eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-02-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: SP PSP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090585370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Glinki 86

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-861

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 349 84 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 52 375 30 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33adac2b-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33adac2b-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-33adac2b-a226-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPT.2370.3.2023.Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Forma komunikacji: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia (dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu) oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na platformie e-Zamówienia.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, wyjaśnień treści oferty (innych niż w części XII SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego portalu e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia m. in. (BZP, TED lub Numerem postępowania).
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie,
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 526 z późn. zm).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 349 84 90, e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl.
1.2 W Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@sppsp.bydgoszcz.pl.
1.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem
o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy SPT.2370.3.2023.
1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”.
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.8 Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnienie przez niego obowiązków informacyjnych przewidziany
w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPT.2370.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ SPT.2370.3.2023.
1.2. Pojazd wraz z wyposażeniem dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż jak wskazano w załączniku nr 5 do SWZ, nie będący nigdy wcześniej przedmiotem badań, testów, wystaw, prezentacji ani ekspozycji, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Minimalny okres gwarancji musi wynosić 24 miesiące.
1.3. Pojazd musi zostać dostarczony do siedziby zamawiającego przy ul. Glinki 86 w Bydgoszczy własnym staraniem Wykonawcy na jego własny koszt i ryzyko do dnia 31.10.2023 r.
1.4. Dostarczony pojazd musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta lub od producenta i posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej.
1.5. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm europejskich oraz technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych- zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. Obowiązek udowodnienia oferowanych rozwiązań spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
2.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganymi przepisami prawa oraz treścią niniejszej SWZ,
2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.
2.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze projektowanych postanowień umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Na podstawie art. 91 ust. 2 Zamawiający ze względów technologicznych i produkcyjnych nie dokonał podziału zamówienia na części. Przedmiot zamówienia jest zintegrowanym pojazdem, który musi współgrać z całością swojego wyposażenia ponadto bez posiadania jednolitej gwarancji oraz rękojmi dla pojazdu
wraz z wyposażeniem, nie możliwe byłoby egzekwowanie od kilku Wykonawców uprawnień z tego tytułu. Jest to środek transportu, typowy, który można kupić w całości u jednego Wykonawców. Brak podziału zamówienia na części nie utrudni dostępu do zamówienia Wykonawcom będącym małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
4. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
(nie dotyczy)
5. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:
(nie dotyczy)
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.,:
(nie dotyczy)
7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania:
(nie dotyczy)
8. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Pzp, posługując się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 34144210-3 Wozy strażackie
9. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:
(nie dotyczy)
10. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania:
(nie dotyczy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium wynosi:
2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze Strony gwaranta i musi obejmować końcowy termin związania ofertą o którym mowa w części XI SWZ.
4. Wadium powinno być wystawione na Zamawiającego.
5. Konieczne jest, aby wadium w postaci gwarancji lub poręczenia obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na żądanie Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.
7. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) musi wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w części XIII SWZ.
9. Zwrot wadium:
9.1 Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.2 Zwrot wadium na wniosek:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY pozostanie bez zmian, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana, o której mowa powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2) zmiany umowy na skutek okoliczności nieprzewidzianych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - „dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości netto pierwotnej umowy”. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3) progi unijne – zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
4) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
5) inne niekorzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli
z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostawy przez WYKONAWCĘ byłoby połączone
z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
6) zmiany umowy polegające na zmianie danych WYKONAWCY bez zmian samego WYKONAWCY (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
7) sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
8) zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
9) W przypadku zdarzenia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie mające wpływ na zdolność Strony do wykonywania któregokolwiek ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej umowy lub zapobiegające osiągnięciu oczekiwanej wydajności któregokolwiek ze swoich obowiązków, pod warunkiem, że:
- zdarzenie było poza kontrolą Strony powołującej się na siłę wyższą,
- Strona nie mogła w racjonalny sposób przewidzieć przeszkody i jej następstw ograniczających zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w momencie podpisania umowy i w późniejszym okresie,
- Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej nie mogła racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć przeszkody lub jej skutków.
Do zdarzeń siły wyższej należą m.in.: trzęsienia ziemi, epidemie, duże pożary, powodzie, tajfuny, katastrofy morskie, działania podjęte przez organizacje rządowe uniemożliwiające lub opóźniające realizację któregokolwiek ze zobowiązań Strony niniejszej umowy.
10) Zmiany, o których mowa powyżej wymagają sporządzenia aneksu do umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
[...]

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o prawie zamówień publicznych - zamawiający dopuszcza możliwość
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.