eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radowo Małe › ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADOWO MAŁE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 21

1.5.2.) Miejscowość: Radowo Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-314

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 515280239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radowomale.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radowomale.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa6959dd-a14f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033461/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa6959dd-a14f-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Osobą upoważnioną do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z
Wykonawcami jest Pan Szymon Sitański, e-mail: ssitanski@radowomale.pl
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w
zakładce „Centrum Pomocy” na stronie https://ezamowienia.gov.pl
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia zawierają instrukcje interaktywne zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum Pomocy Platformy pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12
10) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
11) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
− komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
− włączona obsługa JavaScript;
− zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
12) Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
2. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00043000/01 z dnia 2023-01-19
2023-01-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
24
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radowo Małe. Z administratorem
można się skontaktować poprzez adres email: ug@radowomale.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się skontaktować Wykonawcy poprzez email:
iod@radowomale.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru
wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień
umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) W związku z przetwarzaniem danych Wykonawców w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2023 SzS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 160000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus 9 osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2022 roku, spełniający wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w SWZ i jej załącznikach.
Minimalny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
zwany dalej także „OPZ". Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Samochód osobowy będący przedmiotem
zamówienia zostanie odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy. O planowanym terminie odbioru
samochodu Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, na co najmniej 5 dni przed. Odbiór odbędzie się w
dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00). Przygotowany do
odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w
książce przeglądów serwisowych. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony testem sprawności jego działania przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania
przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. Pojazd w chwili wydania
Zamawiającemu będzie zatankowany do pełna właściwym paliwem.
Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód: min. 24 miesięcy gwarancji
mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym części mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu) bez
limitu kilometrów, 36 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz 10 lat na perforację nadwozia - począwszy od dnia
protokolarnego odbioru pojazdu. Okres udzielanej gwarancji mechanicznej podlega ocenie wg kryteriów oceny oferty
opisanych w SWZ (rozdział XVI), wobec czego dla Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy okres gwarancji mechanicznej,
wiążący będzie okres gwarancji określony w ofercie Wykonawcy. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w dniu wydania samochodu.
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny samochodu na terenie województwa
Zachodniopomorskiego w obrębie do 100 km od siedziby Zamawiającego - serwis musi być dostępny w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
2. Wykonawca w Formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ wskazuje cenę
ofertową brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Wyliczona cena oferty brutto będzie
służyć do porównania złożonych ofert i będzie stanowiła wartość umowy.
3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych, obcych walutach.
5. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z art. 106 e ust. 11 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), to jest końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę).
6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną,
niepodlegająca negocjacji i wyczerpującą wszystkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, a
także żadna cena jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca
wskazuje w ofercie cenę netto za wykonanie zamówienia i jednocześnie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego, że wybór
jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi
objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku oraz wskazania stawki podatku od towarów i usług, która
zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie - zgodnie z art. 225 uPzp.
9. Zamawiający nie posiada statusu czynnego podatnika VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: brak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
a) W celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 1 SWZ - zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności, oraz
- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
Strona 18 z 19 potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
b) W celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 SWZ - odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji. Zamawiający nie wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tego środka.
c) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
d) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

brak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się także wspólników spółki cywilnej.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie
wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz.
VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w
zakresie każdego z Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wzór umowy -załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 6. Oferty mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na platformie miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.