eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów"Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 00 778

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a221fbee-a7a2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Absolwenta (PRA) Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Studiów Stacjonarnych I Stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2018 – 2023 (PRA). Program został stworzony w ramach projektu „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,” POWR.05.05.00-00-0007/18-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pum.edu.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia;
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive) nie będzie brana pod uwagę;
3) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, oraz pozostałe dokumenty wymagane w SWZ, przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z SWZ.
2) W celu złożenia oferty wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-240/04/US/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z aktualnym programem kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, pod adresem: https://ckppip.edu.pl/ .
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z Modułu II i III - STAŻ: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.
3) Forma zajęć: zajęcia stacjonarne w formie zajęć praktycznych (staży);
4) Miejsce realizacji stażu: Oddział onkologiczny;
5) Kursem objętych jest maksymalnie 29 absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z programem, o którym mowa w pkt. 1) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
7) Zamawiający wymaga aby zajęcia (staże) odbywały się w granicach administracyjnych Miasta Szczecina lub Polic.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z aktualnym programem kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, pod adresem: https://ckppip.edu.pl/
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z Moduł IV - STAŻ: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
3) Forma zajęć: zajęcia stacjonarne w formie zajęć praktycznych (staży);
4) Miejsce realizacji stażu: Oddział chemioterapii dziennej;
5) Kursem objętych jest maksymalnie 29 absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z programem, o którym mowa w pkt. 1) zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
7) Zamawiający wymaga aby zajęcia (staże) odbywały się w granicach administracyjnych Miasta Szczecina lub Polic.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zajęcia teoretyczne będą odbywały się stacjonarnie w formie wykładów;
2) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z aktualnym programem kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, pod adresem: https://ckppip.edu.pl/
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z : Modułu I, II, III i IV – Wykłady.
4) Kursem objętych jest maksymalnie 29 absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
5) Miejsce przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zapewnia Zamawiający. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w salach, udostępnionych nieodpłatnie, przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, na terenie miasta Szczecina.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z programem, o którym mowa w pkt. 2) zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:
1) w zakresie części 1 - jak poniżej:
Dysponują lub będą dysponować, co najmniej 1 osobą – Opiekunem stażu, który przeprowadzi zajęcia stażu objęte przedmiotem zamówienia.
Przy czym Opiekunem stażu może być osoba, która posiada minimum 5-letni staż zawodowy w dziedzinie onkologii i aktualnie udziela świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, tj.:
a) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
lub
b) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
lub
c) posiada specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii
lub
d) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra farmacji
lub
e) posiada ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inną specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum może spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby;
2) w zakresie części 2 - jak poniżej:
Dysponują lub będą dysponować, co najmniej 1 osobą – Opiekunem stażu, który przeprowadzi zajęcia stażu objęte przedmiotem zamówienia.
Przy czym Opiekunem stażu może być osoba, która posiada minimum 5-letni staż zawodowy w dziedzinie onkologii i aktualnie udziela świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, tj.:
a) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
lub
b) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
lub
c) posiada specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii
lub
d) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra farmacji
lub
e) posiada ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inną specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum może spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby;

3) w zakresie części 3 - jak poniżej:
Dysponują lub będą dysponować, co najmniej 1 osobą – Wykładowcą, który przeprowadzi zajęcia teoretyczne objęte przedmiotem zamówienia.
Przy czym Wykładowcą może być osoba, która posiada minimum 5-letni staż zawodowy w dziedzinie onkologii i aktualnie udziela świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, tj.:
a) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
lub
b) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
lub
c) posiada specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii
lub
d) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra farmacji
lub
e) posiada ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub inną specjalizację lekarską w dziedzinie onkologii;

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum może spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby;

2. Dodatkowe informacje dotyczące ww. warunków udziału w postępowaniu:
1) Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, warunek udziału w postępowaniu musi być zostać spełniony dla każdej z części, na którą wykonawca składa ofertę.
2) Zamawiający dopuszcza wyznaczenie do realizacji zamówienia tych samych osób we wszystkich lub wybranych przez Wykonawcę częściach zamówienia, pod warunkiem, że osoba skierowana do realizacji zamówienia będzie spełniała warunki określone odrębnie dla każdej z tych części.
3) Przez posiadane wykształcenie rozumie się poziom wykształcenia zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j.) lub przepisami wcześniejszymi.
4) Przez specjalizacje lekarskie należy rozumieć specjalizacje określone w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2020.1566 ze zm.).
5) W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.2021.0.1646 ze zm).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, które należy złożyć składając ofertę:
1) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru udostępnionego przez zamawiającego. Uwaga! ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty, które należy złożyć składając ofertę:
1) Formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertą wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale podpisane zgodnie z zaleceniami zawartymi w SWZ, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę, Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany terminu realizacji umowy,
b) zmiany wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy,
c) zmiany w sytuacji gdy konieczność zmiany spowodowana jest zaistnieniem niezawinionych przez strony okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku Vat;
e) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
2. Zmiana skutkująca zmianą terminu wykonania umowy lub zasad i terminów wykonywania przedmiotu umowy w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
3. Wprowadzenie zmian w ust. 2, wymaga dodatkowo przedłożenia przez wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
6. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Zakupowej, https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-16 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy obligatoryjnie z postępowania wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawcy zagraniczni: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII ust. 1 SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów, składających się na przedmiot zamówienia. Wymagania jakościowe zostały również określone w programie kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów”, opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
W związku z powyższym kryterium ceny 100% jest w pełni uzasadnione

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.