eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na zadanie inwestycyjne - Pierścień Księżnej Salomei"Ogłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na zadanie inwestycyjne – Pierścień Księżnej Salomei”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁĘCZYCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610018479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: okubas@leczyca.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na zadanie inwestycyjne – Pierścień Księżnej Salomei”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd7362d3-9d7c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008189/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ SALOMEI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061944

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.2.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Zamówienie polega na:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)* w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy oraz odpowiednie przepisy prawa. W ramach opracowania dokumentacji należy również wykonać projekt budowlany i stosownie do potrzeb, inne projekty.
*Dopuszcza się również inną formę, np. uzyskanie niezbędnego pozwolenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z dnia 03.08.2016r. z późn. zmianami) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji.
b) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację
projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa,
c) sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia
upływu rękojmi za wady robót budowlanych. Zamówienie obejmuje dostosowanie
istniejących mediów oraz infrastruktury na potrzeby wykonania zadania.
d) sprawowanie nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji robót budowlanych.
4.2. Wykonawca zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:
budowę drogi gminnej w granicach administracyjnych Miasta Łęczyca stanowiącej część
Pierścienia Księżnej Salomei. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w obrębie
Miasta Łęczyca przewiduje się budowę drogi o długości ok. 932m, w tym:
• Odcinek I: od DW nr 703 do rzeki Bzura o długości ok. 517m
• Odcinek II: od DG nr 104373E do rzeki Bzura na długości 414.95m o długości ok.
415m.
4.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie funkcjonalno użytkowym (dalej "PFU") stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4.4. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.
Składają się na niego następujące dokumenty: program funkcjonalno użytkowy (dalej "PFU")
1) Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w Programie funkcjonalno użytkowym.
4.6. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w załączniku nr 1 odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując załącznik nr 1 powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w załączniku nr 1 towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w załączniku nr 1 zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w załączniku nr 1. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w załączniku nr 1 etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w załączniku nr 1 wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
4.7. Wymagania dotyczące dostępności.
Dokumentacja projektowa, o której mowa w rozdziale 4.5. SWZ spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na brak złożonych ofert postępowanie zostaje unieważnione

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.