eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: SP PSP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090585370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Glinki 86

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-861

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 349 84 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 52 375 30 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33adac2b-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33adac2b-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075971

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPT.2370.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ SPT.2370.3.2023.
1.2. Pojazd wraz z wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż jak wskazano w załączniku nr 5 do SWZ, nie będący nigdy wcześniej przedmiotem badań, testów, wystaw, prezentacji ani ekspozycji, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Minimalny okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące.
1.3. Pojazd musi zostać dostarczony do siedziby zamawiającego przy ul. Glinki 86 w Bydgoszczy własnym staraniem Wykonawcy na jego własny koszt i ryzyko do dnia 31.10.2023 r.
1.4. Dostarczony pojazd musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta lub od producenta i posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.
1.5. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich oraz technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych- zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. Obowiązek udowodnienia oferowanych rozwiązań spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
2.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganymi przepisami prawa oraz treścią niniejszej SWZ,
2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.
2.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Na podstawie art. 91 ust. 2 Zamawiający ze względów technologicznych i produkcyjnych nie dokonał podziału zamówienia na części. Przedmiot zamówienia jest zintegrowanym pojazdem, który musi współgrać z całością swojego wyposażenia ponadto bez posiadania jednolitej gwarancji oraz rękojmi dla pojazdu
wraz z wyposażeniem, nie możliwe byłoby egzekwowanie od kilku Wykonawców uprawnień z tego tytułu. Jest to środek transportu, typowy, który można kupić w całości u jednego Wykonawców. Brak podziału zamówienia na części nie utrudni dostępu do zamówienia Wykonawcom będącym małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
4. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
(nie dotyczy)
5. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:
(nie dotyczy)
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.,:
(nie dotyczy)
7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania:
(nie dotyczy)
8. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Pzp, posługując się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 34144210-3 Wozy strażackie
9. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
(nie dotyczy)
10. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania:
(nie dotyczy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak złożonych ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.