eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radowo Małe › ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHOgłoszenie z dnia 2023-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADOWO MAŁE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 21

1.5.2.) Miejscowość: Radowo Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-314

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 515280239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radowomale.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radowomale.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa6959dd-a14f-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa6959dd-a14f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033461/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072009

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023 SzS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus 9 osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2022 roku, spełniający wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w SWZ i jej załącznikach.
Minimalny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
zwany dalej także „OPZ". Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Samochód osobowy będący przedmiotem
zamówienia zostanie odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy. O planowanym terminie odbioru
samochodu Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, na co najmniej 5 dni przed. Odbiór odbędzie się w
dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00). Przygotowany do
odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w
książce przeglądów serwisowych. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony testem sprawności jego działania przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania
przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. Pojazd w chwili wydania
Zamawiającemu będzie zatankowany do pełna właściwym paliwem.
Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód: min. 24 miesięcy gwarancji
mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) bez
limitu kilometrów, 36 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz 10 lat na perforację nadwozia - począwszy od dnia
protokolarnego odbioru pojazdu. Okres udzielanej gwarancji mechanicznej podlega ocenie wg kryteriów oceny oferty
opisanych w SWZ (rozdział XVI), wobec czego dla Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy okres gwarancji mechanicznej,
wiążący będzie okres gwarancji określony w ofercie Wykonawcy. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny samochodu na terenie województwa
Zachodniopomorskiego w obrębie do 100 km od siedziby Zamawiającego - serwis musi być dostępny w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23865544 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23865544 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Germaz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000166371

7.3.3) Ulica: Strzegomska

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-428

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 238655,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.