eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego "Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów"Ogłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 00 778

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a221fbee-a7a2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Absolwenta (PRA) Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Studiów Stacjonarnych I Stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2018 – 2023 (PRA). Program został stworzony w ramach projektu „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,” POWR.05.05.00-00-0007/18-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087262

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-240/04/US/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 38043,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z aktualnym programem kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, pod adresem: https://ckppip.edu.pl/ .
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z Modułu II i III - STAŻ: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.
3) Forma zajęć: zajęcia stacjonarne w formie zajęć praktycznych (staży);
4) Miejsce realizacji stażu: Oddział onkologiczny;
5) Kursem objętych jest maksymalnie 29 absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z programem, o którym mowa w pkt. 1) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
7) Zamawiający wymaga aby zajęcia (staże) odbywały się w granicach administracyjnych Miasta Szczecina lub Polic.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 22736,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z aktualnym programem kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, pod adresem: https://ckppip.edu.pl/
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z Moduł IV - STAŻ: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
3) Forma zajęć: zajęcia stacjonarne w formie zajęć praktycznych (staży);
4) Miejsce realizacji stażu: Oddział chemioterapii dziennej;
5) Kursem objętych jest maksymalnie 29 absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z programem, o którym mowa w pkt. 1) zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
7) Zamawiający wymaga aby zajęcia (staże) odbywały się w granicach administracyjnych Miasta Szczecina lub Polic.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 9094,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zajęcia teoretyczne będą odbywały się stacjonarnie w formie wykładów;
2) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z aktualnym programem kursu specjalistycznego „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia, opublikowanym na stronach internetowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, pod adresem: https://ckppip.edu.pl/
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z : Modułu I, II, III i IV – Wykłady.
4) Kursem objętych jest maksymalnie 29 absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
5) Miejsce przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zapewnia Zamawiający. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w salach, udostępnionych nieodpłatnie, przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, na terenie miasta Szczecina.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z programem, o którym mowa w pkt. 2) zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 6212,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21875,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21875,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21875,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8522211119

7.3.3) Ulica: ul. Unii Lubelskiej 1

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-252

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21875,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8522211119

7.3.3) Ulica: ul. Unii Lubelskiej 1

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-252

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6125,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6125,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6125,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Lewandowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8513096133

7.3.3) Ulica: ul. Cztery Pory Roku 21/6

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-806

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6125,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.