eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › "Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej"Ogłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590585041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stara Droga 85

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 734122120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: akapera@kancelariamhsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip2.pgk-radomsko.pl/przetargi/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip2.pgk-radomsko.pl/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnej kabiny sortowniczej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29eefe65-6c08-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 905721,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej lub używanej (tzn. wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2021 r. i z maksymalną ilością przepracowanych godzin 1 000) mobilnej kabiny sortowniczej do odpadów dla potrzeb Zamawiającego. Dostarczona kabina sortownicza musi być przygotowana do eksploatacji i posiadać wszelkie wymagane przez prawo zaświadczenia, certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania zgodnie z wymogami Zamawiającego. Musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczona do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta), spełniać wymogi SWZ. Dostarczona mobilna kabina sortownicza winna być wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności uruchomienie, szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. Leasing operacyjny: czas trwania 48 miesięcy w tym czynsz inicjalny w wysokości 10% i 48 miesięcznych rat leasingowych, stała stopa procentowa, kwota wykupu 25 %, leasing w zł. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy. Wymagane parametry techniczne kabiny sortowniczej zwiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43411000-7 - Maszyny sortujące i przesiewające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1095144,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1095144,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1095144,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PKO Leasing S.A

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: POWERSTONE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251735694

7.3.3) Ulica: al. Marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza 20

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-281

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1095144,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.