eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbąszyń › Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w ZbąszyniuOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbąszyń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770712

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Porucznika Żwirki 1

1.4.2.) Miejscowość: Zbąszyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-360

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 68 3866009

1.4.8.) Numer faksu: 68 3846010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zbaszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110250

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00054877

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu.
2. Zamówienie realizowane będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w Opracowaniu koncepcji modernizacji układu technologicznego oczyszczania wody dla SUW w Zbąszyniu. Zakres podstawowy zamówienia realizowany będzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamawiający nie posiada projektu budowlanego zbiornika retencyjnego. W ofercie należy ująć przegląd techniczny wraz z wszelkimi pracami stwierdzonymi podczas danego przeglądu technicznego, uszczelnienie pokrywy zbiornika i odnowienie elewacji zewnętrznej.
4. Wysokość ogrodzenia - 1,5 m, w kolorze zielonym.
5. Obowiązujące terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia:
a) termin wykonania koncepcji modernizacji obiektu, i przedłożenie celem uzgodnienia szczegółowego zakresu wykonania prac Zamawiającemu - do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,

b) termin opracowania dokumentacji projektowej i STWiBOR - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,

c) termin wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Jeśli wymaga tego specyfika prac budowlanych wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie / efektywnego prawnie zawiadomienia o zakończeniu robót - do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ - rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu.
2. Zamówienie realizowane będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w Opracowaniu koncepcji modernizacji układu technologicznego oczyszczania wody dla SUW w Zbąszyniu. Zakres podstawowy zamówienia realizowany będzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamawiający nie posiada projektu budowlanego zbiornika retencyjnego. W ofercie należy ująć przegląd techniczny wraz z wszelkimi pracami stwierdzonymi podczas danego przeglądu technicznego, uszczelnienie pokrywy zbiornika i odnowienie elewacji zewnętrznej.
4. Wysokość ogrodzenia - 1,5 m, w kolorze zielonym.
5. Obowiązujące terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia:
a) Etap I. - termin wykonania koncepcji modernizacji obiektu, i przedłożenie celem uzgodnienia szczegółowego zakresu wykonania prac Zamawiającemu - do 3 miesiąca od dnia podpisania umowy,

b) Etap II. - termin opracowania dokumentacji projektowej i STWiBOR - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) Etap III. - termin wykonania robót budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Jeśli wymaga tego specyfika prac budowlanych wraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie / efektywnego prawnie zawiadomienia o zakończeniu robót - do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
d) W etapie I. i II. należy prowadzić prace budowlane, wynikające z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.
6. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ - rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
10

Po zmianie:
18

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę min. 500 000 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej –
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie instalacji urządzeń w stacji uzdatniania wody. Wartości każdej z wykazanych robót - minimum 500 000,00 PLN brutto;
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym osobami skierowanymi przez do realizacji zamówienia publicznego:
a) Kierownikiem budowy - uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, w tym na co najmniej na 2 zadaniach obejmujących budowę budynku o wartości min. 500 000 PLN brutto,
b) kierownikiem robót w branży sanitarnej - uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót,
c) kierownikiem robót w branży elektrycznej - uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót
Doświadczenie liczone będzie od daty uzyskania uprawnień budowlanych
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do danej części przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 i 4 powyżej, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie (sumowaniu podlega zdolność finansowa, natomiast warunek dot. doświadczenia musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie).
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 pkt 2 ustawy Pzp.
9. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VI SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument, o którym mowa w pkt 4 powyżej musi być złożony przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
6. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę min. 500 000 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej –
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie instalacji urządzeń w stacji uzdatniania wody. Wartości każdej z wykazanych robót - minimum 500 000,00 PLN brutto;
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym osobami skierowanymi przez do realizacji zamówienia publicznego:
a) Kierownikiem budowy - uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy, w tym na co najmniej na 2 zadaniach obejmujących budowę budynku o wartości min. 500 000 PLN brutto,
b) kierownikiem robót w branży sanitarnej - uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót,
c) kierownikiem robót w branży elektrycznej - uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót
Doświadczenie liczone będzie od daty uzyskania uprawnień budowlanych
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do danej części przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 6 do SWZ – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 i 4 powyżej, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie (sumowaniu podlega zdolność finansowa, natomiast warunek dot. doświadczenia musi być spełniony przynajmniej przez jednego z wykonawców samodzielnie).
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy Pzp.
9. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VI SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument, o którym mowa w pkt 4 powyżej musi być złożony przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
6. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument, o którym mowa w pkt 4 powyżej musi być złożony przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
6. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

Po zmianie:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych – oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument, o którym mowa w pkt 4 powyżej musi być złożony przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
6. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:
Zaliczka w wysokości 5 % wynagrodzenia , płatna po zawarciu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, wskazujący m.in. numer konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę. Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki.

Po zmianie:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.