eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sandomierz › Wykonanie usługi polegającej na "Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sandomierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Poniatowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Sandomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-600

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8154100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.sandomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sandomierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b9c43bc-a208-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026776/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera rozdział XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.1.1.2023.WSL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na „Utrzymaniu i konserwacji wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz.”
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sandomierz, prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów, całodobowego serwisu eksploatacyjnego instalacji oświetlenia ulic, placów, dróg i terenów publicznych na terenie gminy. Obejmuje szacowaną ilość 3 814 punktów świetlnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wykaz szaf sterowniczych stanowiący zał. nr 9 do SWZ , wykaz punktów świetlnych stanowiący zał. nr 10 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący zał. nr 8 do SWZ. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, z postanowieniami umowy stanowiącymi zał. nr 8 do SWZ, wykazem szaf sterowniczych – stanowiących zał. nr 9 do SWZ oraz wykazem punktów świetlnych – stanowiących zał. nr 10 do SWZ. Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania stanowią integralną część SWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się.
W ramach przedmiotu zamówienia należy:
1) wykonać również wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
2) wykonać również wszelkie inne prace, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy.
Wykaz głównych robót objętych przedmiotem zamówienia:
1) Sprawowanie nadzoru oraz wykonywanie podstawowych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego i parkowego obejmujące:
a) Dokonywanie oględzin instalacji oświetleniowych (min. 1 raz na 2 tygodnie), w celu zapewnienia należytego ich stanu technicznego, właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz zachowania wymagań ochrony środowiska. Na żądanie Zamawiającego sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego instalacji oświetleniowych, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego,
b) Dokonywanie oględzin punktów pomiarowo – rozdzielczych (min. raz na kwartał), a na życzenie Zamawiającego sporządzanie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego,
c) Konserwację styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.,
d) Wymianę uszkodzonych: bezpieczników, styczników, zegarów sterujących, żarówek, opraw, wysięgników, słupów, itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego,
e) Wymianę lub naprawę tabliczek słupowych oraz zabezpieczeń słupowych,
f) Wymianę lub naprawę zamknięć słupowych i złączy oświetleniowych,
g) Prostowanie przekrzywionych słupów,
h) Konserwację szafek sterujących oświetleniem (sprawdzenie i usunięcie luzów na zaciskach kablowych, przeczyszczenie i zakonserwowanie styczników, sprawdzenie i wymiana bezpieczników, regulacja zegarów sterujących, sprawdzenie i ewentualna wymiana zamknięcia szafy),
i) Zapewnienie estetycznego wyglądu urządzeń, t.j:
- Czystości elementu świetlnego oprawy, zamykania wnęk słupowych i szaf zasilających;
- w przypadku odtwarzania urządzeń stosowania jednolitego typu wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania;
- usuwania z latarń oraz szaf oświetleniowych przedmiotów nie stanowiących
ich niezbędnego wyposażenia takich jak w szczególności: plakaty, anonse, nielegalne reklamy i tabliczki informacyjne, obejmy, uchwyty (nie dotyczy flagowych), linki sznury itp.;
- usuwania ognisk korozji pojawiających się w czasie obowiązywania umowy
na metalowych elementach lub ich częściach,
j) Utrzymywanie w należytym stanie technicznym rozdzielni oraz słupów oświetleniowych,
k) Lokalizację oraz awaryjną naprawę uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświetleniowych,
l) Ustalanie przyczyn awarii na oświetleniu objętym gwarancją oraz kontrolę usunięcia usterek,
m) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej,
n) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
o) Ustawianie i regulację (synchronizację) zegarów sterujących,
