eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. WczasowaOgłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łęczycka

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminazgierz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/gminazgierz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b9e76b5-9bdf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053614/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054999

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Tymczasową organizację ruchu.
2) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
3) Karczowanie pni.
4) Zabezpieczenie podziemnych linii elektroenergetycznych.
5) Rozbiórki elementów dróg.
6) Ścinanie poboczy.
7) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
8) Stabilizację gruntu.
9) Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
10) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
11) Nawierzchnię z betonu asfaltowego.
12) Regulację studzienek.
13) Pobocza.
14) Inwentaryzację geodezyjną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty – 2 335 860,44 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 450 000,00 zł, a nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2335860,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2475793,97 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.