z przepisem art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7421,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19261,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7421,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130024519

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7421,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z przepisem art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.