p) zapewnienie całodobowego dyżuru do przyjmowania informacji, z podaniem do publicznej wiadomości nr telefonu, w sprawach funkcjonowania oświetlenia ulicznego i parkowego, umożliwiającego przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń (od Zamawiającego i innych osób np. mieszkańców, Straży Miejskiej, Policji, itd.),
q) dokonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wymienianych odcinków kabli oraz słupów oświetleniowych,
r) przynajmniej raz na rok sprawdzenie stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej i sporządzenie protokołu z jego przeprowadzenia.
2) Sprawowanie nadzoru oraz wykonywanie podstawowych czynności na oświetleniu w technologii LED:
a) sprawdzanie poprawności jego działania i zdiagnozowanie przyczyny awarii. W przypadku stwierdzenia awarii lub usterek opraw znajdujących się na gwarancji niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu celem złożenia reklamacji do Wykonawcy realizującego ww. przedsięwzięcie.
b) w przypadku awarii projektorów iluminacyjnych należy zdiagnozować przyczynę ich awarii. W przypadku uszkodzeń ich elementów składowych wymienić lub naprawić uszkodzone elementy, po uprzednim ustaleniu powyższego z Zamawiającym.
c) w przypadku awarii pojedynczych elementów oświetlenia należy zdiagnozować przyczynę i w przypadku uszkodzeń elementów oświetlenia będących na gwarancji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego celem złożenia reklamacji.
d) uszkodzone oświetlenie LED wymienić tylko na oświetlenie tego samego typu (LED).
3) Usuwanie skutków wandalizmu, skutków wypadków drogowych lub sił natury tj.:
a) uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów sterowniczych, kabli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświetleniowych, urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego.
b) w przypadku wypadku drogowego lub aktu wandalizmu powodującego zniszczenie, bądź uszkodzenie urządzeń oświetlenia drogowego (np. złamany, pochylony, czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) Wykonawca ma obowiązek poinformować niezwłocznie przedstawiciela Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu i zlikwidować zagrożenie dla osób postronnych, w czasie max. trzech godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 48 godzin po usunięciu zagrożenia.
c) W przypadku konieczności:
- odtworzenia zniszczonych słupów,
- wymiany uszkodzonych odcinków sieci zasilających oświetlenie o długości przekraczającej 30 mb,
-wymiany całej oprawy
-wymiany szafki oświetleniowej
Wykonawca dokona tych napraw na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia po przedłożeniu kosztorysu ofertowego wykonania robót dodatkowych.
4) Wykonywanie prac konserwacyjnych oświetlenia działającego na sieci PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów Rejon Dystrybucji Energii Staszów ul. Krakowska 44, 28–200 Staszów, jako właściciela urządzeń energetycznych przy założeniu, że:
a) Konserwacja obejmuje całość urządzeń oświetlenia drogowego, zarówno wydzielonego, jak i podwieszonego na wspólnych konstrukcjach z siecią zasilającą PGE Dystrybucja tj. układy sterowniczo-pomiarowe, kable oświetleniowe zasilające i sterownicze, szafki, zamki, zamknięcia, tablice oświetleniowe, oraz oprawy.
b) Eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających, techniką „Prac Pod Napięciem (PPN) do 1 kW”, zgodnie z „Zasadami wykonywania prac pod napięciem”, zawartymi pomiędzy PGE Dystrybucja, a Wykonawcą.
c) W wyjątkowych sytuacjach (brak technologii PPN) dopuszcza się prace na urządzeniach wyłączonych spod napięcia, w oparciu o warunki ujęte w ppkt.: e), f), g), h) oraz i).
d) Złożenie w PGE Dystrybucja pisemnego wniosku o wyłączenie nastąpi min. na 7 dni roboczych przed planowanym wyłączeniem.
e) Koszty niesprzedanej przez PGE Dystrybucja energii, wynikłe z wyłączenia sieci, pokrywa Wykonawca. Rejon Dystrybucji Energii będzie pobierał od Wykonawcy opłaty za dopuszczenie do pracy wg stawek obowiązujących w danym dniu. Należność będzie pobierana po zakończeniu pracy (wg zatwierdzonego „Cennika opłat dodatkowych” obowiązującego w PGE Dystrybucja).
f) Konserwacja na terenie miasta Sandomierza musi być prowadzona ciągami liniowymi, w celu wyeliminowania niepotrzebnych przerw w dostawie energii elektrycznej odbiorcom, z każdorazowym dopuszczeniem do prac
na poszczególnych ciągach.
g) Polecenia na pracę będą wystawiane przez Rejon Energetyczny Staszów.
h) W porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Sandomierzu, powiadamianie odbiorców o przerwach w dostawie energii powinno nastąpić na co najmniej 5 dni przed terminem planowanej pracy, z podaniem daty i czasu trwania wyłączenia.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera rozdział III pkt. 1 SWZ ( Przedmiot zamówienia ).

