eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Wykonanie usługi polegającej na "Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz"Ogłoszenie z dnia 2023-02-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sandomierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Poniatowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8154100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b9c43bc-a208-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00100390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026776/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078387

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.1.1.2023.WSL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz.”
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sandomierz, prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów, całodobowego serwisu eksploatacyjnego instalacji oświetlenia ulic, placów, dróg i terenów publicznych na terenie gminy. Obejmuje szacowaną ilość 3 814 punktów świetlnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wykaz szaf sterowniczych stanowiący zał. nr 9 do SWZ , wykaz punktów świetlnych stanowiący zał. nr 10 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący zał. nr 8 do SWZ. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, z postanowieniami umowy stanowiącymi zał. nr 8 do SWZ, wykazem szaf sterowniczych – stanowiących zał. nr 9 do SWZ oraz wykazem punktów świetlnych – stanowiących zał. nr 10 do SWZ. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania stanowią integralną część SWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.
W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) wykonać również wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
2) wykonać również wszelkie inne prace, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy.
Wykaz głównych robót objętych przedmiotem zamówienia:
1) Sprawowanie nadzoru oraz wykonywanie podstawowych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i parkowego obejmujące:
a) Dokonywanie oględzin instalacji oświetleniowych (min. 1 raz na 2 tygodnie), w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska. Na żądanie Zamawiającego sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego instalacji oświetleniowych, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego,
b) Dokonywanie oględzin punktów pomiarowo – rozdzielczych (min. raz na kwartał), a na życzenie Zamawiającego sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego,
c) Konserwację styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.,
d) Wymianę uszkodzonych: bezpieczników, styczników, zegarów sterujących, żarówek, opraw, wysięgników, słupów, itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego,
e) Wymianę lub naprawę tabliczek słupowych oraz zabezpieczeń słupowych,
f) Wymianę lub naprawę zamknięć słupowych i złączy oświetleniowych,
g) Prostowanie przekrzywionych słupów,
h) Konserwację szafek sterujących oświetleniem (sprawdzenie i usunięcie luzów na zaciskach kablowych, przeczyszczenie i zakonserwowanie styczników, sprawdzenie i wymiana bezpieczników, regulacja zegarów sterujących, sprawdzenie i ewentualna wymiana zamknięcia szafy),
i) Zapewnienie estetycznego wyglądu urządzeń, t.j:
- Czystości elementu świetlnego oprawy, zamykania wnęk słupowych i szaf zasilających;
- w przypadku odtwarzania urządzeń stosowania jednolitego typu wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania;
- usuwania z latarń oraz szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących
ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakaty, anonse, nielegalne reklamy i tabliczki informacyjne, obejmy, uchwyty (nie dotyczy flagowych), linki sznury itp.;
- usuwania ognisk korozji pojawiających się w czasie obowiązywania umowy
na metalowych elementach lub ich częściach,
j) Utrzymywanie w należytym stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych,
k) Lokalizację oraz awaryjną naprawę uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych,
l) Ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrolę usunięcia usterek,
m) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej,
n) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
o) Ustawianie i regulację (synchronizację) zegarów sterujących,
p) zapewnienie całodobowego dyżuru do przyjmowania informacji, z podaniem do publicznej wiadomości nr telefonu, w sprawach funkcjonowania oświetlenia ulicznego i parkowego, umożliwiającego przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń (od Zamawiającego i innych osób np. mieszkańców, Straży Miejskiej, Policji, itd.),
q) dokonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wymienianych odcinków kabli oraz słupów oświetleniowych,
r) przynajmniej raz na rok sprawdzenie stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej i sporządzenie protokołu z jego przeprowadzenia.
2) Sprawowanie nadzoru oraz wykonywanie podstawowych czynności na oświetleniu w technologii LED:
a) sprawdzanie poprawności jego działania i zdiagnozowanie przyczyny awarii. W przypadku stwierdzenia awarii lub usterek opraw znajdujących się na gwarancji niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu celem złożenia reklamacji do Wykonawcy realizującego ww. przedsięwzięcie.
b) w przypadku awarii projektorów iluminacyjnych należy zdiagnozować przyczynę ich awarii. W przypadku uszkodzeń ich elementów składowych wymienić lub naprawić uszkodzone elementy, po uprzednim ustaleniu powyższego z Zamawiającym.
c) w przypadku awarii pojedynczych elementów oświetlenia należy zdiagnozować przyczynę i w przypadku uszkodzeń elementów oświetlenia będących na gwarancji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego celem złożenia reklamacji.
d) uszkodzone oświetlenie LED wymienić tylko na oświetlenie tego samego typu (LED).
3) Usuwanie skutków wandalizmu, skutków wypadków drogowych lub sił natury tj.:
a) uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów sterowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświetleniowych, urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego.
b) w przypadku wypadku drogowego lub aktu wandalizmu powodującego zniszczenie, bądź uszkodzenie urządzeń oświetlenia drogowego (np. złamany, pochylony, czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) Wykonawca ma obowiązek poinformować niezwłocznie przedstawiciela Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu i zlikwidować zagrożenie dla osób postronnych, w czasie max. trzech godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 48 godzin po usunięciu zagrożenia.
c) W przypadku konieczności:
- odtworzenia zniszczonych słupów,
- wymiany uszkodzonych odcinków sieci zasilających oświetlenie o długości przekraczającej 30 mb,
-wymiany całej oprawy
-wymiany szafki oświetleniowej
Wykonawca dokona tych napraw na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia po przedłożeniu kosztorysu ofertowego wykonania robót dodatkowych.
4) Wykonywanie prac konserwacyjnych oświetlenia działającego na sieci PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów Rejon Dystrybucji Energii Staszów ul. Krakowska 44, 28–200 Staszów, jako właściciela urządzeń energetycznych przy założeniu, że:
a) Konserwacja obejmuje całość urządzeń oświetlenia drogowego, zarówno wydzielonego, jak i podwieszonego na wspólnych konstrukcjach z siecią zasilającą PGE Dystrybucja tj. układy sterowniczo-pomiarowe, kable oświetleniowe zasilające i sterownicze, szafki, zamki, zamknięcia, tablice oświetleniowe, oraz oprawy.
b) Eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających, techniką „Prac Pod Napięciem (PPN) do 1 kW”, zgodnie z „Zasadami wykonywania prac pod napięciem”, zawartymi pomiędzy PGE Dystrybucja, a Wykonawcą.
c) W wyjątkowych sytuacjach (brak technologii PPN) dopuszcza się prace na urządzeniach wyłączonych spod napięcia, w oparciu o warunki ujęte w ppkt.: e), f), g), h) oraz i).
d) Złożenie w PGE Dystrybucja pisemnego wniosku o wyłączenie nastąpi min. na 7 dni roboczych przed planowanym wyłączeniem.
e) Koszty niesprzedanej przez PGE Dystrybucja energii, wynikłe z wyłączenia sieci, pokrywa Wykonawca. Rejon Dystrybucji Energii będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za dopuszczenie do pracy wg stawek obowiązujących w danym dniu. Należność będzie pobierana po zakończeniu pracy (wg zatwierdzonego „Cennika opłat dodatkowych” obowiązującego w PGE Dystrybucja).
f) Konserwacja na terenie miasta Sandomierza musi być prowadzona ciągami liniowymi, w celu wyeliminowania niepotrzebnych przerw w dostawie energii elektrycznej odbiorcom, z każdorazowym dopuszczeniem do prac
na poszczególnych ciągach.
g) Polecenia na pracę będą wystawiane przez Rejon Energetyczny Staszów.
h) W porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Sandomierzu, powiadamianie odbiorców o przerwach w dostawie energii powinno nastąpić na co najmniej 5 dni przed terminem planowanej pracy, z podaniem daty i czasu trwania wyłączenia.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera rozdział III pkt. 1 SWZ ( Przedmiot zamówienia ).

