eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › ŚWIADCZENIE USŁUGI CZYNNEJ OCHRONY NA TERENIE WDZYDZKIEGO PKOgłoszenie z dnia 2023-03-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI CZYNNEJ OCHRONY NA TERENIE WDZYDZKIEGO PK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespoł Parków Krajobrazowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221037680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 4A

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598429829

1.5.8.) Numer faksu: 59 842 98 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pomorskieparki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskieparki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pzpk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI CZYNNEJ OCHRONY NA TERENIE WDZYDZKIEGO PK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49327b0c-a6c0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011344/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ŚWIADCZENIE USŁUGI CZYNNEJ OCHRONY NA TERENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZPK.DAO.251.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8333,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie czynnej ochrony siedlisk, polegająca na odkrzaczaniu, usunięciu posuszu z obszaru torfowisk użytków ekologicznych „Kotel” i „Tucholskie Mszary” w celu poprawy stosunków wodnych wpływających na zachowanie siedliska

4.5.3.) Główny kod CPV: 77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty złożone w postępowaniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130996,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.