Gwarancja na wykonane roboty – 12 miesięcy.
Warunki gwarancji określone zostały w § 4 projektu umowy stanowiącej zał. nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 60%
2) Czas naprawy zgłoszonych usterek - 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy zgłoszonych usterek

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych poniżej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługi, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Za zadanie odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia uważa się zadanie polegające na konserwacji instalacji, sieci oświetleniowych ulicznych, parkowych, osiedlowych, a wartość całego zadania powinna wynosić min. 50.000,00 zł brutto.


W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.


b) dysponowanie osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającymi niżej określone wymagania:

Kierownik robót ma posiadać:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, uprawnienia
do prowadzenia robót elektrycznych do 1kV, uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN).
- pracownik (jedna osoba) ma posiadać:
- uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robót elektrycznych do 1kV lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do prowadzenia robót
w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.


3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.


4. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,
o których mowa w ppkt.1):
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
b) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w pkt 2 ppkt 4)a) jw. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w ppkt. 2), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca:


a) składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi Zał. nr 6 do SWZ;

b) składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

5. Podstawy wykluczenia z postępowania.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2) Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania.

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 upzp oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 upzp jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 upzp.

5) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

6) Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 upzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Zał. nr 3 do SWZ;

b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ - wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 7 do SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór wykazu usług stanowi zał. nr 4 do SWZ.


b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi Zał. nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych
w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI SWZ pkt 1 ( Zał. nr 2 do SWZ ),

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o których mowa
w Rozdziale V (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (na formularzu oferty).

4) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa
w ppkt. 3), zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokumenty w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego
z nich dotyczą lub notariusz.

5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ( Zał. nr 11 do SWZ ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w Rozdziale V pkt 2 ppkt 4).a) SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),
- warunek określony w Rozdziale V pkt 2 ppkt 4).b) SWZ zostanie spełniony jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi,
iż spełnia ww. warunek,
- W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia z art. 125 upzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór druku stanowi Zał. nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy.
1. Zmiany umowy są dopuszczalne jeżeli zaistnieje jeden z poniższych przypadków:
1) Zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2) Zmiana jest zgodna z art. 455 ustawy Pzp
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności.
1) Zmiany spowodowane są okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie,
2) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących roboty stanowiące przedmiot umowy.
3) Zmiany związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową.
4) Zmiany terminu realizacji umowy w szczególności, gdy:
a) zmiana terminu realizacji umowy będzie następstwem działania organów administracji,
b) pojawiły się okoliczności, których Zamawiający pomimo należytej staranności nie mógł przewidzieć, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub dodatkowych i zamiennych oraz opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową,
c) wystąpi zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu,
d) wystąpi brak dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac,
e) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
f) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego.
W ww. przypadkach termin może być przedłużony o okres umożliwiający realizację przedmiotu umowy Wykonawcy ze względu na ww. okoliczności.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność wykonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
7. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za zgodą Zamawiającego może zmienić podwykonawcę, powierzyć wykonanie lub zmienić część zakresu wykonywania umowy podwykonawcy.
9. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta została wybrana przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

- uprawnienia budowlane ( kierownik robót ) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia
do prowadzenia robót elektrycznych do 1kV, uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) – zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 ppkt. 4 b) SWZ wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi, iż osoby wymienione w wykazie osób są jej członkami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej).

- uprawnienia wykonawcze ( pracownik ) do prowadzenia robót elektrycznych do 1kV lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego – zgodnie z rozdziałem V pkt. 2 ppkt. 4 b) SWZ

- opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.