Gwarancja na wykonane roboty – 12 miesięcy.
Warunki gwarancji określone zostały w § 4 projektu umowy stanowiącej zał. nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust 2 upzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust 1 pkt. 3,4, i 6 upzp – „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 4)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 6)nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego ”.

Uzasadnienie faktyczne :
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta wykonawcy - Usługi Elektryczne , Pomiary Zbigniew Rycerz ul. Energetyczna 16A 27-600 Sandomierz .
Wykonawca składając ofertę ograniczył się jedynie do przesłania skanów formularza ofertowego i wykazu usług ( zał. nr 4 ) w formacie JPG , sporządzonych wcześniej w postaci papierowej, które nie zostały opatrzone żadnym z dopuszczalnych przez SWZ podpisów tj. podpisem kwalifikowalnym , zaufanym lub podpisem osobistym. Również pliki skompresowane zawierające powyższe dokumenty nie zawierały ww. podpisów kwalifikowalnego , zaufanego lub osobistego.
Do oferty nie załączono wymaganych zgodnie z rozdz. X pkt. 3 SWZ dokumentów tj.
- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ pkt 1 ( Zał. nr 2 do SWZ ),
- dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty) , jak również Wykonawca na formularzu oferty nie wskazał ww. danych .

Zamawiający postawił wymagania dotyczące form oraz podpisu ofert , co zostało ujęte w rozdziale X pkt.4 SWZ – „Ofertę, w tym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie”,
oraz w rozdziale XI pkt.1 ppkt. 4) SWZ – „Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl”.

Powyższy wymóg zawarty w SWZ jest odzwierciedleniem art. 63 ust. 2 upzp – „Obowiązek zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę , wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie , oświadczenie , o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”

Ciąg dalszy w sekcji IX. Informacje dodatkowe

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 353625,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 353625,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzupełnienie do sekcji V pkt. 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania

Ponadto obowiązek zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności opatrzonej podpisem kwalifikowalnym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wynika z art. 63 upzp. Zastrzeżenie formy pisemnej dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności odnosi ten skutek , że oferta złożona bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna ( art. 73 §1 Kodeksu Cywilnego – „Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności” ).
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli ( art. 78 §1 Kodeksu Cywilnego
– „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany” ), a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym ( art. 781 §1 Kodeksu Cywilnego – „Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym” ).
Również niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością.
Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym . Dlatego też brak podpisu dokumentów elektronicznych skutkuje ich nieważnością i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 4 upzp.
Złożone przez Wykonawcę dokumenty wraz z ofertą , oraz formularz ofertowy nie zostały podpisane żadnym z dopuszczalnych przez SWZ podpisów kwalifikowalnym, zaufanym
lub osobistym, ani też pliki skompresowane zawierające ww. dokumenty nie zostały opatrzone podpisem kwalifikowalnym , zaufanym lub osobistym.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy / Usługi Elektryczne , Pomiary Zbigniew Rycerz ul. Energetyczna 16A 27-600 Sandomierz / nie została sporządzona w sposób zgodny z przepisami upzp ( art. 63 ust. 2 ) , a także nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Zamawiający Gmina Sandomierz informuje, iż na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 3 , 4 i 6 upzp odrzuca ofertę Wykonawcy / Usługi Elektryczne , Pomiary Zbigniew Rycerz ul. Energetyczna 16A 27-600 Sandomierz / , gdyż oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która została odrzucona zgodnie z powyższym uzasadnieniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.